Regu­la­min Samo­rządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
POZNAŃSKIEJ SZKOŁY CHÓRALNEJ
JERZEGO KURCZEWSKIEGO
(zno­we­li­zo­wany i ujednolicony)

POZNAŃ, WRZESIEŃ 2011

ROZDZIAŁ I

§1

1. Samo­rząd uczniow­ski two­rzą wszy­scy ucznio­wie szkoły.

2. Samo­rząd uczniow­ski jest repre­zen­tan­tem inte­re­sów uczniów.

3. Wła­dzami samo­rządu uczniow­skiego są:

 1. na szcze­blu klas: rady samo­rządu klasowego
 2. na szcze­blu szkoły: Rada Samo­rządu Uczniowskiego.

§2

1. Samo­rząd uczniow­ski może przed­sta­wić radzie peda­go­gicz­nej, radzie rodzi­ców oraz dyrek­to­rowi szkoły wnio­ski i opi­nie we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych pracy szkoły, a w szcze­gól­no­ści reali­zo­wa­nia pod­sta­wo­wych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapo­zna­wa­nia się z pro­gra­mem naucza­nia, z jego tre­ścią, celami i sta­wia­nymi wymaganiami;
 2. prawo do jaw­nej i umo­ty­wo­wa­nej oceny postę­pów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do orga­ni­zo­wa­nia życia szkol­nego, umoż­li­wia­ją­cego zacho­wa­nie wła­ści­wych pro­por­cji mię­dzy wysił­kiem szkol­nym a moż­li­wo­ścią roz­wi­ja­nia i zaspo­ka­ja­nia wła­snych zainteresowań;
 4. prawo do reda­go­wa­nia i wyda­wa­nia wła­snej gazetki;
 5. prawo do orga­ni­zo­wa­nia dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, arty­stycz­nej, oświa­to­wej, spor­to­wej oraz roz­ryw­ko­wej zgod­nie z wła­snymi potrze­bami i moż­li­wo­ściami orga­ni­za­cyj­nymi, w poro­zu­mie­niu z dyrek­to­rem szkoły;
 6. prawo do wyboru nauczy­ciela peł­nią­cego funk­cję Opie­kuna Samorządu.

2. Na wnio­sek dyrek­tora szkoły samo­rząd ma prawo wyra­zić opi­nię o pracy nauczyciela.

3. Samo­rząd może opi­nio­wać usta­lone przez dyrek­tora szkoły dodat­kowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

ROZDZIAŁ II

Samo­rząd klasowy

§1

1. Samo­rząd kla­sowy składa się z:

 1. prze­wod­ni­czą­cego;
 2. zastępcy prze­wod­ni­czą­cego;
 3. skarb­nika.

2. Spo­sób wyboru samo­rządu kla­so­wego okre­ślają ucznio­wie poszcze­gól­nych klas.

3. Wybory do rad samo­rzą­dów kla­so­wych odby­wają się w gło­so­wa­niu jaw­nym lub taj­nym na początku roku szkolnego.

§2

1. Do zadań rady samo­rządu kla­so­wego należy przede wszystkim:

 1. ochrona inte­re­sów ucznia na szcze­blu klasowym;
 2. repre­zen­to­wa­nie klasy pod­czas uro­czy­sto­ści szkol­nych i apeli;
 3. repre­zen­to­wa­nie klasy wobec nauczy­cieli i władz szkolnych;
 4. wystę­po­wa­nie z ini­cja­tywą imprez klasowych;
 5. udział w pra­cach orga­ni­zo­wa­nych przez Samo­rząd Uczniowski;
 6. infor­mo­wa­nie klasy o posta­no­wie­niach i pra­cach SU;
 7. reali­zo­wa­nie innych zadań nało­żo­nych przez klasę lub Samo­rząd Uczniowski;
 8. orga­ni­za­cja wyboru kan­dy­da­tów do samo­rządu uczniowskiego.

2. Ucznio­wie mogą powo­ły­wać kla­so­wego rzecz­nika praw dziecka i ucznia.

3. Zebra­nie ogólne przed­sta­wi­cieli samo­rzą­dów kla­so­wych wszyst­kich klas w szkole nazywa się Radą Samo­rzą­dów Klasowych.

ROZDZIAŁ III

Samo­rząd Uczniow­ski i jego Rada.

§1

1. Samo­rząd Uczniow­ski składa się z uczniów klas I– IX .

2. Radę Samo­rządu Uczniow­skiego sta­no­wią ucznio­wie klas IVIX wybie­rani w wybo­rach taj­nych, bez­po­śred­nich i równych.

3. W skład Rady Samo­rządu Uczniow­skiego wchodzą:

 1. prze­wod­ni­czący;
 2. zastępca;
 3. skarb­nik;
 4. sekre­tarz;
 5. człon­ko­wie, wybie­rani spo­śród uczniów klas IV – IX.

4. Kaden­cja Rady Samo­rządu Uczniow­skiego trwa jeden rok.

5. Rada Samo­rządu Uczniow­skiego jest wyra­zi­cie­lem woli uczniów wobec Dyrek­tora PSChJK oraz Rady Pedagogicznej.

6. Prze­wod­ni­czący Rady Samo­rządu Uczniowskiego:

 1. koor­dy­nuje prace Samorządu;
 2. kie­ruje pracą zarządu SU;
 3. repre­zen­tuje SU wobec dyrek­cji szkoły, Rady Peda­go­gicz­nej, Rady Rodzi­ców oraz innych organizacji;
 4. orga­ni­zuje współ­pracę Samo­rządu z samo­rzą­dami klasowymi;
 5. kon­tro­luje pra­wi­dło­wość dzia­ła­nia orga­nów Samorządu;
 6. zwo­łuje i prze­wod­ni­czy zebra­niom Rady SU oraz Rady Samo­rzą­dów Klasowych.

7. Zastępca Przewodniczącego:

 1. jest współ­od­po­wie­dzialny za reali­za­cje zadań nało­żo­nych na Prze­wod­ni­czą­cego RSU;
 2. w razie nie­obec­no­ści Prze­wod­ni­czą­cego przej­muje jego kompetencje;
 3. wspo­maga Prze­wod­ni­czą­cego we wszyst­kich zada­niach wyni­ka­ją­cych z jego funkcji.

8. Skarb­nik Rady Samo­rządu Uczniowskiego:

 1. gro­ma­dzi środki finansowe;
 2. ewi­den­cjo­nuje przy­chody i wydatki SU;
 3. przed­sta­wia spra­woz­da­nie finan­sowe dyrek­cji, opie­ku­nowi SU i Zarzą­dowi SU.

9. Sekre­tarz odpo­wiada za pra­wi­dłowe pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji Samorządu.

10. Rada Samo­rządu Uczniow­skiego obra­duje na zebra­niach zwo­ły­wa­nych przez Prze­wod­ni­czą­cego lub Opie­kuna Samo­rządu ( mini­mum raz na dwa miesiące).

11. Pierw­sze zebra­nie nowo wybra­nej Rady SU zwo­łuje Opie­kun Samo­rządu Uczniow­skiego
w pierw­szym mie­siącu od roz­po­czę­cia roku szkolnego.

§2

1. Do zadań pod­sta­wo­wych Samo­rządu Uczniow­skiego należy:

 1. przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów regu­la­minu samo­rządu uczniow­skiego. Regu­la­min
  Samo­rządu nie może być sprzeczny ze sta­tu­tem szkoły;
 2. wystę­po­wa­nie do władz szkol­nych z nowymi ini­cja­ty­wami doty­czą­cymi życia szkol­nego i spo­sobu ich wykonania;
 3. gospo­da­ro­wa­nie środ­kami mate­rial­nymi Samo­rządu Uczniowskiego;
 4. wyko­ny­wa­nie zadań zle­co­nych przez Radę Peda­go­giczną i dyrek­cję szkoły.

§3

1. Głów­nymi celami Samo­rządu są:

 1. przy­go­to­wa­nie uczniów do samo­dziel­no­ści i odpo­wie­dzial­no­ści w doro­słym życiu;
 2. dba­nie o dobre imię i honor Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego;
 3. kul­ty­wo­wa­nie i wzbo­ga­ca­nie tra­dy­cji szkoły;
 4. utrwa­la­nie pamięci o zało­ży­cielu i patro­nie szkoły Jerzym Kurczewskim.

2. Dzia­ła­nia Rady Samo­rządu Uczniowskiego:

 1. współ­or­ga­ni­zuje życie spo­łecz­no­ści uczniow­skiej Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego;
 2. podej­muje ini­cja­tywy roz­wi­ja­jące zain­te­re­so­wa­nia uczniów;
 3. orga­ni­zuje dzia­łal­ność roz­ryw­kową, arty­styczną, spor­tową i kul­tu­ralno – oświatową;
 4. uczest­ni­czy w dys­ku­sjach doty­czą­cych pro­ble­mów szkoły, prze­ka­zu­jąc wnio­ski dyrek­cji, radzie peda­go­gicz­nej, radzie rodzi­ców, dyrek­cji Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, dyrek­cji fun­da­cji „ Szkoła Chó­ralna Kurczewskiego ”;
 5. współ­pra­cuje z wycho­waw­cami klas;
 6. orga­ni­zuje pomoc koleżeńską;
 7. roz­strzyga spory mię­dzy kole­gami, łago­dzi kon­flikty, ota­cza opieką młodszych;
 8. dba o este­tyczny wygląd klas i korytarzy;
 9. infor­muje o pla­nach i zamie­rze­niach samo­rządu na ape­lach oraz w gablo­cie samorządu.

ROZDZIAŁ IV

Wybory do Rady Samo­rządu Uczniowskiego

§1

1. Wybory prze­pro­wa­dza się do 15 czerwca danego roku szkolnego.

2. Wybory są tajne, bez­po­śred­nie i równe.

3. Prawo udziału w wybo­rach mają ucznio­wie klas III do IX.

§2

1. Wybory zarzą­dza Prze­wod­ni­czący Samo­rządu w poro­zu­mie­niu z Opie­ku­nem Samo­rządu Uczniow­skiego i dyrek­cją szkoły.

2. Zarzą­dze­nie o wybo­rach zostaje roz­wie­szone w for­mie infor­ma­cji na tere­nie szkoły, ogło­szone w każ­dej kla­sie oraz na apelu szkolnym.

§3

1. Komi­sja wybor­cza prze­pro­wa­dza wybory, liczy głosy i ogła­sza wyniki.

2. Komi­sja wybor­cza składa się z człon­ków Samo­rządu Uczniowskiego.

3. Na czele komi­sji stoi prze­wod­ni­czący Samo­rządu Uczniowskiego.

4. Komi­sja działa pod nad­zo­rem opie­kuna Samo­rządu Uczniowskiego.

§4

1. Kan­dy­da­tów do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego zgła­szają ucznio­wie klas III do VIII.

2. Każ­dej z wyżej wymie­nio­nych klas przy­słu­guje prawo zgło­sze­nia od dwóch do czte­rech kandydatów.

3. Uczniom klasy VIII przy­słu­guje prawo zgło­sze­nia 5 kandydatów.

4. Ucznio­wie, któ­rzy chcą kan­dy­do­wać muszą uzy­skać popar­cie co naj­mniej połowy klasy.

5. Obo­wią­zek zgło­sze­nia kan­dy­da­tów prze­wod­ni­czą­cemu Samo­rządu Uczniow­skiego nakłada się na samo­rządy klasowe.

§5

1. Każdy uczeń upraw­niony do gło­so­wa­nia otrzy­muje kartę wybor­czą z nazwi­skami kandydatów.

2. Gło­suje się na jed­nego lub dwóch kan­dy­da­tów z każ­dej klasy.

3. Wyborca sta­wia znak „X” obok nazwi­ska kan­dy­data, na któ­rego głosuje.

4. Wyborca wrzuca kartkę wybor­czą do urny w obec­no­ści komi­sji wyborczej.

5. Gło­so­wa­nie prze­pro­wa­dza się w ciągu jed­nego dnia.

§6

1. W skład Rady Samo­rządu Uczniow­skiego wejdą kan­dy­daci, któ­rzy otrzy­mali kolejno naj­więk­szą ilość głosów.

2. Kan­dy­dat z naj­star­szej klasy, który otrzy­mał naj­więk­szą ilość gło­sów otrzyma sta­no­wi­sko przewodniczącego.

3. Na pierw­szym posie­dze­niu Rady Samo­rządu Uczniow­skiego doko­nuje się wyboru zastępcy prze­wod­ni­czą­cego, skarb­nika, sekretarza.

4. Pozo­stali kan­dy­daci do SU zostają człon­kami Rady Samo­rządu Uczniowskiego.

5. W razie koniecz­no­ści regu­la­min wybo­rów może zostać uzu­peł­niony o kolejne punkty na zebra­nia Rady Samo­rzą­dów Klasowych.

ROZDZIAŁ V

Odwo­ła­nie członka Rady Samo­rządu Uczniowskiego.

§1

1. Członka Rady Samo­rządu Uczniow­skiego można odwo­łać, jeżeli naru­sza regu­la­min Samo­rządu Uczniow­skiego lub nie bie­rze udziału w pra­cach Samorządu.

2. Sprawę roz­pa­truje Rada Samo­rządu Uczniow­skiego i Rada Samo­rzą­dów Kla­so­wych poprzez gło­so­wa­nie tajne, równe i bezpośrednie.

3. Na miej­sce odwo­ła­nego członka RSU powo­łuje się ucznia, który w ostat­nich wybo­rach uzy­skał kolejno naj­więk­szą ilość gło­sów, a nie jest w Samo­rzą­dzie Uczniow­skim lub osobę zgło­szoną i zaak­cep­to­waną przez Radę Samo­rzą­dów Klasowych.

4. Czło­nek Rady Samo­rządu Uczniow­skiego może sam zre­zy­gno­wać z dzia­łal­no­ści w samo­rzą­dzie. Sto­suje się wtedy punkt 3 roz­działu V.

ROZDZIAŁ VI

Opie­kun Samo­rządu Uczniowskiego

§1

1. Opiekę nad pracą Samo­rządu Uczniow­skiego spra­wuje Opie­kun Samo­rządu Uczniowskiego.

2. Opie­ku­nem Samo­rządu Uczniow­skiego może zostać każdy czło­nek Rady Pedagogicznej.

3. Ucznio­wie klas IV-IX mają prawo zgło­sze­nia swo­ich kandydatów.

§2

1. Wybory Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego odby­wają się na początku roku szkolnego.

2. Wybory są tajne, bez­po­śred­nie i równe.

3. Prawo udziału w wybo­rach mają ucznio­wie klas IV do IX.

4. Gło­so­wać można tylko raz.

5. Każdy uczeń upraw­niony do gło­so­wa­nia otrzy­muje kartę wybor­czą z nazwi­skami kandydatów.

6. Gło­so­wać można wyłącz­nie na jed­nego kandydata.

7. Wyborca sta­wia znak „X” obok nazwi­ska kan­dy­data, na któ­rego głosuje.

8. Wyborca wrzuca kartkę do urny w obec­no­ści komi­sji wyborczej.

9. Opie­ku­nem SU zostaje nauczy­ciel, który otrzy­mał naj­więk­szą ilość głosów.

10. Kaden­cja Opie­kuna SU trwa 1 rok.

§3

1. Opie­kun Samo­rządu Uczniow­skiego wspo­maga jego dzia­łal­ność poprzez:

 1. wspar­cie SU w spra­wach mery­to­rycz­nych i organizacyjnych;
 2. inspi­ro­wa­nie uczniów do działania;
 3. pośred­ni­cze­nie w rela­cjach SU z dyrek­cją oraz radą pedagogiczną.

ROZDZIAŁ VI

Posta­no­wie­nia końcowe

§1

1. Samo­rząd szkolny ma prawo usta­lić składkę na dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniow­skiego, która byłaby pobie­rana od uczniów klas IV do IX.

2. Wszyst­kie decy­zje Rady Samo­rządu Uczniow­skiego i zgro­ma­dze­nia Samo­rzą­dów Kla­so­wych podej­muje się więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej połowy składu RSU i zgro­ma­dze­nia samo­rzą­dów klasowych.

3. Niniej­szy zno­we­li­zo­wany, ujed­no­li­cony regu­la­min uczniow­ski został przy­jęty i zatwier­dzony przez Radę Samo­rządu Uczniow­skiego na zebra­niu w dniu ósmego wrze­śnia 2011 r.

Pod­pis Prze­wod­ni­czą­cego Samo­rządu Uczniowskiego

Pod­pis dyrek­tora PSChJK