Regu­la­min Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
W POZNAŃSKIEJ SZKOLE CHÓRALNEJ JERZEGO KURCZEWSKIEGO

Pod­stawa prawna
1. Ustawa o sys­te­mie oświaty z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. (art. 40, 41, 42, 43, 52) z póź­niej­szymi zmia­nami
2. Sta­tut PSCHJK

§1

Struk­tura Rady Pedagogicznej

1.1 Rada Peda­go­giczna jest kole­gial­nym orga­nem Szkoły w zakre­sie reali­za­cji jej sta­tu­to­wych zadań doty­czą­cych kształ­ce­nia, wycho­wa­nia i opieki.

1.2 W skład Rady Peda­go­gicz­nej wcho­dzą wszy­scy nauczy­ciele zatrud­nieni w PSCHJK. W zebra­niach Rady Peda­go­gicz­nej mogą także brać udział z gło­sem dorad­czym osoby zapro­szone przez jej prze­wod­ni­czą­cego za zgodą lub na wnio­sek Rady Pedagogicznej.

1.3 Prze­wod­ni­czą­cym Rady Peda­go­gicz­nej jest dyrek­tor Szkoły, który jest rów­nież jej członkiem.

1.4 W ramach Rady Peda­go­gicz­nej dyrek­tor Szkoły two­rzy nastę­pu­jące sek­cje i zespoły:

 • sek­cja przed­mio­tów ogólnomuzycznych,
 • sek­cja instrumentalna,
 • zespół nauczy­cieli naucza­nia zintegrowanego,
 • zespół nauczy­cieli przed­mio­tów humanistycznych,
 • zespół nauczy­cieli przed­mio­tów matematyczno-przyrodniczych,
 • zespół opiekuńczo-wychowawczy,
 • komi­sje i zespoły zada­niowe w zależ­no­ści od potrzeb Szkoły.

1.5 Kaden­cja komi­sji i zespo­łów trwa jeden rok szkolny.

1.6 Dyrek­tor Szkoły powo­łuje kie­row­ni­ków sek­cji oraz prze­wod­ni­czą­cych zespo­łów na okres jed­nego roku szkolnego.

§2

Kom­pe­ten­cje Rady Pedagogicznej

2.1 Do kom­pe­ten­cji sta­no­wią­cych Rady Peda­go­gicz­nej należą:

 • podej­mo­wa­nie uchwały zatwier­dza­ją­cej sta­tut Szkoły oraz zatwier­dza­ją­cej zmiany w statucie,
 • zatwier­dza­nie pla­nów pracy Szkoły po zaopi­nio­wa­niu przez Radę Rodziców,
 • zatwier­dza­nie szkol­nych zesta­wów pro­gra­mów naucza­nia i szkol­nych zesta­wów pod­ręcz­ni­ków po zaopi­nio­wa­niu przez Radę Rodziców,
 • kon­stru­owa­nie i zatwier­dza­nie wewnątrz­sz­kol­nego sys­temu oce­nia­nia, uchwa­la­nie w poro­zu­mie­niu z Radą Rodzi­ców pro­gramu wycho­waw­czego Szkoły oraz pro­gramu profilaktyki,
 • podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie wyni­ków kla­sy­fi­ka­cji i pro­mo­wa­nia uczniów, a także wnio­sków w zakre­sie przy­zna­wa­nia uczniom nagród i wyróż­nień oraz udzie­la­nia kar uczniom,
 • podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie skre­śle­nia z listy uczniów,
 • usta­la­nie orga­ni­za­cji dosko­na­le­nia zawo­do­wego nauczycieli,
 • podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie zmian w regu­la­mi­nie dzia­łal­no­ści Rady Pedagogicznej,
 • podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie inno­wa­cji i eks­pe­ry­men­tów peda­go­gicz­nych w szkole.

2.2 Rada Peda­go­giczna opi­niuje w szczególności:

 • orga­ni­za­cję pracy Szkoły, w tym tygo­dniowy roz­kład zajęć lek­cyj­nych i pozalekcyjnych,
 • wnio­ski dyrek­tora o przy­zna­nie nauczy­cie­lom odzna­czeń, nagród i innych wyróżnień,
 • pro­po­zy­cje dyrek­tora w spra­wie przy­dzie­la­nia nauczy­cie­lom sta­łych prac i zadań oraz dodat­kowo płat­nych zajęć dydak­tycz­nych, wycho­waw­czych i opiekuńczych,
 • wnio­ski w spra­wie obsady sta­no­wisk kierowniczych,
 • pro­po­zy­cje dodat­ko­wych dni wol­nych od zajęć dydaktycznych,
 • pro­jekt planu finan­so­wego Szkoły.

2.3 Opi­nie są formą wypo­wie­dzi Rady Peda­go­gicz­nej i mogą być for­mu­ło­wane na zebra­niu poprzez gło­so­wa­nie jawne. Opi­nie są doku­men­to­wane wpi­sem do pro­to­kołu lub na doku­men­cie, któ­rego doty­czy opinia.

2.4 Dyrek­tor może zobo­wią­zać nauczy­cieli do zapo­zna­nia się z doku­men­tem, o któ­rego opi­nię się ubiega w for­mie zarzą­dze­nia z wpi­sem: „nie­zło­że­nie pisem­nych uwag w ciągu trzech dni jest rów­no­znaczne z pozy­tywną opi­nią Rady Pedagogicznej”.

2.5 Rada Peda­go­giczna ma prawo do:

 • wystę­po­wa­nia z wnio­skiem w spra­wie dosko­na­le­nia orga­ni­za­cji naucza­nia i wychowania,
 • wystę­po­wa­nia do organu pro­wa­dzą­cego z wnio­skiem o odwo­ła­nie ze sta­no­wi­ska dyrek­tora Szkoły bądź nauczy­ciela z funk­cji kierowniczej,
 • wystę­po­wa­nia w spra­wie oceny pracy nauczyciela.

§3

Uchwały Rady Pedagogicznej

3.1 Rada Peda­go­giczna podej­muje uchwały na posiedzeniach.

3.2 Uchwały Rady są podej­mo­wane zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej połowy jej członków.

3.3 Gło­so­wa­nie nad przy­ję­ciem uchwały może odby­wać się w try­bie jaw­nym lub taj­nym. Tryb gło­so­wa­nia nad uchwałą ustala Rada w gło­so­wa­niu jawnym.

3.4 Dyrek­tor Szkoły wstrzy­muje wyko­na­nie uchwały nie­zgod­nej z prze­pi­sami prawa.

3.5 O wstrzy­ma­niu wyko­na­nia uchwały dyrek­tor nie­zwłocz­nie powia­da­mia organ pro­wa­dzący szkołę oraz organ spra­wu­jący nad­zór pedagogiczny.

§4

Orga­ni­za­cja posie­dzeń Rady Pedagogicznej

4.1 Rada Peda­go­giczna obra­duje na posie­dze­niach (zebra­niach) zwy­kłych lub nad­zwy­czaj­nych, które orga­ni­zo­wane są w cza­sie pozalekcyjnym.

4.2 Zebra­nia ple­narne Rady Peda­go­gicz­nej orga­ni­zo­wane są:

 • przed roz­po­czę­ciem roku szkolnego,
 • w ciągu trwa­nia każ­dego seme­stru nauki (śród­o­kre­sowe posie­dze­nia Rady Pedagogicznej),
 • na zakoń­cze­nie każ­dego seme­stru nauki w związku z zatwier­dze­niem wyni­ków kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów (kla­sy­fi­ka­cyjne posie­dze­nia Rady Pedagogicznej),
 • w celu przed­sta­wie­nia przez dyrek­tora Szkoły wnio­sków wyni­ka­ją­cych ze spra­wo­wa­nego nad­zoru peda­go­gicz­nego oraz infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści Szkoły (dwa razy w roku),
 • w miarę bie­żą­cych potrzeb Szkoły.

4.3 Posie­dze­nia Rady Peda­go­gicz­nej są zwo­ły­wane na wnio­sek prze­wod­ni­czą­cego Rady, organu spra­wu­ją­cego nad­zór peda­go­giczny, organu pro­wa­dzą­cego, Rady Rodzi­ców lub co naj­mniej 1/3 człon­ków Rady Pedagogicznej.

4.4 Prze­wod­ni­czący Rady Peda­go­gicz­nej przy­go­to­wuje i pro­wa­dzi zebra­nia Rady oraz odpo­wiada za powia­do­mie­nie wszyst­kich jej człon­ków o ter­mi­nie i porządku zebra­nia, nie póź­niej niż na sie­dem dni przed datą posiedzenia.

4.5 Przyj­muje się nastę­pu­jący ramowy porzą­dek obrad plenarnych:

 • usta­le­nie liczby człon­ków Rady Peda­go­gicz­nej obec­nych na posie­dze­niu poprzez pod­pi­sa­nie listy obec­no­ści w celu stwier­dze­nia quorum wyma­ga­nego dla pra­wo­moc­no­ści
  podej­mo­wa­nych uchwał,
 • odczy­ta­nie pro­to­kołu z posie­dze­nia poprzed­niego posie­dze­nia Rady Peda­go­gicz­nej, nanie­sie­nie ewen­tu­al­nych popra­wek i jego zatwierdzenie,
 • zatwier­dze­nie porządku obrad,
 • reali­za­cja porządku obrad.

4.6 Zebra­nia Rady Peda­go­gicz­nej są pro­to­ko­ło­wane w pro­to­ko­la­rzu Rady Peda­go­gicz­nej zgod­nie z zatwier­dzo­nym porząd­kiem obrad.

4.7 W pro­to­kole nie sto­suje się form bez­oso­bo­wych typu: usta­lono, wnio­sko­wano i in.

4.8 Pro­to­kół posie­dze­nia Rady Peda­go­gicz­nej pod­pi­suje prze­wod­ni­czący, pro­to­ko­lant i człon­ko­wie Rady.

4.9 Lista obec­no­ści pod­pi­sana przez nauczy­cieli jest załącz­ni­kiem nr 1 do każ­dego pro­to­kołu osobno.

4.10 Nauczy­ciele są zobo­wią­zani do nie­ujaw­nia­nia spraw poru­sza­nych na posie­dze­niu Rady Peda­go­gicz­nej, które mogą naru­szać dobra oso­bi­ste uczniów lub ich rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów), nauczy­cieli i innych pra­cow­ni­ków szkoły.

§5

Obo­wiązki prze­wod­ni­czą­cego Rady Pedagogicznej

Do obo­wiąz­ków prze­wod­ni­czą­cego należy:

 • przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie posie­dzeń Rady Pedagogicznej,
 • poin­for­mo­wa­nie wszyst­kich człon­ków Rady o ter­mi­nie i porządku posie­dze­nia naj­póź­niej na sie­dem dni przed pla­no­wa­nym posiedzeniem,
 • ana­li­zo­wa­nie stop­nia reali­za­cji uchwał i wnio­sków Rady,
 • sta­nie na straży auto­ry­tetu Rady Pedagogicznej.

§6

Obo­wiązki członka Rady Pedagogicznej

6.1 Nauczy­ciel jest zobo­wią­zany do uczest­nic­twa w posie­dze­niach Rady Pedagogicznej.

6.2 Nauczy­ciel uspra­wie­dli­wia swoją nie­obec­ność przed posie­dze­niem Rady.

6.3 Nie­uspra­wie­dli­wiona nie­obec­ność członka Rady trak­to­wana jest jako nie­obec­ność w pracy ze wszyst­kimi tego konsekwencjami.

6.4 Nauczy­ciel nie­obecny na zebra­niu – w ter­mi­nie do sied­miu dni od spo­rzą­dze­nia pro­to­kołu składa pod­pis w miej­scu „nie­obecni” – obok swo­jego nazwi­ska wraz z datą zapo­zna­nia się z tre­ścią protokołu.

§7

Regu­la­min Rady Peda­go­gicz­nej wcho­dzi w życie z dniem jego podpisania.