Regu­la­min Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW
przy
Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej
Jerzego Kur­czew­skiego w Poznaniu

Pod­stawa prawna – ustawa o sys­te­mie oświaty z dnia 07.09.1991r (Dz. U. Nr 95, poz. 425  z póź­niej­szymi zmia­nami) .
Rada Rodzi­ców jest samo­rząd­nym orga­nem przed­sta­wi­ciel­skim wybie­ra­nym spo­śród rodzi­ców uczniów Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, dzia­ła­ją­cym na pod­sta­wie prze­pi­sów zawar­tych w niniej­szym Regu­la­mi­nie współ­pra­cu­ją­cym z Dyrek­to­rem Szkoły, Radą Peda­go­giczną, Samo­rzą­dem Uczniow­skim, orga­ni­za­cjami zawo­do­wymi i spo­łecz­nymi nauczy­cieli, orga­nami nad­zo­ru­ją­cymi dzia­łal­ność Szkoły, samo­rzą­dem tery­to­rial­nym i innymi orga­ni­za­cjami zwią­za­nymi z dzia­łal­no­ścią Szkoły w tym przede wszyst­kim z chó­rami, w któ­rych kształcą się ucznio­wie Poznań­skiej Szkoły Chóralnej.

DZIAŁ I

CZĘŚĆ OGÓLNA

Art.1

1. Regu­la­min Rady Rodzi­ców zwany w dal­szej czę­ści Regu­la­mi­nem, regu­luje zasady funk­cjo­no­wa­nia Rady Rodzi­ców przy Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej, określając:

 1. cele i zada­nia Rady Rodziców
 2. wyma­ga­nia w sto­sunku do jej członków
 3. struk­turę organizacyjną
 4. tryb podej­mo­wa­nia uchwał
 5. zasady prze­pro­wa­dza­nia wybo­rów do Rady Rodzi­ców i jej orga­nów wewnętrznych
 6. zasady pozy­ski­wa­nia i wydat­ko­wa­nia środ­ków finansowych
 7. plan pracy Rady Rodzi­ców i jej orga­nów wewnętrznych

Art. 2

1. Użyte w Regu­la­mi­nie okre­śle­nia oznaczają:

 1. Rada – Rada Rodzi­ców przy Poznań­skiej Szkole Chóralnej
 2. Dyrek­cja – Dyrek­tor Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej (okre­śle­nie to obej­muje rów­nież Zastępcę Dyrek­tora oraz osoby repre­zen­tu­jące Dyrek­tora  przez niego wyznaczone)
 3. Ucznio­wie – ucznio­wie klas naucza­nia pod­sta­wo­wego oraz klas gimnazjalnych
 4. Rodzice – rodzice uczniów wymie­nio­nych w art. 2 lit c, jed­nego ucznia repre­zen­tuje jeden rodzic

DZIAŁ II

CELEZADANIA RADY

Art.3.

1. Rada repre­zen­tuje ogół Rodzi­ców oraz podej­muje dzia­ła­nia wspie­ra­jące sta­tu­tową dzia­łal­ność Szkoły.

2. Posiada prawo skła­da­nia wnio­sków do orga­nów szkoły oraz innych insty­tu­cji na warun­kach okre­ślo­nych w pkt 1.

3. Ma prawo gro­ma­dzić fun­du­sze oraz usta­lać zasady ich wyko­rzy­sty­wa­nia na rzecz wspie­ra­nia dzia­łal­no­ści Szkoły.

4. Zapew­nia Rodzi­com kon­takt z orga­nami Szkoły w celu kształ­to­wa­nia wła­ści­wej współpracy.

5. Umoż­li­wia Rodzi­com wpływ na dzia­łal­ność Szkoły w zakresie:

 1. zna­jo­mo­ści zadań i zamie­rzeń dydaktyczno-wychowawczych oraz innych w kla­sie i w Szkole,
 2. uzy­ski­wa­nia rze­tel­nych infor­ma­cji na temat wła­snych dzieci w związku z ich postę­pami i trud­no­ściami w nauce, zacho­wa­niu oraz innymi osiągnięciami,
 3. umoż­li­wie­nia zazna­jo­mie­nia się z regu­la­mi­nem oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia Uczniów,
 4. uzy­ski­wa­nia porad w zakre­sie wycho­wa­nia i kie­runku dal­szego kształ­ce­nia swych dzieci,
 5. wyra­ża­nia i prze­ka­zy­wa­nia opi­nii na temat pracy Szkoły.

DZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ZASADY DZIAŁANIA RADY
ORAZ WYMAGANIA WOBEC JEJ CZŁONKÓW

Art.4

1. Wszy­scy człon­ko­wie Rady two­rzą jej struk­tury kie­ru­jąc się zasadą dobrowolności.

2. Człon­ko­wie Rady na rów­nych pra­wach biorą czynny udział w jej pra­cach uczest­ni­cząc           w zebra­niach, gło­su­jąc oraz podej­mu­jąc uchwały.

3. Uczest­ni­cząc w reali­za­cji zadań zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem Rady, jej człon­ko­wie zobo­wią­zani są do rze­tel­no­ści, uczci­wo­ści oraz wza­jem­nego poszanowania.

4. Ini­cja­tywy i dzia­ła­nia rady nie mogą szko­dzić inte­re­som Szkoły i naru­szać zasad współ­ży­cia spo­łecz­nego oraz norm ist­nie­ją­cego porządku prawnego.

Art.5

1 .Pod­sta­wową komórką orga­ni­za­cyjną ogółu Rodzi­ców Szkoły jest zebra­nie klasy.

2. Uczest­nicy zebra­nia, o któ­rym mowa w pkt 1 wybie­rają spo­śród sie­bie  Kla­sową Radę Rodzi­ców, skła­da­jącą się z trzech osób – prze­wod­ni­czą­cego, zastępcę-sekretarza, skarbnika.

3. Człon­ko­wie Kla­so­wych Rad Rodzi­ców two­rzą Radę Rodzi­ców Szkoły.

4. Wybory do Rady prze­pro­wa­dza się na pierw­szym zebra­niu rodzi­ców w każ­dym roku szkol­nym (art. 53 ust. 3 ustawy o sys­te­mie oświaty).

5. Rada wybiera spo­śród sie­bie prze­wod­ni­czą­cego, wice­prze­wod­ni­czą­cego, sekre­ta­rza oraz skarb­nika, two­rząc Zarząd oraz trzech człon­ków z pra­wem do gło­so­wa­nia.
Człon­kami Rady z pra­wem do gło­so­wa­nia mogą być także rodzice obecni na corocz­nym zebra­niu sprawozdawczo-wyborczym wska­zani i wybrani więk­szo­ścią głosów.

6. Rada powo­łuje także jako stały organ Komi­sję rewi­zyjna, skła­da­jącą się z trzech osób, które nie są człon­kami Zarządu.

7. Rada ma prawo two­rzyć stałe lub doraźne komi­sje lub zespoły robo­cze spo­śród swych człon­ków, Rodzi­ców oraz osób spoza Szkoły, jeżeli jest to nie­zbędne do wyko­na­nia okre­ślo­nych zadań.

8. Człon­ko­wie Rady, któ­rych dzieci opu­ściły Szkołę w środku kaden­cji zostają zastą­pieni przez człon­ków Kla­so­wych Rad Rodzi­ców z klas nowo zorganizowanych

Art.6.

1. Naj­wyż­szą wła­dzą ogółu Rodzi­ców jest Zebra­nie Rady.

DZIAŁ IV

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

Art.7.

1 .Przed­mio­tem uchwał mogą być jedy­nie sprawy objęte przy­ję­tym na początku zebra­nia porząd­kiem obrad.

2. Uchwały Rady podej­mo­wane są zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści przy­naj­mniej 50% człon­ków przy­by­łych na zebra­nie w for­mie pod­pisu pod uchwałą.

3. Zebra­nia Rady i pod­jęte uchwały są protokołowane.

4. Za pro­to­kół oraz jego pro­wa­dze­nie odpo­wiada sekre­tarz Rady

DZIAŁ V

WYBORY DO RADYJEJ ORGANÓW

Art.8.

1. Wybory do Rady oraz do Komi­sji rewi­zyj­nej odby­wają się w gło­so­wa­niu jawnym.

2. Lista kan­dy­da­tów do danego organu nie może być mniej­sza niż liczba miejsc dla danego organu.

3. Zgło­szeni kan­dy­daci muszą wyra­zić ustną lub pisemną (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebra­niu wybor­czym) zgodę na kandydowanie.

4. Wybrani zostają kan­dy­daci, któ­rzy otrzy­mali naj­więk­szą ilość głosów.

Art.9.

1. Ustala się nastę­pu­jący porzą­dek obrad zebra­nia sprawozdawczo-wyborczego:

 1. spra­woz­da­nie ustę­pu­ją­cego organu z dzia­łal­no­ści w okre­sie sprawozdawczym,
 2. spra­woz­da­nie Komi­sji Rewi­zyj­nej i jej wnio­sek o udzie­le­nie lub nie udzie­le­nie abso­lu­to­rium ustę­pu­ją­cemu organowi,
 3. wystą­pie­nie przed­sta­wi­cieli innych orga­nów lub zapro­szo­nych gości,
 4. dys­ku­sja.

2. Wybory:

 1. Usta­le­nie przez komi­sję regu­la­mi­nową listy obec­no­ści i stwier­dze­nie pra­wo­moc­no­ści zebra­nia, przy­po­mnie­nie zasad wybor­czych oraz usta­le­nie listy kan­dy­da­tów przez komi­sję wyborczą,
 2. gło­so­wa­nie
 3. ogło­sze­nie wyni­ków wybo­rów przez prze­wod­ni­czą­cego komi­sji wyborczej,
 4. wolne wnio­ski.

DZIAŁ VI

ZASADY POZYSKIWANIAWYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH.

Art.10

1. Rada ma prawo gro­ma­dzić fun­du­sze finansowe.

2. Środki finan­sowe gro­ma­dzone przez Radę depo­no­wane są na rachunku bankowym.

Art.11.

1. Ustala się nastę­pu­jące źró­dła pozy­ski­wa­nia funduszy:

 1. ze skła­dek rodziców,
 2. z wpłat pocho­dzą­cych od osób fizycz­nych, orga­ni­za­cji, fun­da­cji oraz innych podmiotów,
 3. z innych źró­deł niż okre­ślo­nych w ust.1 pkt 1 i 2.

Art.12.

1. Wyso­kość składki Rodzi­ców usta­lana jest przez Radę na pierw­szym zebra­niu w każ­dym roku szkol­nym i jest jed­na­kowa dla wszyst­kich klas.

2. Jeżeli do szkoły uczęsz­cza wię­cej niż jedno dziecko tych samych Rodzi­ców, Rada wyraża zgodę aby składka za dru­gie dziecko wyno­siła 50% usta­lo­nej kwoty, nato­miast ze składki za dziecko kolejne Rodzice są zwolnieni.

3. Rada ma prawo zwol­nić od wno­sze­nia składki Rodzi­ców znaj­du­ją­cych się z trud­nej sytu­acji rodzin­nej – sto­sowne wnio­ski skła­dają Rodzice lub wycho­wawca klasy.

Art.13

1. Odpo­wie­dzial­nym za pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji zwią­za­nej z fun­du­szem Rady jest skarbnik.

2. W zakre­sie spra­wo­wa­nej funk­cji skarb­nik rady jest nad­zo­ro­wany przez Zarząd oraz Komi­sję Rewizyjną.

3. Skarb­nik doko­nuje ope­ra­cji zwią­za­nych z obsługą rachunku ban­ko­wego Rady oraz reali­zuje bie­żące wydatki okre­ślone przez Radę.

4. Rada ustala zasady i zakres finan­so­wa­nia inwe­sty­cji reali­zo­wa­nych w art. 3 pkt 4

5. W sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych dopusz­cza się w ogra­ni­czo­nym zakre­sie wydat­ko­wa­nie fun­du­szy rady bez koniecz­no­ści zwo­ły­wa­nia zebra­nia. Decy­zję w tej spra­wie podej­muje Zarząd, który na naj­bliż­szym posie­dze­niu infor­muje Radę o ponie­sio­nych kosztach.

Art..14

1 .Pod­mioty prze­ka­zu­jące środki finan­sowe na rzecz rady maja prawo wska­zy­wać cele, na które prze­zna­czają ofia­ro­wane fundusze.

2. W przy­padku, o któ­rym mowa w ust.1 rada nie może wydat­ko­wać środ­ków na inne celne bez zgody ofiarodawców.

DZIAŁ VII

PLAN PRACY RADYJEJ ORGANÓW

Art.15

1. Pra­cami Rady kie­ruje oraz repre­zen­tuje ja na zewnątrz jej prze­wod­ni­czący a pod jego nie­obec­ność, zastępca przewodniczącego.

2. Rada obra­duje w zależ­no­ści od potrzeb nie rza­dziej jed­nak niż raz na dwa miesiące.

3. Zebra­nia Rady zwo­łuje prze­wod­ni­czący a w wyjąt­ko­wych oko­licz­no­ściach jego zastępca, poprzez wywie­sze­nie w Szkole na tablicy ogło­szeń Rady, mini­mum 8 dni wcze­śniej, zawia­do­mie­nia o ter­mi­nie i miej­scu spotkania.

4. Prze­wod­ni­czący ma obo­wią­zek nie­zwłocz­nego, to jest w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 10 dni, zwo­ła­nia zebra­nia Rady z porząd­kiem obrad zawie­ra­ją­cym pilne zagad­nie­nie wska­zane przez upraw­nio­nego do żąda­nia jego woła­nia, na wniosek:

 • 50% człon­ków Rady
 • 10% Rodzi­ców
 • Komi­sji Rewizyjnej
 • Dyrek­tora Szkoły.

5. W zebra­niach Rady z pra­wem głosu przy podej­mo­wa­niu uchwał uczest­ni­czą wyłącz­nie człon­ko­wie Rady.

6. W zebra­niach Rady mogą brać udział rów­nież inne zapro­szone osoby.

Art.16

1. Zarząd Rady zbiera się nie rza­dziej niż Rada.

2. Posie­dze­nie Zarządu może odby­wać się z udzia­łem Dyrekcji.

Art.17

1. Posie­dze­nia Komi­sji Rewi­zyj­nej odby­wają się nie rza­dziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego.

2. Usta­le­nia i wnio­ski Komi­sji Rewi­zyj­nej spo­rzą­dzane są w for­mie pisem­nej i są przed­sta­wiane przez Komi­sję na zebra­niu Rady.

Art.18

W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych prze­pi­sami Regu­la­minu, Rada ma prawo pod­jąć odrębna uchwałę lecz jej treść nie może być sprzeczna z jego przepisami.