Regu­la­min świe­tlicy szkolnej

Regu­la­min „Bycia Razem” w Świetlicy

 1. Świe­tlica czynna jest od ponie­działku do piątku w godzinach1200-1700.
 2. Świe­tlica jest obo­wiąz­kowa dla uczniów kl. I-VI ocze­ku­ją­cych w szkole na zaję­cia popo­łu­dniowe. Dla uczniów gim­na­zjal­nych świe­tlica jest dobrowolna.
 3. Rodzice uczniów kl. I-VI skła­dają dekla­ra­cje zgło­sze­niowe dziecka do świe­tlicy wg dostar­czo­nego im wzoru.
 4. Świe­tlica pro­wa­dzi dzien­nik z reje­strem uczniów, w któ­rym odno­to­wuje się wszel­kie wska­zówki doty­czące opieki nad dzieckiem.
 5. Wycho­dzę ze świe­tlicy na zaję­cia indy­wi­du­alne, nie wcze­śniej niż 10 minut przed ich roz­po­czę­ciem — zgła­sza­jąc ten fakt wycho­wawcy świetlicy.
 6. Będąc uczniem kl. IV-VI mam obo­wią­zek oso­bi­stego zamel­do­wa­nia się w świe­tlicy zaraz po skoń­czo­nych lekcjach.
 7. Po wej­ściu do świe­tlicy odkła­dam tor­ni­ster na ozna­czone miej­sce i zgła­szam swoje przy­by­cie u wychowawcy.
 8. Nie wycho­dzę z Sali świe­tlicy bez pozwo­le­nia wycho­wawcy oraz nie odda­lam się od grupy bawią­cej się na boisku szkolnym.
 9. Do domu udaję się pod opieką rodzi­ców, lub osób pisem­nie przez nich upoważnionych.
 10. Uży­wam form grzecz­no­ścio­wych: dzień dobry, do widze­nia, dzię­kuję, pro­szę, przepraszam.
 11. Prze­strze­gam zasad kul­tu­ral­nego i bez­piecz­nego zacho­wa­nia się w świe­tlicy i szkole.
 12. Na boisku lub innych miej­scach, gdzie odby­wają się zaję­cia świe­tli­cowe prze­by­wam wyłącz­nie pod opieką wychowawcy.
 13. Nie prze­szka­dzam kole­gom i nauczy­cie­lom pod­czas zajęć i w cza­sie odra­bia­nia prac domowych.
 14. Prze­by­wa­jąc w świe­tlicy, mogę popro­sić wycho­wawcę o pomoc, potrzebną aby odro­bić zadane lekcje.
 15. W trak­cie wspól­nych roz­mów, gdy mówi jedna osoba, uważ­nie słu­cham, nie prze­ry­wam i nie oce­niam wypo­wie­dzi kole­gów i wychowawców.
 16. Dbam o este­tyczny wygląd sal, nie nisz­czę sprzętu, zaba­wek oraz gier.
 17. Przed posił­kiem sta­ran­nie myję ręce.
 18. Po skoń­czo­nych zaję­ciach, zaba­wie, posiłku porząd­kuję swoje otoczenie.
 19. Jestem miły i uprzejmy, ode mnie zależy, czy będę dobrze się czuł w naszej świetlicy.
 20. Wszel­kie uwagi i spo­strze­że­nia zgła­szam wycho­waw­com świetlicy.
 21. Nie sto­so­wa­nie się do regu­la­minu świe­tlicy będzie miało wpływ na ocenę zachowania.

Niniej­szy regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem 1.09.2014 roku