Regu­la­min wyjść uczniów i orga­ni­za­cji wycie­czek szkolnych

PSChJK 0121–13

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
W POZNAŃSKIEJ SZKOLE CHÓRALNEJ JERZEGO
KURCZEWSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W POZNAŃSKIEJ SZKOLE CHÓRALNEJ JERZEGO KURCZEWSKIEGO

§1

1. Dzia­łal­ność w zakre­sie kra­jo­znaw­stwa i tury­styki może być orga­ni­zo­wana w ramach zajęć lek­cyj­nych i poza­lek­cyj­nych.
2. Dzia­łal­ność ta obej­muje nastę­pu­jące formy:

a) wycieczki przed­mio­towe — ini­cjo­wa­nie i reali­zo­wa­nie przez nauczy­cieli w celu uzu­peł­nie­nia obo­wią­zu­ją­cego pro­gramu naucza­nia w ramach zajęć edu­ka­cyj­nych
b) wycieczki kra­jo­znaw­czo — tury­styczne, w któ­rych nie wymaga od uczest­ni­ków przy­go­to­wa­nia kon­dy­cyj­nego i umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­nych
c) imprezy kra­jo­znaw­czo — tury­styczne i tury­styki kwa­li­fi­ko­wa­nej: rajdy, zloty, biwaki.

§2

1. Orga­ni­za­cja i pro­gram wycieczki powinny być dosto­so­wane do wieku, zain­te­re­so­wań i potrzeb uczniów, ich stanu zdro­wia, spraw­no­ści fizycz­nej, stop­nia przy­go­to­wa­nia i umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­nych. Obo­wiąz­kiem orga­ni­za­tora jest spraw­dze­nie stanu zdro­wia i umie­jęt­no­ści uczniów, wyma­ga­nych pod­czas wycieczki.
2. Dla uczniów klas I - III szkoły pod­sta­wo­wej powinny być orga­ni­zo­wane przede wszyst­kim wycieczki przed­mio­towe i kra­jo­znaw­czo — tury­styczne na tere­nie naj­bliż­szej oko­licy, macie­rzy­stego woje­wódz­twa, regionu geo­gra­ficzno — tury­stycz­nego.
3. Dla uczniów klas IVVI i dla uczniów gim­na­zjum powinny być orga­ni­zo­wane wycieczki przed­mio­towe i kra­jo­znaw­czo — tury­styczne na tere­nie naj­bliż­szej oko­licy, macie­rzy­stego woje­wódz­twa, regionu geo­gra­ficzno — tury­stycz­nego kraju.
4. W wyciecz­kach tury­styczno — kra­jo­znaw­czych nie mogą brać udziału ucznio­wie w sto­sunku do któ­rych ist­nieją prze­ciw­wska­za­nia lekar­skie.
5. Orga­ni­za­cję wycie­czek zagra­nicz­nych regu­lują odrębne przepisy.

§3

1. Wycieczka musi być nale­ży­cie przy­go­to­wana pod wzglę­dem pro­gra­mo­wym i orga­ni­za­cyj­nym, a także omó­wiona ze wszyst­kimi uczest­ni­kami w zakresie:

a) celu wycieczki
b) trasy
c) zwie­dza­nych obiek­tów
d) har­mo­no­gramu i regu­la­minu zacho­wa­nia uczniów pod­czas wycieczki

2. Pro­gram wycieczki lub imprezy orga­ni­zo­wa­nej przez szkołę, listę uczest­ni­ków oraz imiona
i nazwi­sko kie­row­nika i opie­ku­nów zawiera karta wycieczki, którą zatwier­dza dyrek­tor szkoły lub z upo­waż­niona przez niego osoba.
3. Wzór karty wycieczki sta­nowi załącz­nik nr 1 do niniej­szego regulaminu.

§4

1. orga­ni­za­tor wycieczki zobo­wią­zany jest do zapew­nie­nia wła­ści­wej opieki i bez­pie­czeń­stwa jej uczest­ni­kom.
2. Oso­bami odpo­wie­dzial­nymi za bez­pie­czeń­stwo uczniów pod­czas wycie­czek są : kie­row­nik wycieczki oraz opie­ku­no­wie grup. Opieka ich ma cha­rak­ter cią­gły.
3. Miej­scem zbiórki uczniów roz­po­czy­na­ją­cej i koń­czą­cej wycieczkę jest plac szkolny, skąd ucznio­wie udają się do domu.
4. Samo­dzielny powrót ucznia do domu po zakoń­cze­niu wycieczki uza­leż­niony jest od zgody rodzica (opie­kuna) wyra­żo­nej na piśmie; po godz. 21:00 — wyłącz­nie pod opieką rodzi­ców (opie­ku­nów).
5. Udział uczniów w wycieczce (z wyjąt­kiem) przed­mio­to­wych, odby­wa­ją­cych się w ramach zajęć lek­cyj­nych wymaga pisem­nej zgody rodzi­ców albo opie­ku­nów praw­nych, któ­rzy powinni przed jej roz­po­czę­ciem pokryć koszty zwią­zane z udzia­łem w niej dziecka.
6. Opie­kun wycieczki obo­wią­zany jest spraw­dzić stan licz­bowy uczniów przed wyru­sze­niem z każ­dego miej­sca pobytu, zwie­dza­nia, prze­jazdu oraz przy­by­ciu do punktu doce­lo­wego.
7. Zabra­nia się pro­wa­dze­nia wycie­czek pod­czas burzy, śnie­życy, goło­le­dzi.
8. W razie wypadku uczest­ni­ków wycieczki sto­suje się odpo­wied­nio prze­pisy doty­czące postę­po­wa­nia w razie wypad­ków w szko­łach i pla­ców­kach publicz­nych.
9. Uczest­nicy wycie­czek i imprez powinni być objęci ubez­pie­cze­niem od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

§5

1. Doku­men­ta­cja wycieczki zawiera:

a) kartę wycieczki
b) listę uczest­ni­ków
c) pisemną zgodę rodzi­ców z ewen­tu­al­nym potwier­dze­niem wpłaty( jeśli jest to konieczne)
d) regu­la­min zacho­wa­nia uczniów pod­czas wycieczki
e) dowód ubez­pie­cze­nia wszyst­kich uczniów wycieczki od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków
f) w razie potrzeby: pre­li­mi­narz finan­sowy wycieczki prze­wi­du­jący koszty reali­za­cji pro­gramu
g) roz­li­cze­nie finan­sowe wycieczki po jej zakończeniu

2. Doku­men­ta­cja wycieczki, o któ­rej mowa w punk­cie 1 winna być zło­żona w ter­mi­nie 3 dni przed jej roz­po­czę­ciem do zatwier­dze­nia.
3. Roz­li­cze­nie wycieczki składa w ter­mi­nie 7 dni od dnia jej zakoń­cze­nia u dyrek­tora szkoły.

§6

1. Plan finan­sowy wycieczki, po zaopi­nio­wa­niu przez rodzi­ców dzieci bio­rą­cych w niej udział zatwier­dza orga­ni­za­tor (wycho­wawca klasy,nauczyciel, inna osoba) oraz rada kla­sowa rodzi­ców.
2. Plan finan­sowy musi określać:

ogólny koszt wycieczki
wyso­kość i źró­dła dochodu
koszt jed­nego uczest­nika wycieczki
prze­wi­dy­wane koszty orga­ni­za­cyjne i programowe

3. Kie­row­nik i opie­ku­no­wie nie pono­szą kosz­tów prze­jazdu, zakwa­te­ro­wa­nia i wyży­wie­nia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środ­ków o któ­rych mowa w pkt. 2.
4.Rozliczenia wycieczki doko­nują osoby wymie­nione w pkt. 1, okre­śla­jąc spo­sób zago­spo­da­ro­wa­nia nad­wyżki, względ­nie uzu­peł­nie­nia nie­do­boru finan­so­wego.
5. Dowo­dami finan­so­wymi są przede wszyst­kim pod­pi­sane przez rodzi­ców dzieci listy wpłat oraz rachunki, fak­tury i bilety wyda­wane przez upraw­nione do tego rodzaju dzia­łal­no­ści pod­mioty gospo­dar­cze — w wyjąt­ko­wych, uza­sad­nio­nych przy­pad­kach mogą to być oświad­cze­nia o ponie­sio­nym wydatku, pod­pi­sane przez kie­row­nika wycieczki oraz wszyst­kich opie­ku­nów, jed­nak wydatki tego typu nie mogą prze­kro­czyć 20% kosz­tów wycieczki.

§7

1. Kie­row­ni­kiem szkol­nej wycieczki kra­jo­znaw­czo — tury­stycz­nej może być wyłącz­nie nauczy­ciel zatrud­niony w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego.
2. Kie­row­ni­kiem imprezy, o któ­rej mowa w § 1, pkt. 2, ust. c) może być nauczy­ciel posia­da­jący upraw­nie­nia do kie­ro­wa­nia tego typu for­mami dzia­łal­no­ści kra­jo­znaw­czo — tury­stycz­nej.
3. Do pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków kie­row­nika wycieczki należy:

opra­co­wa­nie z udzia­łem uczest­ni­ków szcze­gó­ło­wego pro­gramu i har­mo­no­gramu oraz wypeł­nie­nie karty wycieczki
opra­co­wa­nie regu­la­minu wycieczki i zapo­zna­nie z nim wszyst­kich uczest­ni­ków zapew­nie­nie warun­ków do peł­nej reali­za­cji pro­gramu i regu­la­minu wycieczki oraz spra­wo­wa­nie nad­zoru w tym zakre­sie
zapo­zna­nie uczest­ni­ków z zasa­dami bez­pie­czeń­stwa oraz zapew­nie­nie warun­ków ich prze­strze­ga­nia
okre­śle­nie zadań dla opie­kuna w zakre­sie reali­za­cji pro­gramu, zapew­nie­nie opieki i bez­pie­czeń­stwa uczest­ni­kom wycieczki
nad­zór nad zaopa­trze­niem uczest­ni­ków w nie­zbędny sprzęt i ekwi­pu­nek oraz apteczkę pierw­szej pomocy
orga­ni­za­cja trans­portu, wyży­wie­nia i noc­le­gów dla uczest­ni­ków podział zadań wśród uczest­ni­ków
przy­go­to­wa­nie pro­jektu finan­so­wego wycieczki oraz przed­sta­wie­nie go rodzi­com do akcep­ta­cji
dys­po­no­wa­nie środ­kami finan­so­wymi prze­zna­czo­nymi na orga­ni­za­cję wycieczki pod­su­mo­wa­nie, ocena i roz­li­cze­nie finan­sowe wycieczki po jej zakończeniu

§8

1. Opie­ku­nami wycieczki powinni być nauczy­ciele albo, w uzgod­nie­niu z dyrek­to­rem szkoły, rodzice uczniów bio­rą­cych udział w wycieczce.
2. Przy wyj­ściu (wyjeź­dzie) z uczniami poza teren szkolny w obrę­bie tej samej miej­sco­wo­ści na wycieczki i przed­mio­towe i kra­jo­znaw­czo — tury­styczne powi­nien być zapew­niony przy­naj­mniej jeden opie­kun dla grupy 15 uczniów.
3. Przy wyj­ściu (wyjeź­dzie) z uczniami poza miej­sco­wość, która jest sie­dzibą szkoły, powi­nien być zapew­niony przy­naj­mniej jeden opie­kun dla grupy 15 uczniów.
4. 0 zwięk­sze­niu liczby opie­ku­nów ponad przy­jęte normy decy­dują rodzice uczniów, zatwier­dza­jąc plan finan­sowy wycieczki.
5. W przy­padku więk­szej niż jeden liczby opie­ku­nów przy­naj­mniej jed­nym z nich powi­nien być nauczy­ciel.
6. Do pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków opie­kuna należy:

spra­wo­wa­nie opieki nad powie­rzo­nymi mu uczest­ni­kami
współ­dzia­ła­nie z kie­row­ni­kiem w zakre­sie reali­za­cji pro­gramu i har­mo­no­gramu
wycieczki
nad­zór nad prze­strze­ga­niem regu­la­minu przez uczest­ni­ków, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem zasad bez­pie­czeń­stwa
nad­zór nad wyko­ny­wa­niem przez uczest­ni­ków przy­dzie­lo­nych zadań wyko­ny­wa­nie innych zadań zle­co­nych przez kierownika

§9

1. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym regu­la­mi­nem sto­suje się odpo­wied­nie prze­pisy Kodeksu Pracy, Sta­tutu Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego oraz roz­po­rzą­dze­nia MENiS w spra­wie ogól­nych prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i higieny w publicz­nych i nie­pu­blicz­nych szko­łach i pla­ców­kach oraz w w spra­wie warun­ków i spo­sobu orga­ni­zo­wa­nia
przez publiczne przed­szkola, szkoły i pla­cówki kra­jo­znaw­stwa i tury­styki.
2. Zmian w niniej­szym regu­la­mi­nie doko­nuje wyłącz­nie dyrek­tor szkoły.
3. Załącz­ni­kami do regu­la­minu są:

załącz­nik nr 1 karta wycieczki plus lista uczest­ni­ków załącz­nik nr 2a pisemna zgoda rodzi­ców klas I - III załącz­nik nr 2b pisemna zgoda rodzi­ców klas IVIX
załącz­nik nr 3a regu­la­min bez­pie­czeń­stwa i zacho­wa­nia się na wyciecz­kach dla klas I - III
załącz­nik nr 3b regu­la­min bez­pie­czeń­stwa i zacho­wa­nia się na wyciecz­kach dla klas IVIX
załącz­nik nr 4 jed­no­ra­zowa zgoda rodzi­ców na „wyj­ście w ramach zajęć lek­cyj­nych” załącz­nik nr 5 oświad­cze­nie kie­row­nika i opie­ku­nów wycieczki; dot. bez­pie­czeń­stwa uczestników.

Regu­la­min wycie­czek
Regu­la­min bez­pie­czeń­stwa i zacho­wa­nia się na wyciecz­kach w kla­sach IVIX
Regu­la­min bez­pie­czeń­stwa i zacho­wa­nia się na wyciecz­kach w kla­sach I - III