Regu­la­min dys­ko­tek szkol­nych w PSChJK

 1. W szkole, w cza­sie wol­nym od nauki, mogą odby­wać się dys­ko­teki szkolne jako forma aktyw­no­ści poza­lek­cyj­nej uczniów.
 2. Dys­ko­teki odby­wają się w ter­mi­nie wyzna­czo­nym przez Samo­rząd Uczniowski.
 3. Rada Samo­rządu Uczniow­skiego wraz z opie­ku­nem decy­duje o spo­so­bie zabez­pie­cze­nia środ­ków prze­zna­czo­nych na dys­ko­tekę, w tym także o spo­so­bie ich wydatkowania.
 4. Ucznio­wie, bio­rący udział w szkol­nej dys­ko­tece, muszą dostar­czyć nauczycielom-opiekunom pod­pi­saną przez rodzi­ców zgodę na uczest­nic­two w niej.
 5. Na pod­sta­wie otrzy­ma­nych zgód od uczniów należy spo­rzą­dzić listę obec­no­ści z nume­rami kon­tak­to­wymi rodzi­ców. Powinna ona być wydru­ko­wana w kilku egzem­pla­rzach i znaj­do­wać się na pię­trze dys­ko­teki oraz w pokoju nauczy­ciel­skim na tablicy ogło­szeń i u nauczy­cieli dyżu­ru­ją­cych przy por­tierni. Na tej liście odno­to­wu­jemy także wyj­ścia uczniów w trak­cie dys­ko­teki i po niej.
 6. Ucznio­wie, któ­rzy zostali uka­rani przez wycho­wawcę zaka­zem uczest­ni­cze­nia w dys­ko­tece lub naganą Dyrek­tora Szkoły, nie mogą brać udziału w szkol­nych dyskotekach.
 7. Wszy­scy uczest­nicy dys­ko­teki pro­szeni są o pozo­sta­wie­nie w czy­sto­ści obiektu szkol­nego (kory­ta­rzy, toa­let i innych użyt­ko­wa­nych pomieszczeń).
 8. Na dys­ko­teki szkolne nie mogą być wpusz­czane osoby spoza szkoły. Wyją­tek sta­no­wią zapro­szone przez PSChJK zor­ga­ni­zo­wane grupy uczniów z innych szkół pod opieką nauczy­ciela oraz absol­wenci PSChJK (z dwóch rocz­ni­ków wstecz). Absol­wenci muszą oka­zać pisemną zgodę rodzi­ców na udział syna/córki w dys­ko­tece, oświad­cze­nie o pono­sze­niu odpo­wie­dzial­no­ści za bez­pie­czeń­stwo dziecka oraz ewen­tu­alne straty mate­rialne wyrzą­dzone przez dziecko w cza­sie trwa­nia dyskoteki.
 9. W cza­sie dys­ko­teki ucznio­wie mogą korzy­stać tylko z wyzna­czo­nych pomieszczeń.
 10. Uczeń, bio­rący udział w dys­ko­tece, nie może opusz­czać budynku w trak­cie jej trwa­nia. Wyj­ście z budynku szkoły jest rów­no­znaczne z rezy­gna­cją z dys­ko­teki i uda­niem się do domu. Tym samym po wyj­ściu nie można już wcho­dzić do szkoły.
 11. Każdy uczeń opusz­cza­jący imprezę powi­nien zgło­sić się do nauczy­ciela dyżu­ru­ją­cego na par­te­rze. Opie­kun spraw­dza, czy uczeń posiada zgodę na samo­dzielny powrót i zapi­suje godzinę wyj­ścia na liście obec­no­ści. W razie braku zgody na samo­dzielny powrót uczeń ocze­kuje na przy­by­cie rodzica.
 12. Bez­pieczny powrót ucznia do domu zapew­niają rodzice.
 13. Zaka­zuje się wno­sze­nia na teren szkoły przed­mio­tów nie­bez­piecz­nych, a przed­mioty war­to­ściowe wno­szone są na wła­sną odpowiedzialność.
 14. W cza­sie dys­ko­teki zaka­zane są nie­bez­pieczne zabawy oraz zacho­wa­nia zagra­ża­jące bez­pie­czeń­stwu uczest­ni­ków imprezy (m.in. wcho­dze­nie na stoły, krze­sła lub inne ele­menty wyposażenia).
 15. Uczeń, bio­rący udział w dys­ko­tece, nie może otwie­rać okien w budynku szkoły.
 16. Uczest­nika dys­ko­teki usu­nię­tego za nie­prze­strze­ga­nie tegoż regu­la­minu powinni oso­bi­ście ode­brać rodzice lub opie­ku­no­wie prawni.
 17. W przy­padku podej­rze­nia o posia­da­nie nie­bez­piecz­nych przed­mio­tów lub środ­ków nie­do­zwo­lo­nych infor­muje się o tym fak­cie rodzi­ców lub poli­cję. W tym przy­padku rodzic jest zobo­wią­zany zgło­sić się nie­zwłocz­nie do szkoły.
 18. Straty mate­rialne powstałe pod­czas dys­ko­tek pokry­wane są przez rodzi­ców spraw­ców zda­rze­nia po roz­mo­wie z Dyrek­to­rem Szkoły.
 19. Dyżu­ru­jący nauczy­ciel jest zobo­wią­zany do ter­mi­no­wego obję­cia dyżuru w miej­scu wska­za­nym przez orga­ni­za­tora dys­ko­teki i do aktyw­nego dzia­ła­nia na rzecz respek­to­wa­nia regu­la­minu oraz czyn­nej tro­ski o bez­pie­czeń­stwo uczniów.
 20. Zada­niem nauczyciela–organizatora i opie­ku­nów jest zapo­zna­nie uczniów z Regu­la­mi­nem, roz­dy­spo­no­wa­nie im zadań, prze­strze­ga­nie ter­mi­nów roz­po­czę­cia i zakoń­cze­nia zabawy, a w przy­padku stwier­dze­nia zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa uczniów bądź budynku szkol­nego, zawia­do­mie­nie odpo­wied­nich służb.
 21. Ucznio­wie wyzna­czeni do peł­nie­nia dyżuru w cza­sie dys­ko­teki mają obo­wią­zek posprzą­ta­nia po dys­ko­tece wg wska­zań i zale­ceń pra­cow­ni­ków szkoły. Osoby, które nie zgło­szą się do wyko­na­nia wyzna­czo­nych zadań mogą zostać wyklu­czone z udziału w kolej­nej dyskotece.
 22. Zmian w niniej­szym regu­la­mi­nie można doko­nać na początku roku szkol­nego, na wnio­sek Dyrek­tora Szkoły, Rady Peda­go­gicz­nej, Rady Rodzi­ców i Samo­rządu Uczniowskiego.
 23. Regu­la­min obo­wią­zuje z chwilą jego ogłoszenia.

Poznań, 31 stycz­nia 2018 r.