Sta­tut szkoły

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kurczewskiego

Spis tre­ści

Roz­dział I
Posta­no­wie­nia ogólne

Roz­dział II
Cele i zada­nia szkoły

Roz­dział III
Organy szkoły i ich kompetencje

Roz­dział IV
Orga­ni­za­cja prac szkoły

Roz­dział V
Nauczy­ciele oraz inni pra­cow­nicy szkoły –ich prawa i obowiązki

Roz­dział VI
Ucznio­wie szkoły — ich prawa i obowiązki

Roz­dział VII
Oce­nia­nie, kla­sy­fi­ko­wa­nie i pro­mo­wa­nie uczniów

Roz­dział VIII
Rekrutacja

Roz­dział IX
Posta­no­wie­nia końcowe

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa Karta Nauczy­ciela z dnia 26 stycz­nia 1982 r. (tekst. jedn. Dz.U. 2017 poz. 1189 i 2203)
 2. Ustawa o Sys­te­mie Oświaty (tekst. jedn. Dz.U. 2017 poz. 1943)
 3. Ustawa Prawo Oświa­towe z dnia 14 grud­nia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 59, 949)
 4. Prze­pisy wpro­wa­dza­jące ustawę Prawo oświa­towe (Dz. U. 2017 r. poz. 60)
 5. Roz­po­rzą­dze­nie MKiDN z dnia 5 listo­pada 2014 r. w spra­wie ramo­wych sta­tu­tów publicz­nych szkół i pla­có­wek arty­stycz­nych (Dz. U. 2014 poz. 1646)
 6. Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego z dnia 26 maja 2017 r. w spra­wie typów szkół arty­stycz­nych publicz­nych i nie­pu­blicz­nych (Dz.U. 2017 poz. 1125)
 7. Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 9 sierp­nia 2017 r. w spra­wie zasad orga­ni­za­cji i udzie­la­nia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicz­nych przed­szko­lach, szko­łach i pla­ców­kach (Dz.U. 2017 poz. 1591)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego, zwana w dal­szej czę­ści Sta­tutu „Szkołą Chó­ralną”, jest publiczną szkołą arty­styczną w rozu­mie­niu art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 14 grud­nia 2016 r. Prawo oświa­towe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Kul­tury z dnia 26 maja 2017 r. w spra­wie typów szkół arty­stycz­nych publicz­nych i nie­pu­blicz­nych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1125).
 2. Szkoła Chó­ralna jest ogól­no­kształ­cącą szkołą muzyczną I stop­nia o ośmio­let­nim cyklu kształ­ce­nia, w któ­rej jest reali­zo­wane kształ­ce­nie ogólne w zakre­sie szkoły pod­sta­wo­wej,
  a w ostat­nim roku nauki prze­pro­wa­dza się egza­min ósmo­kla­si­sty oraz egza­min koń­cowy, dające pod­stawy wykształ­ce­nia muzycznego.
 3. Sie­dzibą Szkoły Chó­ral­nej jest budy­nek przy ul. Hipo­lita Cegiel­skiego 1 w Poznaniu.
 4. Orga­nem pro­wa­dzą­cym Szkołę Chó­ralną jest Mia­sto Poznań z sie­dzibą Urząd Mia­sta Pozna­nia Plac Kole­giacki 17, Poznań 61– 841
 5. Orga­nem spra­wu­ją­cym nad­zór peda­go­giczny jest mini­ster wła­ściwy do spraw kul­tury i ochrony dzie­dzic­twa narodowego.
 6. Szkoła ma cha­rak­ter koedukacyjny.
 7. Szkoła Chó­ralna reali­zuje w cyklu 8-letnim:
 8. pro­gram ogól­no­kształ­cący prze­wi­dziany dla 8-letniej szkoły podstawowej,
 9. pro­gram przed­mio­tów arty­stycz­nych prze­wi­dziany dla ogól­no­kształ­cą­cej szkoły muzycz­nej I stopnia,
 10. autor­ski pro­gram w zakre­sie przed­mio­tów arty­stycz­nych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem kształ­ce­nia wokalnego.
 11. Ukoń­cze­nie szkoły upraw­nia do kon­ty­nu­owa­nia nauki we wszel­kich typach szkół ponadpodstawowych.

§2

 1. Szkoła używa pie­częci urzę­do­wej zgod­nie z odręb­nymi przepisami.
 2. Szkoła pro­wa­dzi i prze­cho­wuje doku­men­ta­cję zgod­nie z odręb­nymi przepisami.
 3. Zasady gospo­darki finan­so­wej i mate­ria­ło­wej okre­ślają odrębne przepisy.
 4. Szkoła posiada wła­sny numer REGON.
 5. Szkoła posiada wła­sny cere­mo­niał opra­co­wany w odręb­nym regu­la­mi­nie, uchwa­lony przez Radę Pedagogiczną.
 6. Szkoła pro­wa­dzi wła­sną stroną inter­ne­tową szkolachoralna.pl

ROZDZIAŁ II

CELEZADANIA SZKOŁY

§1

 1. Szkoła Chó­ralna reali­zuje cele i zada­nia okre­ślone w usta­wie Prawo oświa­towe oraz w prze­pi­sach wyda­nych na jej podstawie.
 2. Szkoła Chó­ralna zapew­nia każ­demu uczniowi warunki nie­zbędne do jego roz­woju, przy­go­to­wuje go do wypeł­nia­nia obo­wiąz­ków rodzin­nych i oby­wa­tel­skich w opar­ciu o zasady soli­dar­no­ści, demo­kra­cji, tole­ran­cji, spra­wie­dli­wo­ści i wolności.
 3. Szkoła Chó­ralna w szczególności:
  • wspiera ucznia w roz­woju ku peł­nej doj­rza­ło­ści w sfe­rze fizycz­nej, emo­cjo­nal­nej, inte­lek­tu­al­nej, ducho­wej i społecznej,
  • wspiera ucznia w roz­woju poprzez dzia­ła­nia z zakresu pro­ble­ma­tyki pro­fi­lak­tyki pro­ble­mów dzieci i młodzieży,
  • kształ­tuje postawy pro­spo­łeczne uczniów, w tym poprzez moż­li­wość udziału w dzia­ła­niach z zakresu wolontariatu,
  • upo­wszech­nia wśród dzieci i mło­dzieży wie­dzę o bez­pie­czeń­stwie oraz kształ­tuje wła­ściwe postawy wobec zagro­żeń, w tym zwią­za­nych z korzy­sta­niem z tech­no­lo­gii informacyjno-komunikacyjnych oraz sytu­acji nadzwyczajnych,
  • upo­wszech­nia wśród dzieci i mło­dzieży wie­dzę i umie­jęt­no­ści nie­zbędne do aktyw­nego uczest­nic­twa w kul­tu­rze i sztuce naro­do­wej i światowej,
  • zapew­nia uczniom moż­li­wość wszech­stron­nego roz­woju inte­lek­tu­al­nego i arty­stycz­nego w ramach pro­wa­dzo­nych zajęć z zakresu przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych oraz muzycz­nych, w szcze­gól­no­ści wokalnych,
  • zapew­nia zdo­by­wa­nie rze­tel­nej wie­dzy na pozio­mie umoż­li­wia­ją­cym kon­ty­nu­ację nauki na następ­nym eta­pie kształcenia,
  • przy­go­to­wuje wraż­li­wych i świa­do­mych odbior­ców sztuki,
  • oddzia­łuje aktyw­nie na oto­cze­nie w sfe­rze kul­tury, szcze­gól­nie w zakre­sie chó­ra­li­styki poprzez udział uczniów w kon­kur­sach, festi­wa­lach, kon­cer­tach chó­ral­nych w kraju i za granicą,
  • zapew­nia uczniom opiekę i pomoc peda­go­giczną, psy­cho­lo­giczną, dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą,
  • współ­pra­cuje z rodzi­cami (praw­nymi opie­ku­nami) w zakre­sie naucza­nia, wycho­wa­nia i profilaktyki,
  • spra­wuje opiekę nad uczniami z uwzględ­nie­niem zasad bez­pie­czeń­stwa oraz pro­mo­cji i ochrony zdrowia,
  • zapew­nia uczniom dostęp do bez­płat­nych podręczników.
 1. Szkoła reali­zuje dzia­ła­nia doty­czące efek­tów i pro­ce­sów w zakre­sie kształ­ce­nia, wycho­wa­nia i opieki, two­rze­nia warun­ków do roz­woju i aktyw­no­ści, w tym kre­atyw­no­ści uczniów, współ­pracy z rodzi­cami i śro­do­wi­skiem lokal­nym, zarzą­dza­nia szkołą – poprzez:
  • reali­za­cję ramo­wych pla­nów naucza­nia, a także zajęć dodatkowych,
  • reali­za­cję zadań wyni­ka­ją­cych z planu nad­zoru peda­go­gicz­nego dyrek­tora szkoły, w tym okre­sowe ana­li­zo­wa­nie efek­tów naucza­nia i wychowania,
  • reali­za­cję zamie­rzeń zawar­tych w rocz­nym pla­nie pracy szkoły (kalen­darz imprez i uro­czy­sto­ści szkol­nych, kalen­darz dzia­łań arty­stycz­nych, kon­kur­sów wewnątrz­sz­kol­nych i mię­dzysz­kol­nych, festi­wali, wycieczek),
  • reali­za­cję pro­gramu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, obej­mu­ją­cego cało­ściowy roz­wój ucznia w wymia­rze: inte­lek­tu­al­nym, emo­cjo­nal­nym, spo­łecz­nym i zdrowotnym,
  • udzie­la­nie wspar­cia w dzia­łal­no­ści samo­rządu uczniow­skiego, w tym dzia­łal­no­ści wolontariackiej,
  • orga­ni­za­cję zajęć poza­lek­cyj­nych oraz doradz­twa zawodowego,
  • umoż­li­wie­nie uczniom udziału w kon­cer­tach, kon­kur­sach i festi­wa­lach orga­ni­zo­wa­nych przez inne szkoły i pod­mioty w kraju i za granicą,
  • orga­ni­za­cję zebrań rodzi­ców według sta­łego harmonogramu,
  • zapew­nie­nie opieki świe­tli­co­wej, umoż­li­wie­nie korzy­sta­nia z biblio­teki szkol­nej oraz szkol­nej stołówki,
  • pro­mo­wa­nie osią­gnięć szkoły na stro­nie inter­ne­to­wej szkolachoralna.pl

§2

 1. Szkoła Chó­ralna współ­działa z jed­nost­kami samo­rządu tery­to­rial­nego w reali­za­cji dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej poprzez:
  • a sys­te­ma­tyczną współ­pracę dyrek­tora szkoły z orga­nem pro­wa­dzą­cym w celu prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji o moż­li­wych kie­run­kach roz­woju oraz potrze­bach wyni­ka­ją­cych z bie­żą­cej dzia­łal­no­ści szkoły,
  • orga­ni­zo­wa­nie kon­cer­tów na tere­nie szkoły i poza jej siedzibą,
  • współ­pracę z Poznań­skim Chó­rem Chło­pię­cym – Miej­ską Insty­tu­cją Kultury,
  • współ­pracę ze szko­łami, przed­szko­lami, orga­ni­za­cjami cha­ry­ta­tyw­nymi, teatrami, Aka­de­mią Muzyczną im. I. J. Pade­rew­skiego i innymi insty­tu­cjami mia­sta Poznania,
  • udział uczniów w kon­kur­sach i festi­wa­lach regio­nal­nych, ogól­no­pol­skich i międzynarodowych,
  • orga­ni­za­cję warsz­ta­tów i kon­kur­sów o zasięgu ogólnopolskim,
  • pozy­ski­wa­nie środ­ków mate­rial­nych od władz samo­rzą­do­wych na potrzeby szkoły, takie jak: moder­ni­za­cja bazy szkol­nej, zakup instru­men­tów, dofi­nan­so­wa­nie udziału uczniów w kon­kur­sach i festiwalach,
  • współ­pracę z insty­tu­cjami nio­są­cymi pomoc uczniom (m.in. porad­nie psychologiczno-pedagogiczne, MOPR),
  • współ­dzia­ła­nie ze szko­łami wyż­szymi w orga­ni­za­cji prak­tyk w Szkole Chóralnej.

§3

 1. Szkoła Chó­ralna pro­wa­dzi dzia­ła­nia, które wspo­ma­gają ją w reali­za­cji jej celów i zadań. Są to:
  • orga­ni­zo­wa­nie zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci nie­bę­dą­cych uczniami szkoły,
  • orga­ni­zo­wa­nie ogól­no­pol­skich warsz­ta­tów dla dyry­gen­tów chó­rów i zespołów,
  • przy­go­to­wy­wa­nie i nagry­wa­nie płyt zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią arty­styczną szkoły,
  • orga­ni­zo­wa­nie innych niż wyżej wymie­nione form aktyw­no­ści uczniów i peda­go­gów szkoły wyni­ka­ją­cych z jej arty­stycz­nego profilu.

§4

 1. Dzia­łal­ność edu­ka­cyjna Szkoły Chó­ral­nej okre­ślona jest przez szkolny zestaw pro­gra­mów naucza­nia oraz pro­gram wychowawczo-profilaktyczny two­rzące spójną całość i uwzględ­nia­jące wszyst­kie wyma­ga­nia opi­sane w pod­sta­wie programowej.
 2. Pod­stawą do reali­za­cji celów i zadań Szkoły Chó­ral­nej są:
  • plany pracy dydak­tycz­nej i artystycznej,
  • pro­gram wychowawczo-profilaktyczny,
  • stra­te­gia roz­woju Szkoły Chóralnej.
 3. Prawo skła­da­nia wnio­sków do planu pracy szkoły i planu roz­woju szkoły w ter­mi­nie usta­lo­nym przez Dyrek­tora przy­słu­guje wszyst­kim orga­nom szkoły.
 4. Zatwier­dze­nie planu pracy szkoły i planu roz­woju szkoły odbywa się na posie­dze­niu Rady Peda­go­gicz­nej, którą zwo­łuje Dyrek­tor szkoły.

§5

 1. Pod­sta­wo­wymi for­mami dzia­łal­no­ści dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
  • obo­wiąz­kowe zaję­cia edu­ka­cyjne, do któ­rych zali­cza się zaję­cia edu­ka­cyjne z zakresu kształ­ce­nia ogól­nego oraz zaję­cia edu­ka­cyjne artystyczne,
  • dodat­kowe zaję­cia edu­ka­cyjne, do któ­rych zali­cza się zaję­cia z języka obcego nowo­żyt­nego innego niż język obcy nowo­żytny nauczany w ramach obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych, o któ­rych mowa w pkt 1 oraz zaję­cia, dla któ­rych nie została usta­lona pod­stawa pro­gra­mowa, lecz pro­gram naucza­nia tych zajęć został włą­czony do szkol­nego zestawu pro­gra­mów nauczania,
  • zaję­cia pro­wa­dzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zaję­cia roz­wi­ja­jące zain­te­re­so­wa­nia i uzdol­nie­nia uczniów,
  • zaję­cia edu­ka­cyjne z reli­gii, etyki, zaję­cia edu­ka­cyjne z wycho­wa­nia do życia w rodzinie.
 2. Szkoła może pro­wa­dzić rów­nież inne niż wymie­nione zaję­cia edukacyjne.

§6

 1. Odpo­wie­dzial­ność za bez­pie­czeń­stwo pono­szą i opiekę nad uczniami sprawują:
  • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych pro­wa­dzący zaję­cia lek­cyjne ogól­no­kształ­cące i muzyczne obo­wiąz­kowe i nadobowiązkowe,
  • dyrek­cja Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego w ramach zajęć arty­stycz­nych orga­ni­zo­wa­nych przez chór (próby odby­wa­jące się na tere­nie szkoły, próby poza tere­nem szkoły, kon­certy, wyjazdy, nagra­nia itp.),
  • nauczy­ciele zatrud­nieni w ramach zajęć świetlicowych,
  • w cza­sie lek­cji opiekę nad uczniami spra­wuje nauczy­ciel uczący w danej klasie,
  • w cza­sie przerw mię­dzy­lek­cyj­nych opiekę nad wszyst­kimi uczniami prze­by­wa­ją­cymi w tym cza­sie na tere­nie szkoły spra­wują nauczy­ciele dyżu­ru­jący zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym regu­la­mi­nem dyżu­rów i pla­nem dyżu­rów obo­wią­zu­ją­cym w danym roku szkolnym,
  • w cza­sie zajęć nad­obo­wiąz­ko­wych i pozasz­kol­nych orga­ni­zo­wa­nych przez szkołę opiekę spra­wuje nauczy­ciel prze­pro­wa­dza­jący te zajęcia,
  • opiekę wycho­waw­czą nad kla­sami powie­rza się wycho­waw­com klas, któ­rzy zostają powo­łani przed roz­po­czę­ciem roku szkol­nego przez Dyrek­tora szkoły po zatwier­dze­niu przez Radę Pedagogiczną.
 2. Szkoła dba o bez­pie­czeń­stwo uczniów poprzez:
  • dyżury nauczy­cieli w cza­sie przerw mię­dzy­lek­cyj­nych, a także przed i po zakoń­cze­niu zajęć,
  • zapew­nie­nie opieki na zaję­ciach poza­lek­cyj­nych i nadobowiązkowych,
  • zapew­nie­nie opieki w cza­sie wyjść i wycie­czek szkolnych,
  • oma­wia­nie zasad bez­pie­czeń­stwa na godzi­nach wychowawczych,
  • zapew­nie­nie pobytu w świe­tlicy dzie­ciom ocze­ku­ją­cym na zaję­cia poza­lek­cyjne oraz tym, które muszą dłu­żej prze­by­wać w szkole ze względu na warunki zwią­zane z orga­ni­za­cją dojazdu do szkoły i powrotu do domu oraz ze względu na czas pracy rodziców,
  • szko­le­nie pra­cow­ni­ków szkoły w zakre­sie bhp,
  • dosto­so­wa­nie sto­li­ków uczniow­skich, krze­seł i innego sprzętu szkol­nego do wzro­stu uczniów i rodzaju pracy,
  • sys­te­ma­tyczne oma­wia­nie prze­pi­sów ruchu dro­go­wego, wycho­wa­nie komu­ni­ka­cyjne oraz prze­pro­wa­dza­nie egza­minu na kartę rowe­rową oraz motorowerową,
  • orga­ni­zo­wa­nie dla uczniów i rodzi­ców spo­tkań z funk­cjo­na­riu­szami poli­cji i straży miejskiej,
  • zapew­nie­nie uczniom warun­ków do spo­ży­cia śnia­da­nia i obiadu w sto­łówce szkolnej,
  • zapew­nie­nie opieki pie­lę­gniarki w ramach okre­ślo­nych przez NFZ.

§7

 1. Uczniom, któ­rym z przy­czyn roz­wo­jo­wych, rodzin­nych lub loso­wych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wspar­cia poprzez:
  • pomoc peda­go­giczną i psy­cho­lo­giczną udzie­laną przez peda­goga i psy­cho­loga szkol­nego oraz insty­tu­cje świad­czące spe­cja­li­styczne poradnictwo,
  • reko­men­do­wa­nie kie­ro­wa­nia na bada­nia uczniów ze spe­cy­ficz­nymi trud­no­ściami w nauce,
  • orga­ni­zo­wa­nie pomocy mate­rial­nej lub rzeczowej,
  • dofi­nan­so­wa­nie doży­wia­nia w for­mie dru­giego śnia­da­nia i obiadów,
  • dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów wyni­ka­ją­cych z uczest­ni­cze­nia ucznia w wyciecz­kach szkol­nych, kon­kur­sach, festi­wa­lach i innych przed­się­wzię­ciach zwią­za­nych z jego edukacją.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§1

 1. Orga­nami Szkoły Chó­ral­nej są:
  • Dyrek­tor,
  • Rada Peda­go­giczna,
  • Rada Rodzi­ców,
  • Samo­rząd Uczniowski.
 2. Współ­dzia­ła­nie poszcze­gól­nych orga­nów moż­liwe jest dzięki:
  • zapew­nie­niu każ­demu z nich moż­li­wo­ści swo­bod­nego dzia­ła­nia i podej­mo­wa­nia decy­zji w gra­ni­cach kompetencji,
  • umoż­li­wie­niu roz­wią­zy­wa­nia sytu­acji kon­flik­to­wych wewnątrz Szkoły Chó­ral­nej pod­czas zebrań, narad, konferencji,
  • zor­ga­ni­zo­wa­niu bie­żą­cej wymiany infor­ma­cji pomię­dzy orga­nami Szkoły Chó­ral­nej o podej­mo­wa­nych pla­no­wa­nych działaniach,
  • udzia­łowi w obra­dach Rady Peda­go­gicz­nej z gło­sem dorad­czym osób zapro­szo­nych przez prze­wod­ni­czą­cego za zgodą lub na wnio­sek Rady Pedagogicznej.

§2

DYREKTOR

 1. Szkołą Chó­ralną kie­ruje Dyrektor.
 2. Funk­cję Dyrek­tora Szkoły powie­rza i z tej funk­cji odwo­łuje organ pro­wa­dzący Szkołę Chóralną.
 3. Dyrek­tor Szkoły Chó­ral­nej w szczególności:
  • kie­ruje dzia­łal­no­ścią szkoły i repre­zen­tuje ją na zewnątrz,
  • two­rzy sta­no­wi­ska kie­row­ni­cze za zgodą organu pro­wa­dzą­cego, powie­rza i odwo­łuje ze sta­no­wisk kie­row­ni­czych po zasię­gnię­ciu opi­nii organu pro­wa­dzą­cego oraz opi­nii Rady Pedagogicznej,
  • kie­ruje i odpo­wiada za bie­żącą dzia­łal­no­ścią dydaktyczno-wychowawczą oraz poziom dydaktyczno-wychowawczy szkoły,
  • opra­co­wuje szcze­gó­łową orga­ni­za­cję naucza­nia, wycho­wa­nia i opieki w danym roku szkol­nym w postaci arku­sza orga­ni­za­cyj­nego i przed­kłada jego pro­jekt do zaopi­nio­wa­nia Radzie Peda­go­gicz­nej oraz do zatwier­dze­nia orga­nowi pro­wa­dzą­cemu szkołę,
  • na pod­sta­wie zatwier­dzo­nego przez organ pro­wa­dzący szkołę arku­sza orga­ni­za­cyj­nego ustala roz­kład zajęć okre­śla­jący orga­ni­za­cję sta­łych, obo­wiąz­ko­wych i nie­obo­wiąz­ko­wych zajęć edukacyjnych,
  • kie­ruje pra­cami Rady Peda­go­gicz­nej jako jej przewodniczący,
  • spra­wuje nad­zór peda­go­giczny w sto­sunku do nauczy­cieli zatrud­nio­nych w szkole,
  • stwa­rza uczniom warunki har­mo­nij­nego roz­woju psychofizycznego,
  • wyko­nuje zada­nia zwią­zane z zapew­nie­niem bez­pie­czeń­stwa uczniom i nauczy­cie­lom w cza­sie zajęć orga­ni­zo­wa­nych przez szkołę,
  • reali­zuje uchwały Rady Peda­go­gicz­nej, pod­jęte w ramach jej kom­pe­ten­cji stanowiących,
  • dys­po­nuje środ­kami okre­ślo­nymi w pla­nie finan­so­wym szkoły i ponosi odpo­wie­dzial­ność za ich pra­wi­dłowe wyko­rzy­sta­nie, może orga­ni­zo­wać admi­ni­stra­cyjną, finan­sową i gospo­dar­czą obsługę szkoły,
  • współ­działa ze szko­łami wyż­szymi w orga­ni­za­cji prak­tyk pedagogicznych,
  • odpo­wiada za reali­za­cję zale­ceń wyni­ka­ją­cych z orze­cze­nia o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­nego ucznia,
  • corocz­nie podaje do publicz­nej wia­do­mo­ści zestaw pod­ręcz­ni­ków lub mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych oraz mate­riały ćwi­cze­niowe obo­wią­zu­jące w danym roku szkolnym,
  • stwa­rza warunki do dzia­ła­nia w szkole lub pla­cówce: wolon­ta­riu­szy, sto­wa­rzy­szeń i innych orga­ni­za­cji, w szcze­gól­no­ści orga­ni­za­cji har­cer­skich, któ­rych celem sta­tu­to­wym jest dzia­łal­ność roz­sze­rza­jąca i wzbo­ga­ca­jąca formy dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej, wycho­waw­czej i opie­kuń­czej szkoły lub placówki,
  • podej­muje wszel­kie inne decy­zje, które wyni­kają z prze­pi­sów szcze­gól­nych, uchwał Rady Peda­go­gicz­nej, Kodeksu Pracy, wnio­sków: Rady Rodzi­ców, dyrek­cji Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, Samo­rządu Uczniowskiego.
 4. Dyrek­tor jest kie­row­ni­kiem zakładu pracy dla nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków nie­bę­dą­cych nauczycielami.
 5. Dyrek­tor decy­duje w sprawach:
  • zatrud­nia­nia i zwal­nia­nia nauczy­cieli oraz innych pra­cow­ni­ków szkoły,
  • przy­zna­wa­nia nagród oraz wymie­rza­nia kar porząd­ko­wych nauczy­cie­lom i innym pra­cow­ni­kom szkoły,
  • wystę­po­wa­nia z wnio­skami, po zasię­gnię­ciu opi­nii Rady Peda­go­gicz­nej, w spra­wach nagród, odzna­czeń i innych wyróż­nień dla nauczy­cieli oraz pozo­sta­łych pracowników.
 6. Do kom­pe­ten­cji Dyrek­tora należy:
  • przyj­mo­wa­nie ucznia na pod­sta­wie wyni­ków bada­nia przy­dat­no­ści, a skre­śla­nia i prze­no­sze­nia ucznia na pod­sta­wie uchwały Rady Pedagogicznej,
  • przed­kła­da­nie Radzie Peda­go­gicz­nej do zaopi­nio­wa­nia uchwał, inno­wa­cji i eks­pe­ry­men­tów pedagogicznych,
  • opra­co­wa­nie i reali­zo­wa­nie pla­nów finansowych,
  • przy­dzie­la­nie zadań nauczycielom,
  • wstrzy­my­wa­nie wyko­na­nia uchwał Rady Peda­go­gicz­nej w przy­padku ich nie­zgod­no­ści z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem i Sta­tu­tem Szkoły Chóralnej,
  • zapew­nie­nie odpo­wied­niego stanu bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy,
  • admi­ni­stro­wa­nie zakła­do­wym fun­du­szem świad­czeń socjalnych,
  • współ­dzia­ła­nie z zakła­do­wymi orga­ni­za­cjami związ­ko­wymi w zakre­sie usta­la­nia zasad i kry­te­riów oceny wyni­ków pracy, two­rze­nia regu­la­mi­nów pracy, pre­mio­wa­nia i nagradzania,
  • zabez­pie­cze­nie pra­wi­dło­wego pro­wa­dze­nia i gro­ma­dze­nia doku­men­ta­cji szkolnej,
  • orga­ni­zo­wa­nie prze­glądu tech­nicz­nego obiek­tów szkol­nych oraz prac remontowych,
  • orga­ni­zo­wa­nie wypo­sa­że­nia szkoły w środki dydaktyczne,
  • reali­zo­wa­nie zadań zwią­za­nych awan­sem zawo­do­wym i z oceną pracy nauczycieli.
 7. Dyrek­tor współ­pra­cuje z Radą Peda­go­giczną, Radą Rodzi­ców, Samo­rzą­dem Uczniow­skim, Fun­da­cją Szkoła Chó­ralna Kur­czew­skiego, Poznań­skim Chó­rem Chło­pię­cym i związ­kami zawo­do­wymi dzia­ła­ją­cymi na tere­nie szkoły.
 8. Dyrek­tor Szkoły Chó­ral­nej na pod­sta­wie poro­zu­mie­nia z Dyrek­to­rem Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego okre­śla warunki i zasady współ­pracy Szkoły Chó­ral­nej z Poznań­skim Chó­rem Chłopięcym.
 9. W kie­ro­wa­niu Szkołą Chó­ralną Dyrek­tora wspomagają:
  • wice­dy­rek­to­rzy,
  • kie­row­nicy sekcji,
  • główny księ­gowy,
  • spe­cja­li­sta ds. płac,
  • kie­row­nik gospodarczy,
  • sekre­tarka szkoły,
  • spo­łeczny inspek­tor pracy,
  • Rada Rodzi­ców.

§3

 1. W Szkole Chó­ral­nej utwo­rzone są sta­no­wi­ska wicedyrektorów:
  • wice­dy­rek­tora ds. ogólnokształcących,
  • wice­dy­rek­tora ds. muzycznych.
 2. Wice­dy­rek­tor, pod­czas nie­obec­no­ści w pracy dyrek­tora szkoły z uza­sad­nio­nych powo­dów, przej­muje upraw­nie­nia zgod­nie z jego kom­pe­ten­cjami, a w szczególności:
  • podej­muje decy­zje w spra­wach pilnych,
  • pod­pi­suje doku­menty w zastęp­stwie dyrek­tora uży­wa­jąc wła­snej pieczątki,
  • kie­ruje pracą sekre­ta­riatu i per­so­nelu administracyjno-obsługowego.
 3. Wice­dy­rek­tor ma prawo do uży­wa­nia pie­czątki oso­bi­stej z tytu­łem „v-ce dyrek­tor szkoły” oraz pod­pi­sy­wa­nia pism, któ­rych treść jest zgodna z zakre­sem jego zadań i kompetencji.
 4. W przy­padku dłu­go­trwa­łej nie­obec­no­ści w pracy jed­nego z wice­dy­rek­to­rów, jego obo­wiązki przej­muje drugi wicedyrektor.
 5. Wice­dy­rek­tor moni­to­ruje zmiany w pra­wie oświa­to­wym oraz uwzględ­nia je w doku­men­tach szkolnych.
 6. Spo­rzą­dza plan nad­zoru peda­go­gicz­nego oraz doku­men­ta­cję jego realizacji.
 7. Kon­tro­luje doku­men­ta­cję prze­biegu nauczania.
 8. Koor­dy­nuje dzia­ła­nia zwią­zane z rekru­ta­cja uczniów do PSChJK.
 9. Nad­zo­ruje pracę nauczy­cieli, nauczy­ciela biblio­teki, psy­cho­loga , peda­goga oraz wycho­waw­ców świe­tlicy szkolnej.
 10. Doko­nuje obser­wa­cji zajęć, imprez i uro­czy­sto­ści szkol­nych i innych form aktyw­no­ści uczniów.
 11. Orga­ni­zuje wewnątrz­sz­kolne dosko­na­le­nie nauczycieli.
 12. Współ­pra­cuje z dyrek­to­rem w zakre­sie budo­wa­nia kon­cep­cji funk­cjo­no­wa­nia szkoły oraz jej wize­runku w środowisku.
 13. Kon­tro­luje reali­za­cję pro­gra­mów nauczania:
  • przed­mio­tów ogólnokształcących,
  • przed­mio­tów muzycznych.
 14. Wyko­nuje inne prace zle­cone przez dyrek­tora szkoły.
 15. Pod­czas nie­obec­no­ści w pracy dyrek­tora szkoły odpo­wiada za cało­kształt pracy szkoły, w tym za bez­pie­czeń­stwo uczniów.
 16. Upraw­nie­nia, szcze­gó­łowy zakres obo­wiąz­ków i odpo­wie­dzial­ność wice­dy­rek­tora okre­śla odrębny dokument.

§4

 1. W Szkole Chó­ral­nej utwo­rzone są sta­no­wi­ska kierownicze:
  • kie­row­nika sek­cji przed­mio­tów ogólnomuzycznych,
  • kie­row­nika sek­cji instrumentalnej.
 2. Kie­row­nicy sek­cji wypeł­niają swe obo­wiązki zgod­nie z wyzna­czo­nymi im zakresami.
 3. Kie­row­nicy sek­cji przej­mują na sie­bie część zadań Dyrek­tora, a w szczególności:
  • podej­mują decy­zje w spra­wach pil­nych doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia pod­le­głych sobie sekcji,
  • przy­go­to­wują pro­jekty nastę­pu­ją­cych doku­men­tów orga­ni­za­cyj­nych szkoły:
   • pro­gra­mów naucza­nia doty­czą­cych przed­mio­tów muzycznych,
   • pro­po­zy­cji dzia­łań dydak­tycz­nych i wycho­waw­czych w zakre­sie pracy artystycznej,
   • pro­po­zy­cji pro­gramu wycho­waw­czego szkoły w czę­ści doty­czą­cej edu­ka­cji muzycznej,
   • tygo­dnio­wego roz­kładu zajęć przed­mio­tów muzycz­nych reali­zo­wa­nych indywidualnie,
   • infor­ma­cji o sta­nie pracy szkoły w zakre­sie im przydzielonym,
  • kon­tro­lują i odpo­wia­dają przed Dyrek­to­rem za reali­za­cję obo­wią­zu­ją­cego pro­gramu naucza­nia w zakre­sie przed­mio­tów artystycznych,
  • orga­ni­zują i odpo­wia­dają za reali­za­cję zadań arty­stycz­nych wyni­ka­ją­cych z planu pracy szkoły,
  • pro­wa­dzą czyn­no­ści zwią­zane z nad­zo­rem peda­go­gicz­nym oraz dosko­na­le­niem zawo­do­wym nauczy­cieli przed­mio­tów artystycznych,
  • orga­ni­zują zastęp­stwa za dłu­go­trwale nie­obec­nych nauczy­cieli przed­mio­tów arty­stycz­nych, kon­tro­lują pro­wa­dze­nie dokumentacji,
  • peł­nią bie­żący nad­zór kie­row­ni­czy nad pod­le­głymi sobie sekcjami,
  • czu­wają nad sta­nem pomocy dydak­tycz­nych, zwłasz­cza instru­men­tów muzycz­nych, sprzętu audio-wideo,
  • przy­go­to­wują pro­jekt orga­ni­za­cji roku szkol­nego w zakre­sie przed­mio­tów muzycznych.
 4. Kie­row­nicy sek­cji koor­dy­nują pracę pod­le­głego sobie zespołu nauczy­cieli w ramach swo­ich kom­pe­ten­cji wyni­ka­ją­cych z zakresu obowiązków.

§5

 1. W szkole utwo­rzone jest sta­no­wi­sko kie­row­nika szkoły do spraw gospodarczych.
 2. Kie­row­nik gospodarczy:
  • kie­ruje zespo­łem pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji i obsługi w ramach swo­ich kom­pe­ten­cji wyni­ka­ją­cych z zakresu obowiązków,
  • okre­śla zada­nia i odpo­wie­dzial­ność tych pra­cow­ni­ków w for­mie zakre­sów czyn­no­ści, a także stwa­rza im warunki pracy oraz zapew­nia warunki bhp.
  • w Szkole Chó­ral­nej utwo­rzone jest sta­no­wi­sko sekre­tarki szkoły. Zakres obo­wiąz­ków sekre­tarki okre­śla dyrek­tor placówki.

§6

RADA PEDAGOGICZNA

 1. Rada Peda­go­giczna jest kole­gial­nym orga­nem szkoły reali­zu­ją­cym zada­nia doty­czące kształ­ce­nia, wycho­wa­nia i opieki.
 2. Prze­wod­ni­czą­cym Rady Peda­go­gicz­nej jest Dyrek­tor Szkoły Chóralnej.
 3. Uchwały Rady Peda­go­gicz­nej są podej­mo­wane zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej połowy jej członków.
 4. Rada Peda­go­giczna ustala regu­la­min swej dzia­łal­no­ści, jej zebra­nia są protokołowane.
 5. Człon­ko­wie Rady Peda­go­gicz­nej są zobo­wią­zani do czyn­nego uczest­nic­twa we wszyst­kich jej posie­dze­niach, do prze­strze­ga­nia tajem­nicy obrad, nie­ujaw­nia­nia spraw poru­sza­nych na jej posie­dze­niach, które mogą naru­szyć dobro oso­bi­ste uczniów lub ich rodzi­ców, a także nauczy­cieli i innych pra­cow­ni­ków szkoły.
 6. Rada Peda­go­giczna może wystę­po­wać do organu spra­wu­ją­cego nad­zór peda­go­giczny nad szkołą z wnio­skami o zba­da­nie i doko­na­nie oceny dzia­łal­no­ści szkoły, jej Dyrek­tora lub innego nauczy­ciela po zasię­gnię­ciu opi­nii Rady Rodzi­ców i Samo­rządu Uczniowskiego.
 7. Rada Peda­go­giczna może wystę­po­wać z wnio­skiem do organu pro­wa­dzą­cego szkołę o odwo­ła­nie ze sta­no­wi­ska Dyrek­tora lub do Dyrek­tora o odwo­ła­nie nauczy­ciela z innego sta­no­wi­ska kie­row­ni­czego w szkole po zasię­gnię­ciu opi­nii Rady Rodzi­ców i Samo­rządu Uczniowskiego.
 8. Dyrek­tor szkoły może wstrzy­mać wyko­na­nie wszel­kich uchwał Rady Peda­go­gicz­nej, jeżeli są one nie­zgodne z prze­pi­sami prawa lub inte­re­sem szkoły. W takim przy­padku w ter­mi­nie dwóch tygo­dni uzgad­nia spo­sób postę­po­wa­nia w spra­wie będą­cej przed­mio­tem sporu. W przy­padku braku uzgod­nie­nia prze­ka­zuje sprawę do roz­strzy­gnię­cia orga­nowi bez­po­śred­nio nad­zo­ru­ją­cemu szkołę. Organ pro­wa­dzący szkołę uchyla uchwałę w razie stwier­dze­nia jej nie­zgod­no­ści z prze­pi­sami prawa. Decy­zja organu pro­wa­dzą­cego szkołę jest ostateczna.
 9. W pra­cach Rady mogą brać udział (z gło­sem dorad­czym) osoby zapro­szone przez jej Prze­wod­ni­czą­cego za zgodą lub na wnio­sek Rady: przed­sta­wi­ciele Organu Pro­wa­dzą­cego, wizy­ta­tor, przed­sta­wi­ciele Rady Rodzi­ców, Samo­rządu Uczniow­skiego, Kościoła, Samo­rządu Terytorialnego.
 10. Do kom­pe­ten­cji sta­no­wią­cych Rady Peda­go­gicz­nej należy:
  • przy­go­to­wa­nie pro­jektu Sta­tutu Szkoły Chó­ral­nej bądź pro­jektu jego zmian oraz pod­ję­cie uchwały o jego uchwaleniu,
  • zatwier­dza­nie pla­nów pracy Szkoły Chóralnej,
  • podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie wyni­ków kla­sy­fi­ka­cji i pro­mo­cji uczniów,
  • usta­la­nie szcze­gó­ło­wych kry­te­riów oce­nia­nia zacho­wa­nia uczniów oraz trybu odwo­ław­czego od tych ocen,
  • wyra­ża­nie zgody na egza­miny kla­sy­fi­ka­cyjne w przy­padku nie­kla­sy­fi­ko­wa­nia ucznia z przy­czyn innych niż usprawiedliwionych,
  • usta­le­nie warun­ków i zasad przy­zna­wa­nia wyróż­nień uczniom,
  • podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie skre­śle­nia z listy uczniów,
  • usta­la­nie orga­ni­za­cji i dosko­na­le­nia zawo­do­wego nauczy­cieli Szkoły Chóralnej,
  • zatwier­dza­nie inno­wa­cji i eks­pe­ry­men­tów peda­go­gicz­nych w Szkole Chóralnej,
  • zatwier­dza­nie ocen zacho­wa­nia usta­lo­nych przez wycho­wawcę na pod­sta­wie szcze­gó­ło­wych kry­te­riów zawar­tych w Wewnątrz­sz­kol­nym sys­te­mie oce­nia­nia uczniów w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego.
  • usta­la­nie spo­sobu wyko­rzy­sta­nia wyni­ków nad­zoru peda­go­gicz­nego, w tym spra­wo­wa­nego nad szkołą lub pla­cówką przez organ spra­wu­jący nad­zór peda­go­giczny, w celu dosko­na­le­nia pracy szkoły lub placówki.
 11. Rada Peda­go­giczna opi­niuje w szczególności:
  • orga­ni­za­cję pracy szkoły, zwłasz­cza tygo­dniowy roz­kład zajęć edukacyjnych,
  • pro­jekt planu finan­so­wego Szkoły Chóralnej,
  • pro­po­zy­cje Dyrek­tora szkoły w spra­wach przy­działu nauczy­cie­lom sta­łych prac i zajęć w ramach wyna­gro­dze­nia zasad­ni­czego oraz dodat­kowo płat­nych zajęć dydak­tycz­nych, wycho­waw­czych i opiekuńczych,
  • pro­po­zy­cje Dyrek­tora szkoły doty­czące kan­dy­da­tów do powie­rze­nia im funk­cji kierowniczych,
  • wnio­ski Dyrek­tora o przy­zna­nie odzna­czeń, nagród i innych wyróżnień,
  • wnio­ski o zezwo­le­nie na indy­wi­du­alny tok nauczania,
  • szcze­gó­łowe warunki reali­za­cji pro­jektu edukacyjnego.

§7

RADA RODZICÓW

 1. W Szkole Chó­ral­nej działa Rada Rodzi­ców, która repre­zen­tuje ogół rodzi­ców uczniów Szkoły Chó­ral­nej, współ­pra­cu­jąca z dyrek­cją szkoły, Radą Peda­go­giczną oraz orga­nem pro­wa­dzą­cym szkołę w zakre­sie reali­za­cji pro­cesu naucza­nia i wycho­wa­nia oraz sta­tu­to­wych zadań szkoły.
 2. Rada Rodzi­ców działa w opar­ciu o Regu­la­min Rady Rodziców.
 3. W skład Rady Rodzi­ców wcho­dzi co naj­mniej 7 przed­sta­wi­cieli wybra­nych w taj­nych wybo­rach przez zebra­nie rodzi­ców uczniów szkoły.
 4. W wybo­rach, o któ­rych mowa w pkt. 3, jed­nego ucznia repre­zen­tuje jeden rodzic. Wybory prze­pro­wa­dza się na pierw­szym zebra­niu rodzi­ców w każ­dym roku szkolnym.
 5. Rada Rodzi­ców może wystę­po­wać do Dyrek­tora i innych orga­nów szkoły, organu pro­wa­dzą­cego szkołę oraz organu spra­wu­ją­cego nad­zór peda­go­giczny z wnio­skami i opi­niami we wszyst­kich spra­wach szkoły.
 6. Do kom­pe­ten­cji Rady Rodzi­ców należy:
  1. uchwa­la­nie w poro­zu­mie­niu z Radą Peda­go­giczną pro­gramu profilaktyczno-wychowawczego,
  2. opi­nio­wa­nie pro­gramu i har­mo­no­gramu poprawy efek­tyw­no­ści kształ­ce­nia oraz wspie­ra­nia pro­cesu wychowawczego,
  3. opi­nio­wa­nie pro­jektu planu finan­so­wego skła­da­nego przez Dyrek­tora szkoły,
  4. opi­nio­wa­nie szkol­nego zestawu pro­gra­mów naucza­nia i szkol­nego zestawu podręczników,
  5. wnio­sko­wa­nie zmian w pro­gra­mie wycho­wa­nia, szkol­nym zesta­wie pro­gra­mów naucza­nia i szkol­nym zesta­wie podręczników,
  6. udział przed­sta­wi­cieli rodzi­ców w komi­sji kon­kur­so­wej powo­ła­nej w celu wyboru Dyrektora,
  7. opi­nio­wa­nie pod­ję­cia i pro­wa­dze­nia w szkole dzia­łal­no­ści przez sto­wa­rzy­sze­nia i inne organizacje,
  8. wnio­sko­wa­nie do Dyrek­tora o ocenę pracy nauczyciela,
  9. prawo przed­sta­wie­nia opi­nii na temat oceny dorobku zawo­do­wego nauczy­ciela sta­ży­sty, kon­trak­to­wego i mia­no­wa­nego za okres stażu.
 7. Jeżeli Rada Rodzi­ców w ter­mi­nie 30 dni od dnia roz­po­czę­cia roku szkol­nego nie uzy­ska poro­zu­mie­nia z Radą Peda­go­giczną w spra­wie pro­gramu profilaktyczno–wychowawczego, pro­gram ten ustala Dyrek­tor szkoły w uzgod­nie­niu z orga­nem spra­wu­ją­cym nad­zór peda­go­giczny. Pro­gram usta­lony przez Dyrek­tora szkoły obo­wią­zuje do czasu uchwa­le­nia pro­gramu przez Radę Rodzi­ców w poro­zu­mie­niu z Radą Pedagogiczną.
 8. Rada Rodzi­ców ma prawo do:
  1. suwe­ren­nego okre­śla­nia swo­jej wewnętrz­nej organizacji,
  2. gro­ma­dze­nia środ­ków finan­so­wych dla wspie­ra­nia dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej Szkoły Chó­ral­nej oraz dys­po­no­wa­niem tymi środkami,
  3. wystę­po­wa­nia do Dyrek­tora oraz pozo­sta­łych orga­nów szkoły w spra­wach zwią­za­nych z jako­ścią naucza­nia, wspie­ra­niem wycho­wa­nia i bez­pie­czeń­stwem uczniów,
  4. wyra­ża­nia i prze­ka­zy­wa­nia wła­ści­wym orga­nom opi­nii na temat pracy szkoły.
  5. Rada Rodzi­ców ma prawo do wyra­że­nia swo­jej opi­nii doty­czą­cej pro­jektu Sta­tutu szkoły.

§8

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. W Szkole Chó­ral­nej działa Samo­rząd Uczniow­ski, zwany dalej Samorządem.
 2. Samo­rząd two­rzą wszy­scy ucznio­wie szkoły.
 3. Zasady wybie­ra­nia i dzia­ła­nia orga­nów Samo­rządu okre­śla regu­la­min uchwa­lany przez ogół uczniów w gło­so­wa­niu rów­nym, taj­nym i powszech­nym. Organy Samo­rządu są jedy­nymi repre­zen­tan­tami ogółu uczniów.
 4. Regu­la­min Samo­rządu nie może być sprzeczny ze Sta­tu­tem Szkoły Chóralnej.
 5. Szcze­gó­łowe prawa i obo­wiązki ucznia okre­śla regu­la­min Samo­rządu Uczniowskiego
 6. Samo­rząd może przed­sta­wiać Radzie Rodzi­ców, Radzie Peda­go­gicz­nej oraz Dyrek­to­rowi wnio­ski i opi­nie we wszyst­kich spra­wach szkoły, w szcze­gól­no­ści doty­czą­cych reali­za­cji pod­sta­wo­wych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapo­zna­wa­nia się z pro­gra­mem naucza­nia, z jego tre­ścią, celami i sta­wia­nymi wymaganiami,
  • prawo do jaw­nej i umo­ty­wo­wa­nej oceny postę­pów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do orga­ni­za­cji życia szkol­nego, umoż­li­wia­ją­cego zacho­wa­nie wła­ści­wych pro­por­cji mię­dzy wysił­kiem szkol­nym a moż­li­wo­ścią roz­wi­ja­nia i zaspo­ka­ja­nia wła­snych zainteresowań,
  • prawo do reda­go­wa­nia i wyda­wa­nia gazety szkolnej,
  • prawo orga­ni­zo­wa­nia dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, oświa­to­wej, spor­to­wej oraz roz­ryw­ko­wej zgod­nie z wła­snymi potrze­bami i moż­li­wo­ściami orga­ni­za­cyj­nymi w poro­zu­mie­niu z Dyrek­to­rem szkoły,
  • prawo wyboru nauczy­ciela peł­nią­cego rolę opie­kuna Samorządu,
 7. Samo­rząd w poro­zu­mie­niu z Dyrek­to­rem Szkoły Chó­ral­nej może podej­mo­wać dzia­ła­nia z zakresu wolontariatu.
 8. Samo­rząd może ze swo­jego składu wyło­nić radę wolontariatu.
 9. W skład rady wolon­ta­riatu wcho­dzą ucznio­wie ze wszyst­kich oddzia­łów – po jed­nym przedstawicielu.
 10. Rada wolon­ta­riatu wyła­nia ze swo­jego składu prze­wod­ni­czą­cego, któ­rego zada­niem jest koor­dy­no­wa­nie pracy rady i repre­zen­to­wa­nie jej przed innymi orga­nami szkoły.
 11. Rada wolon­ta­riatu pla­nuje swoją pracę, uwzględ­nia­jąc potrzeby śro­do­wi­ska szkol­nego i lokalnego.
 12. Rada wolon­ta­riatu orga­ni­zuje pomoc uczniom szkoły, ich rodzi­nom, oso­bom nie­zwią­za­nym ze śro­do­wi­skiem szkol­nym, a znaj­du­ją­cym się w potrze­bie, a także zwie­rzę­tom poprzez:
  • orga­ni­za­cję kwest, zbió­rek odzieży i karmy dla zwierząt;
  • orga­ni­za­cję kier­ma­szy i bali cha­ry­ta­tyw­nych, aukcji przed­mio­tów wyko­na­nych przez uczniów, z któ­rych dochód jest prze­zna­czany na pomoc potrzebującym;
 13. Rada wolon­ta­riatu orga­ni­zuje wła­sne przed­się­wzię­cia oraz włą­cza się w akcje lokal­nej ogól­no­pol­skie (np. „Góra Grosza“).
 14. Nad pra­wi­dło­wo­ścią dzia­ła­nia rady wolon­ta­riatu opiekę spra­wuje wybrany przez uczniów opie­kun samo­rządu uczniowskiego.
 15. Wła­dzami Samo­rządu są:
  • na szcze­blu klas – rady samo­rządu klasowego,
  • na szcze­blu szkoły – rada Samo­rządu Uczniowskiego.
 16. Do zadań Samo­rządu należy:
  • przy­go­to­wa­nie pro­jektu regu­la­minu Samorządu,
  • wystę­po­wa­nie do władz szkol­nych z nowymi ini­cja­ty­wami doty­czą­cymi życia szkol­nego i spo­so­bem ich wykonania,
  • gospo­da­ro­wa­nie środ­kami mate­rial­nymi Samorządu,
  • wyko­ny­wa­nie zadań zle­co­nych przez Radę Peda­go­giczną i dyrek­cję szkoły.
 17. Dyrek­tor szkoły ma obo­wią­zek uchy­lić uchwałę lub inne posta­no­wie­nie Samo­rządu, jeżeli jest ono sprzeczne z pra­wem lub celami wycho­waw­czymi szkoły.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§1

 1. Szkoła jest samo­rzą­dową, samo­dziel­nie bilan­su­jącą się jed­nostką budże­tową dzia­ła­jącą zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi przepisami.
 2. Szkoła współ­pra­cuje z samo­rzą­dem tery­to­rial­nym na zasa­dzie pod­le­gło­ści admi­ni­stra­cyj­nej i wyni­ka­ją­cych z tego wspól­nie uzgad­nia­nych i akcep­to­wa­nych planów.
 3. Dyrek­tor Szkoły Chó­ral­nej sys­te­ma­tycz­nie współ­pra­cuje z orga­nem pro­wa­dzą­cym w celu prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji o moż­li­wych kie­run­kach roz­woju oraz potrze­bach wyni­ka­ją­cych z bie­żą­cej dzia­łal­no­ści szkoły,
 4. Szcze­gó­łową orga­ni­za­cję naucza­nia, wycho­wa­nia i opieki w danym roku szkol­nym okre­śla arkusz orga­ni­za­cyjny szkoły opra­co­wany przez Dyrek­tora szkoły z uwzględ­nie­niem szkol­nego planu nauczania.
 5. Arkusz orga­ni­za­cyjny szkoły zatwier­dza organ prowadzący.
 6. Na pod­sta­wie arku­sza orga­ni­za­cyj­nego Dyrek­tor szkoły ustala tygo­dniowy roz­kład zajęć okre­śla­jący orga­ni­za­cję sta­łych, obo­wiąz­ko­wych i nad­obo­wiąz­ko­wych zajęć dydak­tycz­nych, wycho­waw­czych i opie­kuń­czych z uwzględ­nie­niem zasad ochrony zdro­wia i higieny pracy.
 7. Orga­ni­za­cja pracy Szkoły Chó­ral­nej uwzględ­nia arty­styczną dzia­łal­ność Poznań­skiego Chóru Chłopięcego.

§2

 1. Pod­sta­wową jed­nostką orga­ni­za­cyjną szkoły jest oddział zło­żony z uczniów, któ­rzy w jed­no­rocz­nym kur­sie nauki danego roku szkol­nego uczą się wszyst­kich przed­mio­tów okre­ślo­nych w pla­nie nauczania.
 2. Zaję­cia edu­ka­cyjne w kla­sach I-III są pro­wa­dzone w oddzia­łach liczą­cych nie wię­cej niż 25 uczniów. Dyrek­tor szkoły może zwięk­szyć liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25 uczniów (nie wię­cej niż o 2 uczniów) po uzy­ska­niu zgody organu prowadzącego.
 3. Podział uczniów na grupy w kla­sach szkol­nych może doty­czyć nastę­pu­ją­cych przedmiotów:
  • języki obce,
  • infor­ma­tyka,
  • wycho­wa­nie fizyczne,
  • kształ­ce­nie słuchu,
  • chór
  • ryt­mika,
  • audy­cje muzyczne,
  • lite­ra­tura muzyczna,
  • histo­ria muzyki,
  • zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut,
  • dyk­cji i inter­pre­ta­cji z ele­men­tami gry aktorskiej.
 1. W Szkole Chó­ral­nej pro­wa­dzone są zaję­cia z innym niż gru­powe podzia­łem, a mianowicie:
  • indy­wi­du­al­nie – zaję­cia z emi­sji głosu, śpiewu solo­wego, for­te­pianu dodat­ko­wego, oraz instru­men­tów dodatkowych,
  • w zespo­łach czte­ro­oso­bo­wych – zaję­cia z zespołu wokalnego,
  • w zespo­łach dwu­oso­bo­wych – zaję­cia z pod­staw dyry­go­wa­nia chóralnego.

§3

 1. Orga­ni­za­cyjną formą pracy szkoły są zaję­cia dydak­tyczne i wycho­waw­cze pro­wa­dzone w sys­te­mie klasowo-lekcyjnym, gru­po­wym i indywidualnym.
 2. Godzina lek­cyjna trwa 45 minut, a w przy­padku nie­któ­rych przed­mio­tów muzycz­nych lub jed­nostki lekcyjnej.
 3. Zaję­cia dydak­tyczne pro­wa­dzone są przez 5 dni w tygodniu.
 4. Rada Peda­go­giczna może pod­jąć uchwałę, w któ­rej ustali inny czas trwa­nia godziny lek­cyj­nej, zacho­wu­jąc ogólny czas pracy, obli­czony na pod­sta­wie ramo­wego planu nauczania.
 5. W kla­sach I-III o cza­sie trwa­nia zajęć i prze­rwach mię­dzy nimi decy­duje nauczy­ciel pro­wa­dzący, uwzględ­nia­jąc moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zyczne i per­cep­cyjne uczniów, zacho­wu­jąc ogólny tygo­dniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych.

§4

 1. W szkole pro­wa­dzone są zaję­cia z reli­gii oraz etyki, zgod­nie z odręb­nymi przepisami.

§5

 1. Szkoła zapew­nia uczniom:
  • wła­ściwą opiekę pod­czas zajęć obo­wiąz­ko­wych i nadobowiązkowych,
  • spra­wo­wa­nie opieki nad uczniami pod­czas zajęć orga­ni­zo­wa­nych przez szkołę poza jej terenem,
  • opiekę pod­czas przerw,
  • moż­li­wość korzy­sta­nia z biblio­teki szkolnej,
  • moż­li­wość korzy­sta­nia ze sto­łówki szkolnej.
 2. Szkoła zapew­nia nauczy­cie­lom i uczniom moż­li­wość korzy­sta­nia z pomiesz­czeń szkol­nych poza zaję­ciami dydak­tycz­nymi za zgodą Dyrektora.
 3. Szkoła Chó­ralna umoż­li­wia funk­cjo­no­wa­nie i korzy­sta­nie z pomiesz­czeń szkol­nych Poznań­skiemu Chó­rowi Chło­pię­cemu na pod­sta­wie osob­nego poro­zu­mie­nia zawar­tego pomię­dzy obiema instytucjami.

§6

 1. Na tere­nie szkoły działa biblioteka.
 2. Biblio­teka szkolna jest pra­cow­nią słu­żącą reali­za­cji potrzeb i zain­te­re­so­wań uczniów, nauczy­cieli oraz innych pra­cow­ni­ków szkoły. Służy do reali­za­cji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera dosko­na­le­nie zawo­dowe nauczy­cieli, uczest­ni­czy w przy­go­to­wa­niu uczniów do samo­kształ­ce­nia, a także do korzy­sta­nia z innych typów biblio­tek i środ­ków informacji.
 3. Pomiesz­cze­nia biblio­teki umożliwiają:
  • gro­ma­dze­nie i opra­co­wa­nie zbiorów,
  • korzy­sta­nie z księ­go­zbio­rów w czy­telni i wypo­ży­cza­nie poza bibliotekę,
  • pro­wa­dze­nie zajęć dydak­tycz­nych w czytelni.
 4. Biblio­teka pełni funkcję:
  • kształcąco-wychowawczą poprzez:
   • roz­bu­dza­nie i roz­wi­ja­nie potrzeb czytelniczych,
   • przy­go­to­wa­nie do korzy­sta­nia z róż­nych źró­deł informacji,
   • kształ­ce­nie kul­tury czytelniczej,
   • wdra­ża­nie do posza­no­wa­nia książki,
   • udzie­la­nie pomocy nauczy­cie­lom w ich pracy i dosko­na­le­niu zawodowym,
  • opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
   • współ­dzia­ła­nie z nauczycielami,
   • ota­cza­nie opieką uczniów szcze­gól­nie uzdolnionych,
   • pomoc uczniom mają­cym trud­no­ści w nauce,
  • kulturalno-rekreacyjną poprzez uczest­ni­cze­nie w roz­wi­ja­niu życia kul­tu­ral­nego, arty­stycz­nego, muzycznego.
 5. Do zadań biblio­te­ka­rza należy:
  • spo­rzą­dze­nie zestawu pro­gra­mów naucza­nia i zestawu pod­ręcz­ni­ków na dany na dany rok szkolny,
  • reali­za­cja zakupu pod­ręcz­ni­ków i mate­ria­łów z dota­cji celo­wej oraz ich ewidencjonowanie,
  • gro­ma­dze­nie zbio­rów zgod­nie z potrzebami,
  • udo­stęp­nia­nie zbiorów,
  • udzie­la­nie infor­ma­cji bibliotecznych,
  • roz­mowy z czy­tel­ni­kami o książ­kach, nagra­niach muzycz­nych i fil­mach, e-bookach,
  • porad­nic­two w wybo­rach czytelniczych,
  • pro­wa­dze­nie zajęć z przy­spo­so­bie­nia czy­tel­ni­czego i infor­ma­cyj­nego zgod­nie z programem,
  • udo­stęp­nia­nie nauczy­cie­lom i opie­ku­nom potrzeb­nych materiałów,
  • infor­mo­wa­nie nauczy­cieli o czy­tel­nic­twie uczniów i ana­liza czytelnictwa,
  • pro­wa­dze­nie róż­nych form wizu­al­nych infor­ma­cji o książkach,
  • orga­ni­zo­wa­nie róż­nych form inspi­ra­cji czytelnictwa,
  • dobra zna­jo­mość zbio­rów i potrzeb czytelniczych,
  • dosto­so­wa­nie formy i tre­ści pracy do wieku i poziomu inte­lek­tu­al­nego uczniów,
  • współ­praca z rodzi­cami, z biblio­te­kami pozasz­kol­nymi i innymi insty­tu­cjami kulturalnymi.
 6. Biblio­teka wypo­ży­cza uczniom pod­ręcz­niki lub mate­riały edu­ka­cyjne, mające postać papie­rową, lub zapew­nia­nia uczniom dostęp do pod­ręcz­ni­ków lub mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych, mają­cych postać elek­tro­niczną, bądź prze­ka­zuje uczniom mate­riały ćwi­cze­niowe bez obo­wiązku zwrotu lub ich udo­stęp­nia­nia. Zasady wypo­ży­cza­nia pod­ręcz­ni­ków lub mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych sta­no­wią załącz­nik do Regu­la­minu Biblioteki.
 7. Bez­po­średni nad­zór nad biblio­teką spra­wuje Dyrek­tor szkoły, który:
  • zapew­nia obsadę per­so­nelu oraz odpo­wied­nie pomiesz­cze­nie i wyposażenie,
  • zapew­nia środki finansowe,
  • zapew­nia nauczy­cie­lowi biblio­te­ka­rzowi godziny do pro­wa­dze­nia lekcji,
  • zatwier­dza tygo­dniowy roz­kład zajęć biblioteki.
 8. Biblio­teka działa w opar­ciu o Regu­la­min biblio­teki szkolnej.

§7

 1. Świe­tlica zapew­nia zaję­cia uwzględ­nia­jące potrzeby edu­ka­cyjne oraz roz­wo­jowe dzieci i mło­dzieży, w tym reali­za­cję zadań domo­wych pod kon­trolą nauczyciela.
 2. Ucznio­wie prze­by­wają w świe­tlicy pod opieką wychowawców.
 3. Wycho­wawcy świe­tlicy współ­pra­cują z nauczy­cie­lami, wycho­waw­cami klas oraz peda­go­giem i psy­cho­lo­giem szkol­nym w zakre­sie pomocy w kom­pen­so­wa­niu bra­ków dydaktycznych.
 4. Szcze­gó­łowe zasady orga­ni­za­cji pracy świe­tlicy zawarte są w Regu­la­mi­nie świe­tlicy szkolnej.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELEPRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

§1

 1. W Szkole Chó­ral­nej zatrud­nia się nauczy­cieli, peda­goga, psy­cho­loga, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji oraz pra­cow­ni­ków obsługi.
 2. W kla­sach I-III może być zatrud­niony asy­stent nauczy­ciela, a w świetlicy-asystent wycho­wawcy świetlicy.
 3. w celu reali­za­cji zajęć w ramach pro­gra­mów finan­so­wa­nych ze środ­ków pocho­dzą­cych
  z budżetu Unii Euro­pej­skiej, pro­wa­dzo­nych bez­po­śred­nio z uczniami lub wycho­wan­kami albo na ich rzecz, w szkole lub pla­cówce publicz­nej może być zatrud­niony nauczy­ciel, który nie reali­zuje w tej szkole lub pla­cówce tygo­dnio­wego obo­wiąz­ko­wego wymiaru godzin zajęć dydak­tycz­nych, wycho­waw­czych i opiekuńczych.
 4. Nauczy­ciele oraz inni pra­cow­nicy są zatrud­niani przez Dyrek­tora szkoły na zasa­dach, które okre­ślają odrębne przepisy.
 5. Pra­cow­nicy admi­ni­stra­cji i obsługi są zatrud­nieni w zależ­no­ści od potrzeb orga­ni­za­cyj­nych
  i moż­li­wo­ści finan­so­wych, a szcze­gó­łowy zakres obo­wiąz­ków poszcze­gól­nych pra­cow­ni­ków okre­śla Dyrek­tor szkoły.
 6. Sta­nem zdro­wia uczniów zaj­muje się służba zdro­wia w zakre­sie obo­wiąz­ków, które regu­lują odrębne przepisy.

§2

PEDAGOG SZKOLNY

Peda­gog szkolny:

 1. udziela pomocy uczniom w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów dydak­tycz­nych, opiekuńczo–wychowawczych oraz osobistych,
 2. wspo­maga nauczy­cieli przy wystą­pie­niu trud­no­ści w pro­wa­dze­niu dzia­łań wycho­waw­czych, opie­kuń­czych i dydaktycznych,
 3. wspo­maga Rodzi­ców uczniów w oddzia­ły­wa­niach wycho­waw­czych i dydaktycznych,
 4. pro­wa­dzi opiekę nad uczniami obję­tymi zale­ce­niami poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz naucza­niem indywidualnym,
 5. prze­ciw­działa wszel­kim for­mom nie­przy­sto­so­wa­nia spo­łecz­nego młodzieży,
 6. moni­to­ruje sytu­ację rodzinną uczniów,
 7. współ­pra­cuje z porad­niami psychologiczno-pedagogicznymi,
 8. koor­dy­nuje i moni­to­ruje dzia­ła­nia w zakre­sie reali­za­cji pro­gramu profilaktyczno-wychowawczego,
 9. infor­muje Radę Peda­go­giczną o sytu­acji wycho­waw­czej uczniów,
 10. doku­men­tuje swoje dzia­ła­nia zgod­nie z pra­wem oświa­to­wym oraz zale­ce­niami nad­zoru pedagogicznego,
 11. pełni dyżur dla Rodzi­ców uczniów wg usta­lo­nego harmonogramu,
 12. wyko­nuje inne zada­nia zle­cone przez Dyrek­tora lub upo­waż­nio­nego wicedyrektora,
 13. okre­śla formy pomocy uczniom wybit­nie zdol­nym i mają­cym trud­no­ści w nauce odpo­wied­nio do roz­po­zna­wa­nych potrzeb,
 14. udziela pomocy w zakre­sie wyboru dal­szego kie­runku kształ­ce­nia dla uczniów zmie­nia­ją­cych szkołę,
 15. wypeł­nia inne zada­nia zwią­zane z udzie­la­niem uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej zgod­nie z prze­pi­sami prawa,
 16. ści­śle współ­pra­cuje z psy­cho­lo­giem szkol­nym w zakre­sie opieki psychologiczno-pedagogiczne nad uczniami.

§3

PSYCHOLOG SZKOLNY

Psy­cho­log szkolny:

 1. pro­wa­dzi i orga­ni­zuje róż­nego rodzaju formy pomocy psy­cho­lo­gicz­nej dla uczniów,
 2. pro­wa­dzi doradz­two psy­cho­lo­giczne dla uczniów, nauczy­cieli i rodziców,
 3. może prze­pro­wa­dzać bada­nia dia­gno­styczne uczniów,
 4. współ­pra­cuje z peda­go­giem szkol­nym, wycho­waw­cami i rodzi­cami w mini­ma­li­zo­wa­niu skut­ków zabu­rzeń roz­wo­jo­wych, zapo­biega zabu­rze­niom zacho­wa­nia oraz ini­cjuje różne formy pomocy wycho­waw­czej w śro­do­wi­sku szkol­nym i pozasz­kol­nym ucznia,
 5. orga­ni­zuje dzia­ła­nia zapo­bie­ga­jące powsta­wa­niu pato­lo­gii społecznych,
 6. Działa zapo­bie­ga­jąc róż­nym for­mom uzależnień,
 7. wypeł­nia inne zada­nia zwią­zane z udzie­la­niem pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 8. moni­to­ruje sytu­ację psy­cho­fi­zyczną ucznia obję­tego naucza­niem indywidualnym,
 9. rze­tel­nie doku­men­tuje swoje dzia­ła­nia, zgod­nie z pra­wem oświa­to­wym oraz zale­ce­niami nad­zoru pedagogicznego,
 10. pełni dyżur dla Rodzi­ców uczniów w celu udzie­le­nia uczniom pomocy dydak­tycz­nej i wycho­waw­czej wg usta­lo­nego harmonogramu,
 11. pełni dyżur dla uczniów, ofe­ru­jąc im wg potrzeb odpo­wied­nią pomoc psychologiczną,
 12. wyko­nuje inne zada­nia zle­cone przez Dyrek­tora lub upo­waż­nio­nego wicedyrektora.

§4

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

 1. Nauczy­ciele mogą two­rzyć zespoły wycho­waw­cze, przed­mio­towe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kie­ruje prze­wod­ni­czący powo­ły­wany przez Dyrek­tora na wnio­sek zespołu.
 3. Każdy zespół ustala swój plan pracy na dany rok szkolny.
 4. Cele i zada­nia zespo­łów nauczy­ciel­skich mogą obejmować:
  • usta­le­nie zestawu pro­gra­mów naucza­nia oraz w miarę potrzeb jego modyfikowanie,
  • zor­ga­ni­zo­wa­nie współ­pracy nauczy­cieli dla uzgod­nie­nia spo­so­bów reali­za­cji pro­gra­mów naucza­nia, kore­lo­wa­nia tre­ści naucza­nia przed­mio­tów pokrew­nych, a także uzgad­nia­nia decy­zji w spra­wie wyboru pro­gramu nauczania,
  • wspólne opra­co­wa­nie szcze­gó­ło­wych kry­te­riów oce­nia­nia uczniów oraz spo­so­bów bada­nia wyni­ków nauczania,
  • orga­ni­zo­wa­nie wewnątrz­sz­kol­nego dosko­na­le­nia zawo­do­wego oraz doradz­twa meto­dycz­nego dla począt­ku­ją­cych nauczycieli,
  • wspólne opi­nio­wa­nie przy­go­to­wa­nych w szkole autor­skich, inno­wa­cyj­nych i eks­pe­ry­men­tal­nych pro­gra­mów nauczania.
  • reali­za­cję zadań prze­wi­dzia­nych w pla­nie pracy na dany rok szkolny.

§5

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

 1. Nauczy­ciel w swo­ich dzia­ła­niach dydak­tycz­nych, wycho­waw­czych i opie­kuń­czych ma obo­wią­zek kie­ro­wa­nia się dobrem uczniów, tro­ską o ich zdro­wie, postawę moralną i oby­wa­tel­ską z posza­no­wa­niem god­no­ści oso­bi­stej ucznia.
 2. Nauczy­ciel jest odpo­wie­dzialny za jakość i wyniki pracy oraz bez­pie­czeń­stwo powie­rzo­nych mu uczniów.
 3. Do obo­wiąz­ków nauczy­ciela należy:
  1. rze­telne reali­zo­wa­nie pro­gramu naucza­nia i wycho­wa­nia, uwzględ­nia­jące moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zyczne uczniów,
  2. pra­wi­dłowa orga­ni­za­cja pro­cesu dydaktycznego,
  3. dba­nie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,
  4. wspie­ra­nie wszech­stron­nego roz­woju psy­cho­fi­zycz­nego uczniów, ich zdol­no­ści i zainteresowań,
  5. bez­stron­ność i obiek­ty­wizm w oce­nie uczniów oraz spra­wie­dliwe ich traktowanie,
  6. udzie­la­nie pomocy uczniom w eli­mi­no­wa­niu nie­po­wo­dzeń szkolnych,
  7. dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści dydak­tycz­nych oraz wzbo­ga­ca­nie wła­snego warsz­tatu pracy,
  8. reali­zo­wa­nie czyn­no­ści dodat­ko­wych wyni­ka­ją­cych z przy­działu zadań zatwier­dzo­nych przez Radę Peda­go­giczną w arku­szu organizacyjnym,
  9. infor­mo­wa­nie uczniów, rodzi­ców, wycho­wawcy klasy, Dyrek­tora szkoły, Rady Peda­go­gicz­nej o wyni­kach dydaktyczno-wychowawczych swo­ich uczniów,
  10. pra­wi­dłowe i ter­mi­nowe pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji szkolnej,
  11. udział w posie­dze­niach Rady Peda­go­gicz­nej oraz zespo­łów nauczycielskich,
  12. zacho­wa­nia w tajem­nicy spraw, o któ­rych został poin­for­mo­wany przy wyko­ny­wa­niu obo­wiąz­ków służ­bo­wych, gdy wymaga tego inte­res uczniów i ich rodzi­ców oraz inne względy.
 4. Nauczy­ciel odpo­wiada służ­bowo przed Dyrek­to­rem za:
  • poziom dydaktyczno-wychowawczy swo­jego przedmiotu,
  • bez­pie­czeń­stwo uczniów pozo­sta­ją­cych pod jego opieką,
  • powie­rzony mu sprzęt i środki dydaktyczne,
  • zanie­dba­nie i nie­do­peł­nie­nie obo­wiąz­ków, które spo­wo­do­wały okre­ślone straty i szkody wypo­sa­że­niu szkoły.
 5. Nauczy­ciele współ­dzia­łają z Rodzi­cami uczniów w zakre­sie naucza­nia, wycho­wa­nia i profilaktyki.
 6. Nauczy­ciel uwzględ­nia prawo rodzi­ców do:
  • zna­jo­mo­ści zadań i zamie­rzeń dydak­tycz­nych, wycho­waw­czych i opie­kuń­czych w kla­sie i szkole,
  • zna­jo­mo­ści prze­pi­sów doty­czą­cych oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów oraz prze­pro­wa­dza­nia egzaminów,
  • uzy­ski­wa­nia rze­tel­nej infor­ma­cji na temat swego dziecka, jego postę­pów w nauce i zachowaniu,
  • uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji i porad w spra­wach wychowawczych,
  • wyra­ża­nia i prze­ka­zy­wa­nia orga­nom spra­wu­ją­cym nad­zór peda­go­giczny opi­nii na temat pracy szkoły.
 7. Zakres odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej i kar­nej nauczy­ciela regulują:
  • Ustawa — Karta Nauczyciela,
  • Kodeks Pracy.

§6

PRAWA NAUCZYCIELA

Nauczy­ciel ma prawo do:

 1. decy­do­wa­nia o wybo­rze pro­gramu naucza­nia spo­śród dopusz­czo­nych do użytku szkol­nego, wyboru pod­ręcz­nika, metod pracy na lek­cjach spo­śród uzna­nych przez współ­cze­sną dydaktykę;
 2. sta­łego roz­woju oraz wspar­cia w zakre­sie dosko­na­le­nia zawo­do­wego; warun­ków pracy umoż­li­wia­ją­cych efek­tywne wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
 3. posza­no­wa­nia god­no­ści oso­bi­stej i god­no­ści zawodowej;
 4. pomocy mery­to­rycz­nej i meto­dycz­nej ze strony dyrek­tora szkoły i insty­tu­cji oświa­to­wej oraz oceny wła­snej pracy zgod­nie z odręb­nymi przepisami;
 5. odby­wa­nia stażu na kolejne stop­nie awansu zawo­do­wego, zgod­nie z odręb­nymi przepisami.
 6. do wnio­sko­wa­nia w spra­wie nagród, wyróż­nień i kar regu­la­mi­no­wych dla uczniów.

§7

WYCHOWAWCA KLASY

 1. Dyrek­tor szkoły powie­rza każdy oddział szcze­gól­nej opiece wycho­waw­czej jed­nemu z nauczy­cieli uczą­cych w tym oddziale, zwa­nym dalej wychowawcą.
 2. Dla zapew­nie­nia cią­gło­ści i sku­tecz­no­ści wycho­wawca w miarę moż­li­wo­ści powi­nien opie­ko­wać się danym oddzia­łem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy speł­nia­nia zadań nauczy­ciela wycho­wawcy powinny być dosto­so­wane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warun­ków śro­do­wi­sko­wych szkoły.
 4. Zada­niem wycho­wawcy jest spra­wo­wa­nie opieki wycho­waw­czej nad uczniami, w a szczególności:
  • two­rze­nie warun­ków wspo­ma­ga­ją­cych roz­wój ucznia,
  • inspi­ro­wa­nie dzia­łań zespo­ło­wych uczniów,
  • podej­mo­wa­nie dzia­łań umoż­li­wia­ją­cych roz­wią­zy­wa­nie kon­flik­tów w zespole oraz mię­dzy uczniami a innymi człon­kami spo­łecz­no­ści szkolnej.
 5. Wycho­wawca ma obowiązek:
  • ota­czać indy­wi­du­alną opieką wycho­waw­czą każ­dego ze swych wychowanków,
  • pla­no­wać i orga­ni­zo­wać wspól­nie z uczniami i ich rodzicami:
   1. różne formy życia zespo­ło­wego roz­wi­ja­jące uczniów i inte­gru­jące zespół klasowy,
  • tre­ści i formy zajęć tema­tycz­nych na godzi­nach wychowawczych,
  • współ­dzia­łać z nauczy­cie­lami uczą­cymi w jego oddziale,
  • utrzy­my­wać kon­takt z rodzi­cami uczniów w celu:
   • pozna­nia i usta­la­nia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
   • współ­dzia­ła­nia z rodzi­cami w dzia­ła­niach wychowawczych,
   • włą­cza­nia rodzi­ców w sprawy życia klasy i szkoły,
  • współ­pra­co­wać z peda­go­giem i psy­cho­lo­giem szkol­nym i innymi spe­cja­li­stami świad­czą­cymi kwa­li­fi­ko­waną pomoc w roz­po­zna­wa­niu potrzeb i trud­no­ści (także zdro­wot­nych) oraz zain­te­re­so­wań i szcze­gól­nych uzdol­nień uczniów,
  • wyko­ny­wać czyn­no­ści admi­ni­stra­cyjne doty­czące zespołu klasowego.
 6. Wycho­wawca ma prawo:
  • korzy­stać w swej pracy z pomocy mery­to­rycz­nej i meto­dycz­nej ze strony Dyrek­tora szkoły oraz Rady Peda­go­gicz­nej, a także wyspe­cja­li­zo­wa­nych w tym zakre­sie pla­có­wek i insty­tu­cji oświa­to­wych i naukowych,
  • współ­de­cy­do­wać z samo­rzą­dem kla­so­wym i rodzi­cami uczniów o pro­gra­mie dzia­łań wycho­waw­czych obej­mu­ją­cych okres roku szkolnego,
  • usta­lać oceny zacho­wa­nia dla uczniów swo­jej klasy w poro­zu­mie­niu z nauczy­cie­lami i samo­rzą­dem klasowym,
  • wnio­sko­wać o wyróż­nie­nia, nagrody i kary dys­cy­pli­narne dla wychowanków,
  • w poro­zu­mie­niu z samo­rzą­dem kla­so­wym i rodzi­cami usta­no­wić wła­sne formy wyna­gra­dza­nia i moty­wo­wa­nia uczniów,
  • wnio­sko­wać o roz­wią­za­nie pro­ble­mów zdro­wot­nych, psy­cho­spo­łecz­nych swo­ich wycho­wan­ków do dyrek­cji szkoły, służby zdro­wia, Rady Rodzi­ców i innych orga­nów szkoły.

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE SZKOŁY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§1

 1. W Szkole Chó­ral­nej za war­tość naj­wyż­szą uzna­jemy dobro dziecka.
 2. Nauczy­ciele we współ­pracy z rodzi­cami wspo­ma­gają dziecko w jego roz­woju inte­lek­tu­al­nym, psy­chicz­nym, fizycz­nym i moralnym.
 3. Nauczy­ciele i inni pra­cow­nicy szkoły zapew­niają dziecku poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, sza­nują jego god­ność i prawo do swo­bod­nej wypo­wie­dzi, którą ogra­ni­cza jedy­nie posza­no­wa­nie praw innych ludzi, ochrona bez­pie­czeń­stwa naro­do­wego lub porządku publicz­nego bądź zdro­wia publicz­nego albo moralnego.
 4. Wycho­wa­nie ucznia prze­biega w duchu pokoju, zro­zu­mie­nia, pomocy, bra­ter­stwa, tole­ran­cji i przy­jaźni mię­dzy narodami.
 5. Nie­do­pusz­czalne są wszel­kie prak­tyki pro­wa­dzące do dys­kry­mi­na­cji reli­gij­nej, naro­do­wej lub innej.

§2

PRAWA UCZNIA

 1. Uczeń ma prawo do:
  • swo­body wyra­ża­nia myśli i przekonań,
  • wpły­wa­nia na życie szkoły poprzez dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniowskiego,
  • wła­ści­wie zor­ga­ni­zo­wa­nego pro­cesu kształ­ce­nia arty­stycz­nego i ogól­no­kształ­cą­cego zgod­nie z zasa­dami higieny umysłowej,
  • opieki wycho­waw­czej i warun­ków pobytu w szkole zapew­nia­ją­cych bez­pie­czeń­stwo oraz ochrony przed wszel­kimi for­mami prze­mocy fizycz­nej bądź psychicznej,
  • ochrony i posza­no­wa­nia swej god­no­ści, prze­ko­nań i własności,
  • pod­mio­to­wego i życz­li­wego trak­to­wa­nia w pro­ce­sie dydaktyczno-wychowawczym,
  • spra­wie­dli­wej, obiek­tyw­nej i jaw­nej oceny swej pracy zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym Wewnątrz­sz­kol­nym Sys­te­mem Oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego,
  • roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań, zdol­no­ści i talentów,
  • repre­zen­to­wa­nia szkoły w kon­kur­sach, prze­glą­dach, festi­wa­lach i wystę­pach muzycz­nych, zwłasz­cza chó­ral­nych i wokal­nych, zgod­nie ze swo­imi moż­li­wo­ściami i umiejętnościami,
  • uzy­ska­nia pomocy ze strony nauczy­cieli w przy­padku trud­no­ści w nauce, jak i szcze­gól­nych uzdolnień,
  • wypo­czynku, uczest­nic­twa w zaję­ciach rekre­acyj­nych, spor­to­wych poza­lek­cyj­nych, kul­tu­ral­nych, arty­stycz­nych orga­ni­zo­wa­nych przez szkołę,
  • korzy­sta­nia z wszyst­kich form pomocy mate­rial­nej, jaką dys­po­nuje szkoła,
  • nauki reli­gii i etyki w szkole na pod­sta­wie dekla­ra­cji rodzi­ców lub opiekunów.
 2. Uczeń ma prawo do zło­że­nia skargi (zgod­nie z drogą służ­bową) do wycho­wawcy klasy, Rady Peda­go­gicz­nej bądź dyrek­tora szkoły w przy­padku naru­sze­nia jego praw wska­za­nych w roz­dziale VI, §3 niniej­szego Sta­tutu bądź w Regu­la­mi­nie Uczniow­skim. Skargę składa uczeń bądź jego rodzice (opie­ku­no­wie prawni) w prze­ciągu 3 dni od momentu zaist­nie­nia sytu­acji, w któ­rej zda­niem ucznia jego prawa zostały naruszone.
 3. Uczeń ma prawo w szcze­gól­nych przy­pad­kach orze­czo­nych przez leka­rza i Porad­nię Psychologiczno-Pedagogiczną ze względu na pro­blemy zdro­wotne w cza­sie roku szkol­nego do naucza­nia indywidualnego.
 4. Uczeń i jego rodzice mają dostęp do bez­płat­nego indy­wi­du­al­nego konta w dzien­niku elektronicznym.
 5. Ucznio­wie Szkoły Chó­ral­nej mają prawo i obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia w pra­cach arty­stycz­nych Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego lub chó­rów i zespo­łów szkolnych.

§4

OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Uczeń ma obowiązek:
  • prze­strze­gać posta­no­wień zawar­tych w Sta­tu­cie Szkoły Chó­ral­nej oraz w wewnętrz­nych regu­la­mi­nach doty­czą­cych pomiesz­czeń szkol­nych wyni­ka­ją­cych ze spe­cy­fiki ich przeznaczenia,
  • sys­te­ma­tycz­nie i aktyw­nie uczest­ni­czyć w zaję­ciach lek­cyj­nych, uzu­peł­niać braki wyni­ka­jące z absen­cji, rze­tel­nie wyko­ny­wać pole­ce­nia nauczy­cieli doty­czące nauki,
  • sys­te­ma­tycz­nie i aktyw­nie uczest­ni­czyć w dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej szkoły, Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, chó­rów zespo­łów szkolnych,
  • chro­nić wła­sne życie, dbać o zdro­wie wła­sne i swo­ich kolegów,
  • dbać o dobra mate­rialne szkoły, ład i porzą­dek w szkole,
  • sza­no­wać god­ność wła­sną, kole­ża­nek i kole­gów, nauczy­cieli, pra­cow­ni­ków szkoły, oraz innych osób prze­by­wa­ją­cych na tere­nie szkoły,
  • sza­no­wać i ochra­niać prze­ko­na­nia swoje i innych,
  • dobrze repre­zen­to­wać szkołę w kraju i za gra­nicą, dbać, sza­no­wać i wzbo­ga­cać tra­dy­cję szkoły,
  • utrwa­lać i pro­pa­go­wać dobre imię i osią­gnię­cia zało­ży­ciela Szkoły Chó­ral­nej i Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego – prof. Jerzego Kurczewskiego,
  • dbać o schludny wygląd na tere­nie szkoły.
 2. Ubiór codzienny uczeń Szkoły Chó­ral­nej powi­nien dosto­so­wać do nastę­pu­ją­cych zasad:
  • este­tyka i skrom­ność stroju (nie można eks­po­no­wać odkry­tego brzu­cha, głę­bo­kich dekol­tów, nosić blu­zek na naram­kach, mini­spód­ni­czek, szor­tów, w przy­padku dziew­cząt — widocz­nego makijażu),
  • zakaz mani­fe­sto­wa­nia swoim wyglą­dem przy­na­leż­no­ści do sub­kul­tur młodzieżowych,
  • zakaz nosze­nia nakryć głowy na tere­nie szkoły.
 3. Ustala się strój galowy wyma­gany od ucznia w cza­sie uro­czy­sto­ści i wybra­nych imprez odby­wa­ją­cych się na tere­nie szkoły i poza nią. Jest on utrzy­many w kolo­ry­styce biało-granatowej lub biało-czarnej, w któ­rej mogą się zna­leźć ele­menty w innych kolorach.
 4. Pozo­stałe prawa i obo­wiązki zawarte są w regu­la­mi­nie Samo­rządu Uczniowskiego.

§5

 1. Uczniom zabra­nia się wno­sze­nia na teren szkoły środ­ków zagra­ża­ją­cych życiu i zdrowiu.
 2. Ucznio­wie mają obo­wią­zek sza­no­wać sprzęt szkolny oraz wypo­sa­że­nie klas i innych pomiesz­czeń. Za wyrzą­dzoną szkodę odpo­wiada mate­rial­nie uczeń, który ją wyrzą­dził lub grupa uczniów prze­by­wa­jąca w miej­scu doko­na­nia szkody.
 3. Ucznio­wie nie mogą opusz­czać terenu szkoły pod­czas przerw bez zgody osoby upoważnionej.
 4. Ucznio­wie szkoły I stop­nia nie mogą samo­dziel­nie wra­cać do domu po zakoń­cze­niu zajęć lek­cyj­nych lub pobytu w świe­tlicy szkol­nej bez pisem­nej zgody rodzi­ców (opie­ku­nów prawnych).
 5. Zwol­nie­nie ucznia z lek­cji może nastą­pić wyłącz­nie na pisemną zgodę rodzica lub jego oso­bi­stą prośbę z zastrze­że­niem pkt. 4.
 6. Uczeń ma obo­wią­zek uspra­wie­dli­wić każdą nie­obec­ność nie­zwłocz­nie po przyj­ściu do szkoły, nie póź­niej jed­nak niż w ciągu 7 dni, licząc od ostat­niego dnia nie­obec­no­ści. Po tym ter­mi­nie nie­obec­no­ści uzna­wane będą przez wycho­wawcę za nieusprawiedliwione.
 7. Rodzice mają moż­li­wość uspra­wie­dli­wie­nia nie­obec­no­ści dziecka za pośred­nic­twem modułu e-usprawiedliwienia dostęp­nego w sys­te­mie Syner­gia Librus.
 8. Uczeń nie może korzy­stać z tele­fonu komór­ko­wego i innych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych w cza­sie trwa­nia zajęć lek­cyj­nych oraz przerw mię­dzy­lek­cyj­nych. W wyjąt­ko­wych sytu­acjach nauczy­ciel na prośbę ucznia może wyra­zić zgodę na posłu­że­nie się w/w sprzętem.

§6

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Za rze­telną naukę i wzo­rową postawę, za wybitne osią­gnię­cia w nauce lub dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej uczeń może otrzy­mać nastę­pu­jące wyróż­nie­nia lub nagrody:
  • pochwałę wycho­wawcy klasy,
  • pochwałę Dyrek­tora szkoły,
  • list pochwalny do rodziców,
  • dyplom uzna­nia,
  • nagrodę rze­czową,
  • nagrodę finan­sową,
  • nagrodę Dyrek­tora Fun­da­cji Szkoła Chó­ralna Kur­czew­skiego usta­loną według odręb­nych zasad,
  • nagrodę przy­znaną przez inne osoby pry­watne, insty­tu­cje, sto­wa­rzy­sze­nia, fun­da­cje itp.,
  • świa­dec­two z wyróżnieniem.
 2. Zna­czące osią­gnię­cia w kon­kur­sach przed­mio­to­wych, zawo­dach spor­to­wych, dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej odno­to­wuje się na świa­dec­twie szkol­nym zgod­nie z odpo­wied­nimi przepisami.
 3. O przy­zna­nej nagro­dzie szkoła infor­muje rodzi­ców (opie­ku­nów prawnych).
 4. Przyj­muje się tryb wno­sze­nia zastrze­żeń do przy­zna­nej nagrody:
  • w przy­padku zastrze­żeń do przy­zna­nej nagrody osoba lub organ szkoły może zło­żyć uza­sad­niony pisemny wnio­sek do dyrek­tora szkoły; w przy­padku nagrody przy­zna­nej przez dyrek­tora szkoły – do organu pro­wa­dzą­cego szkołę,
  • wnio­sek z zastrze­że­niem do przy­zna­nej nagrody dyrek­tor szkoły (odpo­wied­nio organ pro­wa­dzący szkołę) roz­pa­truje nie­zwłocz­nie w ter­mi­nie do trzech dni,
  • Dyrek­tor szkoły (odpo­wied­nio organ pro­wa­dzący szkołę) uwzględ­nia wnio­sek i podej­muje kroki zmie­rza­jące do uchy­le­nia nie­słusz­nie przy­zna­nej nagrody albo oddala wnio­sek, uza­sad­nia­jąc go poczy­nio­nymi ustaleniami.

§7

KARY

 1. Uczeń może być uka­rany za nie­prze­strze­ga­nie Sta­tutu Szkoły Chó­ral­nej i regu­la­minu uczniow­skiego poprzez:
  • upo­mnie­nie wycho­wawcy klasy,
  • upo­mnie­nie lub naganę Dyrek­tora szkoły,
  • zakaz uczest­nic­twa w impre­zach kla­so­wych i szkolnych,
  • zakaz repre­zen­to­wa­nia szkoły na zewnątrz,
  • obni­że­nie oceny zachowania.
 2. Uczeń może być skre­ślony z listy uczniów i prze­nie­siony do wła­ści­wej szkoły rejo­no­wej przez Dyrek­tora Szkoły Chó­ral­nej na pod­sta­wie uchwały Rady Peda­go­gicz­nej w przypadku:
  • wyni­ka­ją­cym z zasad kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów,
  • demo­ra­li­zu­ją­cego lub agre­syw­nego zacho­wa­nia się zagra­ża­ją­cego życiu i zdro­wiu wła­snemu i innych uczniów, w tym m.in. posia­da­nia lub pale­nia papie­ro­sów, posia­da­nia lub spo­ży­wa­nia napo­jów alko­ho­lo­wych, posia­da­nia lub zaży­wa­nia nar­ko­ty­ków bądź środ­ków odurzających,
  • dopusz­cza­nia się czy­nów łamią­cych prawo, w tym m.in. kra­dzieży, wymu­szeń, sto­so­wa­nia prze­mocy fizycz­nej lub psy­chicz­nej, nisz­cze­nia mie­nia szkolnego,
  • dopusz­cze­nia się wyżej wymie­nio­nych czy­nów w cza­sie wystę­pów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią arty­styczną Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, chó­rów i zespo­łów szkol­nych w kraju i za granicą.
 3. Każda decy­zja o uka­ra­niu ucznia będzie podana do wia­do­mo­ści rodzi­ców (opie­ku­nów praw­nych) ucznia w for­mie pisem­nej i prze­cho­wy­wana przez okres roku w teczce oso­bo­wej ucznia.

§8

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Uczeń uka­rany ma prawo do:
  • zło­że­nia prośby o zawie­sze­nie kary na pół roku, jeśli uzy­skał pisemne porę­cze­nie rad Samo­rządu Uczniow­skiego, Rady Rodzi­ców, a w szcze­gól­no­ści wycho­wawcy klasy,
  • odwo­ła­nia się od kary poprzez zło­że­nie wnio­sku rodzi­ców (opie­ku­nów praw­nych) lub przed­sta­wi­cieli Samo­rządu Uczniow­skiego o ponowne roz­pa­trze­nie jego sprawy do Dyrek­tora szkoły, Rady Peda­go­gicz­nej, wycho­wawcy klasy w ter­mi­nie trzech dni od otrzy­ma­nia kary. Wnio­sek powi­nien być zaopi­nio­wany przez wycho­wawcę klasy i Radę Samo­rządu Uczniowskiego.
 1. Dyrek­tor szkoły w poro­zu­mie­niu z powo­ła­nymi przez sie­bie przed­sta­wi­cie­lami Rady Peda­go­gicz­nej, a w szcze­gól­nych przy­pad­kach z peda­go­giem szkol­nym roz­pa­truje odwo­ła­nie w ciągu 7 dni i postanawia:
  1. odda­lić odwo­ła­nie, poda­jąc pisemne uzasadnienie,
  2. odwo­łać karę,
  3. zawie­sić warun­kowo wyko­na­nie kary na pół roku.
 2. Decy­zja pod­jęta przez Dyrek­tora szkoły w try­bie odwo­ław­czym jest ostateczna.

§9

SKREŚLENIE UCZNIALISTY UCZNIÓW SZKOŁY CHÓRALNEJ

 1. Skre­śle­nie ucznia z listy uczniów PSChJK nastę­puje po wypeł­nie­niu poniż­szych procedur:
  • osoba (lub osoby), która ma infor­ma­cję o wykro­cze­niu ucznia opi­sa­nym w punk­cie 2 b) do d) spo­rzą­dza notatkę służ­bową o incy­den­cie i przed­sta­wia ją Dyrek­to­rowi wraz ze szcze­gó­ło­wym, ust­nym wyjaśnieniem,
  • Dyrek­tor po zapo­zna­niu się z notatką zawia­da­mia pisem­nie ucznia i jego rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów) w sie­dzi­bie szkoły lub przez wysła­nie listu pole­co­nego za potwier­dze­niem odbioru o wsz­czę­ciu postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ku­ją­cego go do skre­śle­nia z listy uczniów,
  • uczeń ma prawo do przed­sta­wie­nia na piśmie wyja­śnie­nia zaist­nia­łego incy­dentu Dyrek­to­rowi w ter­mi­nie 3 dni od daty otrzy­ma­nia zawia­do­mie­nia o wsz­czę­ciu postępowania,
  • Dyrek­tor po zapo­zna­niu się z pismem wyja­śnia­ją­cym ucznia bądź po upły­wie 3 dni od zawia­do­mie­nia ucznia o wsz­czę­ciu postę­po­wa­nia: w ter­mi­nie 3 dni robo­czych zwo­łuje posie­dze­nie Rady Peda­go­gicz­nej poświę­co­nej zaist­nia­łej sytu­acji oraz zwraca się do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego z umo­ty­wo­wa­nym wnio­skiem o wyra­że­nie w ter­mi­nie 3 dni pisem­nej opi­nii w spra­wie skre­śle­nia ucznia z listy uczniów (nie­przed­sta­wie­nie opi­nii przez Radę Samo­rządu Uczniow­skiego trak­tuje się jako pozy­tywne zaopi­nio­wa­nie moż­li­wo­ści skre­śle­nia ucznia z listy uczniów),
  • Rada Peda­go­giczna po zapo­zna­niu się z notatką służ­bową osoby, o któ­rej mowa w pod­punk­cie a, z wyja­śnie­niem ucznia oraz opi­nią Rady Samo­rządu Uczniow­skiego, po dys­ku­sji gło­suje w taj­nym gło­so­wa­niu nad wnio­skiem o pod­ję­cie uchwały o skre­śle­niu ucznia z listy uczniów PSChJK,
  • Dyrek­tor, zgod­nie z wyni­kiem gło­so­wa­nia Rady Peda­go­gicz­nej, w ter­mi­nie 7 dni podej­muje sto­sowną decy­zję oraz nie­zwłocz­nie dorę­cza za potwier­dze­niem odbioru odpis decy­zji wraz z uza­sad­nie­niem uczniowi i jego Rodzi­com (praw­nym opie­ku­nom), z poucze­niem o moż­li­wo­ści odwo­ła­nia się od tej decy­zji do organu spra­wu­ją­cego Nad­zór Peda­go­giczny w ter­mi­nie 14 dni od dnia dorę­cze­nia odpisu decy­zji, za pośred­nic­twem Dyrek­tora szkoły,
  • w cza­sie trwa­nia postę­po­wa­nia uczeń, wobec któ­rego toczy się postę­po­wa­nie, ma prawo uczest­ni­czyć w zaję­ciach szkolnych,
  • uczeń i jego rodzice (prawni opie­ku­no­wie) mają prawo na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia do wglądu w doku­men­ta­cję zwią­zaną z wydarzeniem.

§10

ZWOLNIENIA UCZNIÓW

 1. W Poznań­skim Chó­rze Chło­pię­cym (Miej­skiej Insty­tu­cji Kul­tury) śpie­wają ucznio­wie Szkoły Chó­ral­nej wska­zani przez nauczy­cieli pro­wa­dzą­cych edu­ka­cję wokalną i Dyrek­tora Poznań­skiego Chóru Chłopięcego.
 2. Chłopcy i dziew­częta bio­rący udział w zaję­ciach Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, chó­rów szkol­nych, zespo­łów kame­ral­nych mogą być zwol­nieni z obo­wiązku uczest­ni­cze­nia w pra­cach wyżej wymie­nio­nych zespo­łów w przypadku:
  • muta­cji głosu lub pro­ble­mów fonia­trycz­nych potwier­dzo­nych orze­cze­niem leka­rza specjalisty,
  • decy­zją dyrek­tora szkoły:
  • w wyjąt­ko­wych sytu­acjach loso­wych na uza­sad­niony, pisemny wnio­sek rodzi­ców lub opie­ku­nów praw­nych ucznia,
  • na uza­sad­niony, pisemny wnio­sek wycho­wawcy klasy w wyjąt­ko­wych sytu­acjach loso­wych ucznia,
  • na uza­sad­niony, pisemny wnio­sek nauczy­ciela z danej klasy w związku z udzia­łem ucznia np. w kon­kur­sach, olim­pia­dach przed­mio­to­wych lub przed­się­wzię­ciach artystycznych.

ROZDZIAŁ VII

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIEPROMOWANIE UCZNIÓW

§1

 1. Zasady oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego zawarte są w doku­men­cie Wewnątrz­sz­kolny Sys­tem Oce­nia­nia uczniów w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego (załącz­nik nr 1)
 2. Oce­nia­nie, kla­sy­fi­ko­wa­nie i pro­mo­wa­nie uczniów usta­lone zostało na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków i spo­sobu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów w publicz­nych szko­łach arty­stycz­nych z dnia 24 sierp­nia 2015 r.

ROZDZIAŁ VIII

REKRUTACJA

 1. Do szkoły uczęsz­czają ucznio­wie od lat 7, ale nie wcze­śniej niż od 6-tego roku życia.
 2. Rekru­ta­cja uczniów do Szkoły Chó­ral­nej odbywa się na pod­sta­wie Regu­la­minu rekru­ta­cji przy­jęć do PSChJK.
 3. Komi­sję rekru­ta­cyjną powo­łuje dyrek­tor szkoły.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

 1. Sta­tut szkoły obo­wią­zuje w rów­nym stop­niu wszyst­kich człon­ków spo­łecz­no­ści szkolnej:
  • organy zarzą­dza­jące i spo­łeczne szkoły,
  • nauczy­cieli i innych pra­cow­ni­ków szkoły,
  • uczniów,
  • rodzi­ców.
 2. Obo­wiąz­kiem każ­dego członka spo­łecz­no­ści szkol­nej jest zapo­zna­nie się z tre­ścią Sta­tutu i prze­strze­ga­nie jego ustaleń.
 3. Zmiany i uzu­peł­nie­nia w sta­tu­cie mogą być wpro­wa­dzone wyłącz­nie uchwałą Rady Peda­go­gicz­nej przy Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego.

§2

 1. Szkoła Chó­ralna posiada wła­sny cere­mo­niał z wyko­rzy­sta­niem pocztu sztandarowego.
 2. Zasady i warunki sto­so­wa­nia cere­mo­niału szkol­nego zawarte są w osob­nym dokumencie.

§3

Sta­tut ze zmia­nami wyni­ka­ją­cymi z zapi­sów ustawy Prawo oświa­towe z dnia 14 grud­nia 2016 r. o zmia­nie ustawy o sys­te­mie oświaty oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz.U. poz.357) wcho­dzi w życie z dniem podpisania

Poznań, 24 listo­pada 2017 r.