Sza­nowni Pań­stwo – nabór uczniów do Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, na rok szkolny 2021/2022, wyło­nił  naj­bar­dziej roz­śpie­wane malu­chy – gra­tu­lu­jemy! Będą tu od wrze­śnia reali­zo­wać swoje arty­styczne pasje.  Po zapla­no­wa­niu wszyst­kich zajęć i przy­go­to­wa­niu pro­jek­tów muzycz­nych na naj­bliż­szą przy­szłość doszli­śmy do wnio­sku, że mamy moż­li­wość przy­ję­cia jesz­cze dwójki uczniów do klasy pierw­szej i jesz­cze jed­nej dwójki do klasy dru­giej.  Czy znajdą się chętni ? Roz­ko­chani w muzyce, śpie­wie, tańcu i teatrze? ZAPRASZAMY w sierp­niu. Wystar­czy zadzwo­nić do nas na numer: 618 524 176 lub napi­sać na adres kurczewski@info.com.pl i umó­wić młodą Artystkę lub Arty­stę na odpo­wia­da­jący  Pań­stwu ter­min. Potem to już naj­prost­sze z pro­stych: przyjść, zaśpie­wać i zostać z nami i z muzyką.

Z chó­ral­nym pozdro­wie­niem – Dyrek­cja PSChJK