Szkolny pro­gram wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny pro­gram wychowawczo-profilaktyczny

Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego
2020/2021

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grud­nia 2016 r. — Prawo oświatowe,
 • Sta­tut Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego,
 • Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 10 czerwca 2015 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków i spo­sobu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów i słu­cha­czy w szko­łach publicznych,
 • Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego z dnia 16 maja 2018 r. w spra­wie oce­nia­nia,   kla­sy­fi­ko­wa­nia   i   pro­mo­wa­nia   uczniów   w   publicz­nych   szko­łach artystycznych
 • Uchwała Rady Mini­strów nr 186 z dnia 7 listo­pada 2006 r. w spra­wie dzia­łań admi­ni­stra­cji rzą­do­wej prze­ciwko prze­mocy w szko­łach i placówkach,
 • Kie­runki poli­tyki oświa­to­wej w roku szkol­nym 2020/2021 https://www.gov.pl/web/edukacja/kierunki-polityki-oswiatowej
 • Roz­po­rzą­dze­nie zmie­nia­jące Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej w spra­wie bez­pie­czeń­stwa i higieny w publicz­nych i nie­pu­blicz­nych szko­łach i placówkach
 • Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej w spra­wie cza­so­wego ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­temu oświaty w związku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID 19
 • Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej w spra­wie szcze­gó­ło­wych roz­wią­zań w zakre­sie cza­so­wego ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­temu oświaty w związku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID

Pro­gram wychowawczo-profilaktyczny naszej szkoły opiera się rów­nież na zało­że­niach jej twórcy Jerzego Kur­czew­skiego i kon­ty­nu­uje jego dokonania.

AUTORSKA WIZJA SZKOŁY

Jerzy Kur­czew­ski o szkole

Szkoła to rodzinny dom, w któ­rym star­szy pomaga młod­szemu i dzieli się z nim swo­imi doświad­cze­niami, w któ­rym uczci­wość i pra­co­wi­tość, wza­jemny sza­cu­nek i patrio­tyzm mają pierw­szo­rzędne znaczenie (…).

Dąży­łem do tego, aby szkoła prze­ka­zała (…) to, co naj­bar­dziej war­to­ściowe, co przy­datne i ważne w życiu zawo­do­wym i rodzinnym (…).

Pie­lę­gno­wa­li­śmy sza­cu­nek dla ide­ałów, dzia­ła­li­śmy według zasad har­cer­skich, a drugi punkt prawa: „Na sło­wie har­ce­rza pole­gaj jak na Zawi­szy” był dla nas świę­tym hasłem, (…) te zasady wpa­ja­li­śmy młodszym (…).

W chó­rze śpie­wają dzi­siaj już dzieci moich wycho­wan­ków, do rzad­ko­ści nie należą sytu­acje, gdy na estra­dzie stają ojciec i syn. To już swego rodzaju tra­dy­cja. (…) Muzyka to piękna sztuka, poma­ga­jąca w życiu, ci, któ­rzy mają z nią zwią­zek, rze­czy­wi­ście są lepsi, wraż­liwsi (…). Tylko wtedy coś trwa i roz­wija się, gdy uczeń prze­ra­sta mistrza (…).

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego ist­nieje od 1957 r. Jej twórca – Jerzy Kur­czew­ski – zało­żył rów­nież w 1945 r. Poznań­ski Chór Chło­pięcy, jeden z naj­wy­bit­niej­szych zespo­łów chłopięco-męskich w Pol­sce i na świecie.

Aktu­al­nie szkoła jest pla­cówką koedu­ka­cyjną. W jej ramach dzia­łają zespoły: Chór Dzie­cięcy Kuku­łeczki, Chór Kame­ralny oraz Chór Dziew­częcy (od 2008 roku). Ten ostatni, mimo sto­sun­kowo krót­kiego okresu ist­nie­nia, jest lau­re­atem wielu nagród na kon­kur­sach ogól­no­pol­skich i międzynarodowych.

Kon­ty­nu­ując działo Jerzego Kur­czew­skiego, chcemy roz­wi­jać u dzieci i mło­dzieży posza­no­wa­nie dla pol­skiego dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego, poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści, miło­ści do ojczy­zny. Będziemy dążyć do tego, aby wycho­wać ucznia, który potrafi żyć z ludźmi dla dobra swo­jego i innych. Zadbamy o jego wszech­stronny roz­wój psy­chiczny i fizyczny, o roz­wój jego oso­bo­wo­ści, o to, aby był żądny wie­dzy, aby sam pra­gnął roz­wi­jać się i szu­kał dróg dal­szego doskonalenia.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU SZKOŁY

 1. Jeste­śmy współ­go­spo­da­rzami szkoły.
 2. Starsi i młodsi to jedna rodzina.
 3. Trosz­czymy się o nasze miej­sce na Ziemi i tych, z któ­rymi je dzielimy.
 4. Kon­ty­nu­ujemy i wzbo­ga­camy tra­dy­cje i osią­gnię­cia naszej szkoły.
 5. Chcemy aktyw­nie i wszech­stron­nie się roz­wi­jać i spę­dzać wolny czas.
 6. Radzimy sobie z wyma­ga­niami szkolnymi.
 7. Dbamy o zdrowie.
 8. Uni­kamy zacho­wań ryzykownych.
 9. Sta­wiamy na inte­gra­cję i umie­jęt­no­ści psychospołeczne.