Regu­la­min egza­minu pro­mo­cyj­nego z chóru kla­so­wego oraz zespo­łów wokal­nych w PSChJK

Regu­la­min egza­minu pro­mo­cyj­nego
z chóru kla­so­wego w kla­sach IIVI
oraz zespo­łów wokal­nych w kla­sach VIIIX
Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kurczewskiego

PODSTAWA PRAWNA: Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego z dnia 8 kwiet­nia 2008 r. w spra­wie warun­ków i spo­sobu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów oraz prze­pro­wa­dza­nia spraw­dzia­nów i egza­mi­nów w publicz­nych szko­łach i pla­ców­kach arty­stycz­nych /Dz. U. nr 65, poz. 400/

Uwzględ­nione zmiany:

Dz. U. z 2011 r. nr 71, poz. 377
Dz. U. z 2009 r. nr 174, poz. 1352
Dz. U. Z 2009 r. nr 136, poz. 1117

1. Kla­sy­fi­ka­cyjna ocena koń­co­wo­roczna usta­lana jest w try­bie egza­minu pro­mo­cyj­nego z nastę­pu­ją­cych przedmiotów:

1.1 Chór kla­sowy klasy II– VI

1.2 Zespoły wokalne klasy VII– IX

2. W kla­sie I ocenę koń­co­wo­roczną ustala nauczy­ciel pro­wa­dzący dane zaję­cia edukacyjne.

3. Egza­min pro­mo­cyjny prze­pro­wa­dza komi­sja, którą powo­łuje dyrek­tor szkoły.

4. W skład komi­sji wchodzą:

 • dyrek­tor, wice­dy­rek­tor lub kie­row­nik sek­cji, jako prze­wod­ni­czący komisji
 • nauczy­ciel prowadzący
 • nauczy­ciel (nauczy­ciele) uczący tego samego lub pokrew­nego przedmiotu

5. Ter­miny egza­mi­nów pro­mo­cyj­nych wyzna­cza dyrek­tor szkoły.

6. Ocenę z egza­minu pro­mo­cyj­nego wysta­wia się wg nastę­pu­ją­cej skali punktowej:

 • 25 punk­tów– celująca
 • 24–21 punk­tów– bar­dzo dobra
 • 21–16 punk­tów– dobra
 • 15–13 punk­tów– dostateczna
 • 12–11 punk­tów– dopuszczająca
 • 10– 0 punk­tów– niedostateczna

7. Egza­min pro­mo­cyjny doty­czący chóru kla­so­wego — ucznio­wie indy­wi­du­al­nie wyko­nują nastę­pu­jący program :

 • ucznio­wie wyko­nują przy­go­to­wane utwory wyłącz­nie a’capella
 • ucznio­wie wyko­nują przy­go­to­wane utwory obo­wiąz­kowo z pamięci.

W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach za zgodą prze­wod­ni­czą­cego komi­sji, Komi­sja może udo­stęp­nić nuty lub pro­sić o wyko­na­nie dodat­ko­wego utworu

 • Klasa IIIII:
  • ucznio­wie wyko­nują jeden utwór obo­wiąz­kowy oraz jeden wybrany przez ucznia z dwóch wyzna­czo­nych wcze­śniej przez nauczy­ciela pro­wa­dzą­cego wybra­nego z reper­tu­aru chóru kla­so­wego z danego roku szkolnego.
 • Klasa IVVI:
  •  jeden utwór obo­wiąz­kowy i jeden wylo­so­wany spo­śród trzech wyzna­czo­nych wcze­śniej przez nauczy­ciela pro­wa­dzą­cego z reper­tu­aru chóru kla­so­wego z danego roku szkolnego.

8. Egza­min pro­mo­cyjny doty­czący zespo­łów wokal­nych — ucznio­wie zespo­łowo i indy­wi­du­al­nie wyko­nują nastę­pu­jący program :

 • ucznio­wie wyko­nują przy­go­to­wane utwory wyłącz­nie a’capella
 • ucznio­wie wyko­nują przy­go­to­wane utwory obo­wiąz­kowo z pamięci.

W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach za zgodą prze­wod­ni­czą­cego komi­sji, Komi­sja może udo­stęp­nić nuty lub pro­sić o wyko­na­nie dodat­ko­wego utworu

 • jeden utwór obo­wiąz­kowy wybrany przez nauczy­ciela pro­wa­dzą­cego z reper­tu­aru zespo­łów wokal­nych z danego roku szkol­nego – wyko­na­nie zespołowe
 • jeden utwór obo­wiąz­kowo z opra­co­wań Jerzego Kur­czew­skiego – wybrany przez nauczy­ciela pro­wa­dzą­cego – wyko­na­nie zespołowe
 • jeden utwór do wyboru przez ucznia z dwóch wyzna­czo­nych wcze­śniej przez nauczy­ciela pro­wa­dzą­cego z reper­tu­aru zespo­łów wokal­nych z danego roku szkol­nego – wyko­na­nie indywidualne

9. Punk­ta­cja wysta­wiana przez nauczy­ciela uwzględ­nia w szczególności:

 • jakość wyko­na­nia arty­stycz­nego (opa­no­wa­nie mate­riału, dyk­cja, into­na­cja, poczu­cie rytmu, ogólny poziom artystyczny)
 • wysi­łek wło­żony przez ucznia w wywią­zy­wa­nie się z obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych ze spe­cy­fiki zajęć edu­ka­cyj­nych. (Szcze­gó­łowe warunki i spo­sób oce­nia­nia przez komi­sję okre­śla Wewnątrz­sz­kolny Sys­tem Oce­nie­nia i Kla­sy­fi­ko­wa­nia PSCHJK).

10. Z egza­minu pro­mo­cyj­nego spo­rzą­dza się pro­to­kół, który zawiera:

 • datę egza­minu
 • skład komi­sji
 • pro­gram wyko­ny­wany przez ucznia
 • ocenę usta­loną przez komisję

11. Doku­men­ta­cja egza­minu pro­mo­cyj­nego zawiera poza protokołem:

 • kartę indy­wi­du­al­nej oceny punk­to­wej ucznia
 • załącz­nik– kry­te­ria oceny
 • utwory egza­mi­na­cyjne

12. Koń­co­wo­roczna ocena kla­sy­fi­ka­cyjna usta­lona przez komi­sję w try­bie egza­minu pro­mo­cyj­nego nie może być zmie­niona ( z zastrze­że­niem & 19, ust.1 Roz­po­rzą­dze­nia MkiDZN z dnia 8 kwiet­nia 2008 r. — Dz.U. Nr 65, poz.400, z póź­niej­szymi zmianami).

13. Uczeń, który z przy­czyn loso­wych lub zdro­wot­nych nie przy­stą­pił do egza­minu pro­mo­cyj­nego w wyzna­czo­nym ter­mi­nie przy­stę­puje do niego w dodat­ko­wym ter­mi­nie wyzna­czo­nym przez dyrek­tora szkoły.

14. Rada Peda­go­giczna w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach może zwol­nić ucznia z egza­minu pro­mo­cyj­nego. Kla­sy­fi­ka­cyjną ocenę koń­co­wo­roczną ustala w tym przy­padku nauczy­ciel pro­wa­dzący dane zaję­cia edukacyjne.

15. Uczeń może być zwol­niony z egza­minu pro­mo­cyj­nego w nastę­pu­ją­cych przypadkach :

 • jeśli został lau­re­atem ogól­no­pol­skich prze­słu­chań lub prze­glą­dów ( dot.
  punktu 18 )
 • z przy­czyn zdro­wot­nych, po przed­sta­wie­niu zaświad­cze­nia lekar­skiego. W takim przy­padku ocenę koń­co­wo­roczną ustala nauczy­ciel pro­wa­dzący
  z uczniem zajęcia.

16. W przy­padku dłu­go­trwa­łego zwol­nie­nia ucznia z zajęć chóru kla­so­wego lub zespo­łów wokal­nych ( absen­cja dłuż­sza niż trzy mie­siące ) Rada Peda­go­giczna podej­muje decy­zję o :

 • nie wpi­sy­wa­niu oceny koń­co­wo­rocz­nej i zapi­sa­niu adno­ta­cji : „ uczeń
  zwol­niony ” z jed­no­cze­snym pro­mo­wa­niem ucznia do następ­nej klasy w PSCHJK
 • nie wpi­sy­wa­nia oceny koń­co­wo­rocz­nej i zapi­sa­niu adno­ta­cji : „ uczeń zwol­niony ” i jed­no­cze­snym nie pro­mo­wa­niu ucznia do następ­nej klasy w PSCHJ

17. Decy­zje pod­jęte przez Radę Peda­go­giczną są osta­teczne i nie pod­le­gają odwołaniu.

18. Lau­re­aci ogól­no­pol­skich kon­kur­sów, prze­słu­chań i prze­glą­dów w zakre­sie przed­mio­tów arty­stycz­nych, któ­rych orga­ni­za­to­rem jest Cen­trum Edu­ka­cji Arty­stycz­nej, otrzy­mują odpo­wied­nio z danych zajęć arty­stycz­nych celu­jącą ocenę koń­co­wo­roczną (seme­stralną), a w przy­padku, o któ­rym mowa w punk­cie 15 są zwol­nieni z egza­minu promocyjnego.

19. Uczeń otrzy­muje pro­mo­cję do klasy pro­gra­mowo wyż­szej, jeśli otrzy­mał ocenę kla­sy­fi­ka­cyjną koń­co­wo­roczną wyż­szą niż dopusz­cza­jąca z nastę­pu­ją­cych przed­mio­tów (doty­czy klas II– IX):

 • kształ­ce­nie słuchu
 • chór
 • zespoły wokalne

20. Uczeń, który nie speł­nił warun­ków okre­ślo­nych w pkt. 19 pod­lega skre­śle­niu z listy uczniów, chyba, że Rada Peda­go­giczna wyrazi zgodę na powta­rza­nie klasy. W ciągu całego cyklu kształ­ce­nia w PSCHJ, uczeń może powta­rzać klasę tylko raz.

21. Powyż­szy regu­la­min został zatwier­dzony przez Radę Peda­go­giczną na posiedzeniu

w dniu 4 marca 2015 r.
Poznań, 4 marca 2015 r.