Regu­la­min dyżu­rów nauczy­ciel­skich peł­nio­nych w cza­sie przerw mię­dzy­lek­cyj­nych
w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego

Pod­stawa prawna:
1. Ustawa z 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Sportu z dnia 31 grud­nia 2002 r. w spra­wie bez­pie­czeń­stwa i higieny w publicz­nych i nie­pu­blicz­nych szko­łach i pla­ców­kach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69).

1.

1. Miej­scem peł­nie­nia dyżu­rów w cza­sie przerw mię­dzy­lek­cyj­nych są: kory­ta­rze na par­te­rze , I, II, III pię­trze, sto­łówka szkolna oraz boisko szkolne (przy sprzy­ja­ją­cych warun­kach atmos­fe­rycz­nych).
2. Nauczy­ciel pełni dyżur zgod­nie z tygo­dnio­wym har­mo­no­gra­mem dyżu­rów i bie­żą­cymi zastęp­stwami uwzględ­nia­ją­cymi nie­obec­no­ści nauczy­cieli dyżurujących.

2.

1. Zakres obo­wiąz­ków nauczy­cieli peł­nią­cych dyżury:

  • nad­zór nad uczniami pod­czas prze­rwy mię­dzy­lek­cyj­nej w wyzna­czo­nych miej­scach – aktywna i czynna postawa zapew­nia­jąca poczu­cie bez­pie­czeń­stwa wszyst­kim uczniom;
  • inter­wen­cje w przy­padku: nie­bez­piecz­nych zacho­wań uczniów, bójki, wypadku, nie­szczę­śli­wego zda­rze­nia, złego stanu zdro­wia, nisz­cze­nia mie­nia szkoły itp.;
  • udzie­la­nie pierw­szej pomocy oraz powia­da­mia­nie wycho­wawcy, dyrek­tora lub osoby upraw­nio­nej o mają­cych miej­sce zda­rze­niach i wypadku ucznia/ów w cza­sie przerwy;
  • usta­la­nie powo­dów obec­no­ści w szkole (a w razie potrzeby per­so­na­liów) nie­zna­nych osób i udzie­la­nie infor­ma­cji inte­re­san­tom przy­cho­dzą­cym do szkoły;
  • nad­zo­ro­wa­nie prze­miesz­cza­nia się uczniów wyni­ka­ją­cego ze zmiany sal lekcyjnych.

2 Nauczy­ciel pełni dyżury w ilo­ści pro­por­cjo­nal­nej do liczby godzin lek­cyj­nych. Z obo­wiązku dyżuru może być zwol­niony (na usta­lony okres czasu) nauczy­ciel peł­niący funk­cje, które ogra­ni­czają jego dys­po­zy­cyj­ność pod­czas przerw.

3. Nauczy­ciel roz­po­czyna i koń­czy dyżur zgod­nie z roz­kła­dem dzwon­ków lek­cyj­nych (cza­sem wyzna­czo­nym w har­mo­no­gra­mie dyżu­rów), przy uwzględ­nie­niu czasu nie­zbęd­nego do doj­ścia na miej­sce dyżuru.

4. Nauczy­ciel ma obo­wią­zek zgło­sić wice­dy­rek­to­rowi bądź sekre­ta­rzowi szkoły nie­obec­ność na dyżu­rze oraz podać jej przyczynę.

5. W wypad­kach loso­wych (kiedy nauczy­ciel nie może peł­nić dyżuru) opiekę nad uczniami przej­muje wyzna­czony przez wice­dy­rek­tora nauczy­ciel lub pra­cow­nik szkoły, który nie wyko­nuje w tym cza­sie innych obo­wiąz­ków. Dyżur pełni do końca prze­rwy lub zastą­pie­nia go przez inną osobę.

6. Nie­uspra­wie­dli­wiona i nie­zgło­szona nie­obec­ność nauczy­ciela na dyżu­rze jest naru­sze­niem prze­pi­sów BHP.

7. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych powyż­szym regu­la­mi­nem decy­zję o roz­strzy­gnię­ciach podej­muje dyrek­tor szkoły.

Poznań, wrze­sień 2016 r.

 

ANEKS NR 1
DO REGULAMINU DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

Zasady peł­nie­nia przez nauczy­cieli dyżu­rów nauczy­ciel­skich pod­czas dużych i małych przerw na tere­nie szkoły i boiska szkol­nego
w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego

Kole­żanki i Kole­dzy,
pro­simy o dokładne zapo­zna­nie się z poniż­szymi zasa­dami peł­nie­nia dyżu­rów na prze­rwach , gdyż wyni­kają z nich nowe dla Was obo­wiązki, które doty­czą przede wszyst­kim spo­sobu prze­ka­zy­wa­nia sobie infor­ma­cji i podej­mo­wa­nia samo­dziel­nych decy­zji. Plan dyżu­rów jest stwo­rzony z myślą o tym, aby w razie nie­obec­no­ści nauczy­cieli infor­ma­cje o zastęp­stwach prze­ka­zy­wane były sobie wza­jem­nie przez nauczy­cieli, a nie jak dotąd przez dyrek­cję. Stwo­rzony sys­tem ma słu­żyć uspraw­nie­niu orga­ni­za­cji dyżu­rów i zwięk­sze­niu efek­tyw­no­ści w zapew­nia­niu dzie­ciom bez­pie­czeń­stwa pod­czas przerw.

1.Po skoń­czo­nej wła­snej lek­cji i wyj­ściu z klasy po dzwonku na prze­rwę nie zosta­wiamy dzieci na kory­ta­rzu bez opieki.
Każdy nauczy­ciel koń­czący lek­cję spra­wuje opiekę nad dziećmi i pozo­staje na kory­ta­rzu tak długo aż nie pojawi się na nim nauczy­ciel, który ma w tym miej­scu wyzna­czony dyżur. Jeśli koń­czący lek­cję nauczy­ciel sam w tym cza­sie ma wyzna­czony dyżur w innym miej­scu szkoły, stara się zna­leźć inną osobę, która tę opiekę do przyj­ścia nauczy­ciela dyżu­ru­ją­cego w tym miej­scu peł­nić może( np. nauczy­ciel, który miał lek­cję w kla­sie obok).

2.Lista dyżu­rów rezer­wo­wych stwo­rzona na oko­licz­ność nie­obec­no­ści nauczy­ciela w pracy.
Obo­wiąz­kiem każ­dego nauczy­ciela wpi­sa­nego na listę rezer­wo­wych dyżu­rów jest orien­to­wa­nie się , który nauczy­ciel jest nie­obecny , aby móc w razie potrzeby go zastą­pić. Infor­ma­cje o nie­obec­no­ści nauczy­cieli będą zamiesz­czane na tablicy ogło­szeń w pokoju nauczy­ciel­skim oraz w zeszy­cie zastępstw.

3.Nieobecność nauczy­ciela mają­cego dyżur na prze­rwie skut­kuje zastęp­stwem nauczy­ciela z listy rezer­wo­wej.
Nauczy­ciel ‚który ma zastęp­stwo na lek­cji za nie­obec­nego kolegę jest zobo­wią­zany peł­nić za niego rów­nież dyżur na prze­rwie. W przy­padku, kiedy jest to nie moż­liwe, bo osoba ta ma jed­no­cze­śnie wyzna­czony dyżur w innym miej­scu, infor­muje ona wła­ści­wego nauczy­ciela z listy rezer­wo­wej o tym, że będzie potrzebne zastęp­stwo, jak rów­nież zgła­sza to dyrek­cji. Wtedy nauczy­ciel z rezerwy przej­muje opiekę nad dziećmi za nie­obec­nego nauczyciela

4.Pełnienie dyżuru w zastęp­stwie za nauczy­ciela muzyka przez nauczy­cieli z listy rezer­wo­wej.
Sytu­ację szcze­gólną two­rzą zastęp­stwa dyżu­rów nauczy­cieli muzy­ków, któ­rzy pro­wa­dzą lek­cje indy­wi­du­alne, ponie­waż za tych nauczy­cieli zazwy­czaj nie ma zastępstw lek­cyj­nych. Nato­miast absen­cja tych nauczy­cieli powo­duje koniecz­ność przej­mo­wa­nia dyżu­rów na prze­rwach przez nauczy­cieli z listy rezer­wo­wych. W związku z tym pro­szę na bie­żąco zapo­zna­wać się z infor­ma­cjami na tablicy ogło­szeń doty­czą­cymi absen­cji nauczy­cieli muzy­ków i reali­zo­wać zastęp­stwa zgod­nie z listą dyżu­rów rezerwowych.

5.Planowana nie­obec­ność nauczy­ciela w pracy.
Nauczy­ciel, który wcze­śniej pla­nuje swoja nie­obec­ność ma obo­wią­zek zna­leźć zastęp­stwo na swój dyżur pod­czas przerw, korzy­sta­jąc z listy nauczy­cieli rezer­wo­wych bądź umowy kole­żeń­skiej, o czym infor­muje sekretariat.

6.Koleżeńskie zamiany dyżu­rów .
Jeśli nauczy­ciel z jakie­goś powodu nie może peł­nić wyzna­czo­nego w har­mo­no­gra­mie dyżuru powi­nien zna­leźć nauczy­ciela, który się z nim zamieni na dyżur lub popro­sić o zastęp­stwo nauczy­ciela z rezerwy.

7.Nieobecność nauczy­ciela dyżu­ru­ją­cego na boisku.
Jeśli nauczy­ciel, który powi­nien peł­nić dyżur na boisku jest nie­obecny, jego obo­wiązki przej­muje nauczy­ciel, który ma dyżur na par­te­rze. W takiej wyjąt­ko­wej! sytu­acji ucznio­wie prze­by­wa­jący na par­te­rze wycho­dzą na boisko szkolne pod opieką nauczyciela.

8.Wyjście uczniów na boisko pod­czas dużej prze­rwy.
O wyj­ściu na boisko pod­czas prze­rwy decy­duje nauczy­ciel dyżu­ru­jący uza­leż­nia­jąc to od pogody. Ucznio­wie nie mają obo­wiązku wycho­dze­nia na boisko szkolne poza sytu­acją, w któ­rej nauczy­ciel dyżu­ru­jący na par­te­rze przej­muje dyżur na boisku szkolnym.

9.Dzieci z klas I-IX nie powinny prze­by­wać na kory­ta­rzach, jeśli odbyły już wszyst­kie swoje pla­no­wane lek­cje.
Po skoń­czo­nej lek­cji, kiedy jest to ostat­nia dla uczniów lek­cja, nauczy­ciel przy­po­mina uczniom o obo­wiązku pój­ścia do świe­tlicy lub nie­zwłocz­nego opusz­cze­nia budynku szkoły i uda­nia się do domu. Dopil­no­wuje ‚aby pole­ce­nie zostało wyko­nane. Uczniom po skoń­czo­nych lek­cjach nie wolno prze­by­wać na kory­ta­rzach szkol­nych bez opieki.
Nauczy­ciel ‚który widzi uczniów klas I-IX na kory­ta­rzu, po skoń­czo­nych już przez nich lek­cjach ma obo­wią­zek wysłać ich do świe­tlicy bądź spo­wo­do­wać, by opu­ściły szkołę i udały się do domu, jeśli mają pisemną zgodę rodzi­ców na samo­dzielny powrót do domu.

10.Na jakie zacho­wa­nia dzieci pod­czas przerw w budynku należy zwra­cać uwagę w szcze­gól­no­ści:
– korzy­sta­nie z komó­rek –zakaz obo­wią­zuje do godziny 15:00
–bie­ga­nie po kory­ta­rzu
–grę w piłkę
–gło­śne krzyki
–ćwi­cze­nie na instru­men­tach muzycz­nych (rów­nież na kory­ta­rzu pod­czas lekcji)