Regu­la­min reali­za­cji pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych w PSChJK

Regu­la­min reali­za­cji pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych w PSChJK

§1

1. Ucznio­wie klas VII-IX PSChJK mają obo­wią­zek przy­stą­pie­nia do reali­za­cji pro­jektu edukacyjnego.

2. Infor­ma­cje o udziale ucznia w reali­za­cji pro­jektu edu­ka­cyj­nego oraz temat pro­jektu wpi­suje się na świa­dec­twie ukoń­cze­nia PSChJK.

3. Udział w reali­za­cji pro­jektu edu­ka­cyj­nego sta­nowi jedno z kry­te­riów oce­nia­nia zacho­wa­nia ucznia PSChJK.

4. Uczeń może wziąć udział w reali­za­cji wię­cej niż jed­nego pro­jektu edu­ka­cyj­nego. W takim przy­padku temat pro­jektu wraz z infor­ma­cją o udziale ucznia w jego reali­za­cji wpi­suje się jak w punk­cie 2.

§2

1. Pro­jekt edu­ka­cyjny jest zespo­ło­wym, pla­no­wym dzia­ła­niem uczniów, które ma na celu roz­wią­za­nie kon­kret­nego pro­blemu z zasto­so­wa­niem róż­no­rod­nych metod.

2. Zakres tema­tyczny pro­jektu edu­ka­cyj­nego może doty­czyć wybra­nych tre­ści naucza­nia okre­ślo­nych w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­nego dla klas I-III ogól­no­kształ­cą­cej szkoły muzycz­nej II stop­nia, pod­sta­wie pro­gra­mo­wej dla zawo­dów arty­stycz­nych lub wykra­czać poza te treści.

3. Tema­tyka pro­jektu edu­ka­cyj­nego może być zwią­zana z tre­ściami zawar­tymi w Pro­gra­mie Wycho­waw­czym bądź w Pro­gra­mie Pro­fi­lak­tycz­nym PSChJK.

4. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach dyrek­tor szkoły może zwol­nić ucznia z reali­za­cji pro­jektu edu­ka­cyj­nego. W takim przy­padku na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szkoły wpi­suje się „zwolniony”.

§3

1. Pro­jekt edu­ka­cyjny jest reali­zo­wany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.

2. W skład zespołu uczniow­skiego wcho­dzą ucznio­wie danej klasy bądź ucznio­wie z róż­nych klas, w zależ­no­ści od tema­tyki projektu.

3. PSChJK zapew­nia warunki do reali­za­cji pro­jek­tów w ramach posia­da­nych przez sie­bie środków.

§4

1. W ter­mi­nie do 30 wrze­śnia każ­dego roku szkol­nego wycho­wawca klasy infor­muje uczniów o warun­kach i zasa­dach reali­za­cji pro­jektu oraz zapo­znaje z niniej­szym regulaminem.

2. Rodzice uczniów otrzy­mują infor­ma­cję odno­śnie pro­jektu edu­ka­cyj­nego na pierw­szym zebra­niu, nie póź­niej jed­nak niż do końca wrze­śnia danego roku szkolnego.

§5

1. Dyrek­tor szkoły, po kon­sul­ta­cjach z człon­kami Rady Peda­go­gicz­nej, w ter­mi­nie do 10 wrze­śnia danego roku szkol­nego wyzna­cza nauczy­ciela, który kie­ruje reali­za­cją pro­jektu edukacyjnego.

2. Nauczyciel-opiekun pro­jektu do 30 wrze­śnia przed­sta­wia Dyrek­to­rowi szkoły temat pro­jektu wraz z celami, które zostaną osią­gnięte w cza­sie jego realizacji.

§6

1. Reali­za­cja pro­jektu roz­po­czyna się od spo­tka­nia, na któ­rym opie­kun pro­jektu wspól­nie z uczniami usta­lają w szczególności:

 • czas reali­za­cji projektu,
 • formy pracy nad projektem,
 • przy­dział zadań poszcze­gól­nym uczniom oraz zasady współpracy,
 • kry­te­ria oceny projektu,
 • spo­sób pre­zen­ta­cji projektu.

2. Opie­kun pro­jektu sys­te­ma­tycz­nie moni­to­ruje pracę poszcze­gól­nych uczniów oraz ich współ­dzia­ła­nie w zespole,  ponadto udziela kon­sul­ta­cji i wskazówek.

3. Opie­kun pro­jektu może popro­sić innych nauczy­cieli o współ­dzia­ła­nie i pomoc uczniom.

§7

1. Zakoń­cze­niem pro­jektu jest jego publiczna prezentacja.

2. Forma pre­zen­ta­cji zależy od tema­tyki projektu.

3. Ter­min pre­zen­ta­cji okre­ślony jest w pla­nie reali­za­cji projektu.

4. Pre­zen­ta­cja pro­jektu może odby­wać się na tere­nie PSChJK lub w innym miej­scu zapro­po­no­wa­nym przez twór­ców pro­jektu i zaak­cep­to­wa­nym przez dyrek­tora szkoły.

§8

1. Ocena pro­jektu ma cha­rak­ter opi­sowy odręb­nie dla każ­dego ucznia uczest­ni­czą­cego w pro­jek­cie i koń­czy się stwier­dze­niem uogól­nia­ją­cym: zaliczył/nie zali­czył udziału w pro­jek­cie. Jest ono pod­stawą do doko­na­nia zapisu na świa­dec­twie ukoń­cze­nia PSChJK i w doku­men­ta­cji szkolnej.

2. Oceny pro­jektu doko­nuje opie­kun pro­jektu, który przed jej doko­na­niem może kon­sul­to­wać się z innymi nauczycielami.

3. Kry­te­ria oceny projektu:

 1. praca indy­wi­du­alna ucznia,
 2. współ­dzia­ła­nie ucznia w zespole,
 3. ter­mi­no­wość wyko­ny­wa­nia zadań,
 4. fre­kwen­cja w spo­tka­niach zespołu,
 5. spo­sób pre­zen­ta­cji projektu,
 6. wytwory mate­rialne pro­jektu (o ile takie były zapla­no­wane) bądź jakość pre­zen­ta­cji artystycznej.

4. W cza­sie reali­za­cji pro­jektu spo­rzą­dza się doku­men­ta­cję, na którą skła­dają się:

 1. Karta pro­jektu edukacyjnego
 2. Karta oceny ucznia

5. Doku­men­ta­cja zgro­ma­dzona w trak­cie reali­za­cji pro­jektu jest prze­cho­wy­wana do końca nauki ucznia w PSChJK.