Z wielką rado­ścią ogła­szamy, że 17 grud­nia pięć uczen­nic naszej szkoły zostało uho­no­ro­wa­nych Nagrodą Mia­sta Pozna­nia. Nagrody przy­zna­wane są rok­rocz­nie poznań­skim lice­ali­stom i gim­na­zja­li­stom, któ­rzy poprzedni rok szkolny zamknęli bar­dzo wyso­kimi wyni­kami w nauce oraz suk­ce­sami nauko­wymi, arty­stycz­nymi lub sportowymi.

Nagrody z rąk prze­wod­ni­czą­cego Rady Mia­sta Pozna­nia, Grze­go­rza Gano­wi­cza, v-ce pre­zy­denta Mariu­sza Wiśniew­skiego oraz prze­wod­ni­czą­cego Kapi­tuły Kon­kursu prof. Anto­niego Szczu­ciń­skiego ode­brały (od lewej): Julia Sydor, Zuzanna Cze­kała, Kry­styna Wró­bel, Mał­go­rzata Ciem­nie­jew­ska i Zuzanna Sło­miń­ska. Dziew­częta współ­two­rzą Zespół Wokalny Akry­wima, pro­wa­dzony przez Dorotę Woj­now­ską, i jed­no­cze­śnie są kole­żan­kami z klasy ósmej, któ­rej wycho­wawcą i opie­ku­nem jest Marta Kra­jew­ska.
W czę­ści arty­stycz­nej uro­czy­sto­ści wystą­pił zespół Akry­wima oraz Marta Gida­szew­ska, lau­re­atka Nagrody Mia­sta Pozna­nia I stop­nia z Poznań­skiej Ogól­no­kształ­cą­cej Szkoły Muzycznej.

To pierw­sze dla dziew­cząt „pre­zenty” pod cho­inkę na Boże Naro­dze­nie 2015. Pierw­sze rów­nież nagrody tego typu w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej. Mamy nadzieję, że taki sam „worek z pre­zen­tami” otwo­rzy się w przy­szłych latach dla innych naszych uczniów!
Dziew­częta, jeste­śmy z Was dumni!