logo_wo_eko

Z ogromną rado­ścią infor­mu­jemy, że MATEUSZ WOJTCZAK, uczeń klasy 8 naszej szkoły, zdo­był tytuł LAUREATA ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Ekonomicznej.

Kon­kurs, w któ­rym uczest­ni­czył Mate­usz, był dłu­go­trwały i wie­lo­eta­powy. W trak­cie eli­mi­na­cji szkol­nych, rejo­no­wych i ponadwo­je­wódz­kich musiał odpo­wie­dzieć w trzech trud­nych testach na 120 pytań doty­czą­cych wie­dzy oby­wa­tel­skiej i eko­no­micz­nej oraz wyka­zać się dosko­nałą zna­jo­mo­ścią współ­cze­snych wyda­rzeń w Pol­sce i na świe­cie. Oprócz tego na eta­pie rejo­no­wym samo­dziel­nie zapla­no­wał i zre­ali­zo­wał pro­jekt badaw­czy doty­czący zacho­wań uczniów młod­szych klas PSChJK w cza­sie przerw, nad któ­rym pra­co­wał kilka tygo­dni. W eli­mi­na­cjach woje­wódz­kich wyko­nał w zespole z dwiema innymi uczest­nicz­kami kon­kursu zada­nie pro­ble­mowe z zakresu przed­się­bior­czo­ści, które pole­gało na opra­co­wa­niu pomy­słu na przed­się­wzię­cie (star­tup) korzyst­nie wpływające na jakość życia miesz­kań­ców wybra­nej gminy zgod­nie z sza­blo­nem modelu biz­ne­so­wego oraz wyka­za­niu się wie­dzą z zakresu eko­no­mii społecznej.

MATEUSZ WOJTCZAK za zdo­by­cie tytułu lau­re­ata zosta­nie za rok przy­jęty do każ­dej wybra­nej przez sie­bie szkoły ponad­gim­na­zjal­nej oraz będzie zwol­niony z egza­minu gim­na­zjal­nego z histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie. Oczy­wi­ście z tego ostat­niego przed­miotu ma zagwa­ran­to­waną ocenę celu­jącą na świa­dec­twie szkolnym.

Kon­kurs Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej został zor­ga­ni­zo­wany przez Cen­trum Edu­ka­cji Oby­wa­tel­skiej na zle­ce­nie Kura­to­rów Oświaty w woje­wódz­twach pod­la­skim oraz wiel­ko­pol­skim. KWOiE nie ogra­ni­cza się jedy­nie do spraw­dza­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści uczniów poprzez testy. Ważną rolę w kon­kur­sie odgrywa jego część edu­ka­cyjna, w tym pro­jekt badaw­czy oraz praca zespo­łowa, które przy­czy­niają się do roz­woju postawy przed­się­bior­czej wśród jego uczestników.

Warto pod­kre­ślić, że po eli­mi­na­cjach szkol­nych do etapu rejo­no­wego w Wiel­ko­pol­sce zakwa­li­fi­ko­wało się 262 uczest­ni­ków. W finale kon­kursu w naszym woje­wódz­twie brało udział 60 uczniów, spo­śród któ­rych komi­sja kon­kur­sowa wyło­niła 16 naj­lep­szych. To oni otrzy­mali tytuł lau­re­ata. Suk­ces Mate­usza jest tym więk­szy, że jest on uczniem klasy ósmej, czyli dru­giej klasy gim­na­zjum, pod­czas gdy zde­cy­do­wana więk­szość jego uczest­ni­ków to ucznio­wie klas trzecich.

Brawo, Mate­uszu! Jeste­śmy z Cie­bie bar­dzo dumni! Gra­tu­lu­jemy rów­nież Twoim rodzicom.

Mate­usza do kon­kursu przy­go­to­wała p. Marta Kra­jew­ska, która w poprzed­nich latach dopro­wa­dziła do finału troje innych uczniów: Michała Wój­cika, Huberta Mrocz­kie­wi­cza i Ali­cję Falkiewicz.