Kon­cert “Muzyka w Kost­kach” za nami. Tego­roczne zakoń­cze­nie sezonu arty­stycz­nego Chó­ral­nej wybrzmiało naj­wspa­nial­szymi prze­bo­jami muzyki roz­ryw­ko­wej. Po 2 let­niej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią, wró­ci­li­śmy z przytupem!
Na sce­nie poja­wiły się wszyst­kie zespoły PSChJK:
  • Kuku­łeczki przy­go­to­wane przez Mar­tynę Koza­necką i Annę Michalak
  • Alla Fine pod dyrek­cją Laury Stie­ler i Domi­niki Nakielnej
  • Chór Dziew­częcy pod dyrek­cją Laury Stieler
  • Poznan Boys’ Choir / Poznań­ski Chór Chło­pięcy pod dyrek­cją Jacka Sykulskiego.
  • Przy for­te­pia­nie zasiadł Cze­sław Łynsza.
Usły­szeć mogli­śmy także wspa­nia­łych gości — 2 absol­wen­tów Chó­ral­nej: Dawida i Damiana Kost­ków i ich wspa­nia­łych kole­gów z zespołu Kostka Quar­tet: Mate­usza Brzo­stow­skiego, Michała Baranowskiego.
Pano­wie zagrali z nami w I czę­ści kon­certu, następ­nie wyko­nali swój jaz­zowy pro­gram arty­styczny. Kon­cert zakoń­czył się wiel­kim fina­łem. Na sce­nie sta­nęli u boku Kostka Quar­tet wszy­scy ucznio­wie klas 2–8 Chó­ral­nej oraz absol­wenci i absol­wentki. Finał kon­certu zady­ry­go­wała Laura Stie­ler, która w blu­eso­wym Route 66 popro­wa­dziła gło­sem zabawę z publicz­no­ścią “call and response”. Dzię­ku­jemy wszyst­kim za obec­ność i wspa­niałą atmosferę!