Dzię­ku­jemy Pani Tere­sie Nowak I Cen­trum Kul­tury ZAMEK w Pozna­niu za zapro­sze­nie na “Lek­cję…”, pod­czas któ­rej, zapre­zen­to­wały się nasze naj­młod­sze chó­rzystki. To był nasz pierw­szy występ po tak dłu­giej prze­rwie. A przy oka­zji pierw­szy występ dziew­czyn w Chó­rze Dziew­czę­cym! Gra­tu­lu­jemy występującym:
Sze­li­gow­ski — Poznań­ska Ogól­no­kształ­cąca Szkoła Muzyczna
Ogól­no­kształ­cąca Szkoła Bale­towa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu
Zespół Szkół Muzycz­nych w Poznaniu
Ethno Port Poznań
Wspa­niałe były móc z wami muzykować!