05.02. odbyła się lek­cja biblio­teczna „ Czy­tam sobie. Mogę być, kim chcę”. Na początku zajęć ucznio­wie obej­rzeli spot pro­mu­jący czy­tel­nic­two wśród dzieci, a następ­nie zapo­znali się z zasa­dami korzy­sta­nia z zaso­bów biblio­teki szkol­nej. W dal­szej czę­ści lek­cji każdy uczeń wypo­ży­czył swoją pierw­szą książkę. Na zakoń­cze­nie pierw­szo­kla­si­ści wyko­nali ilu­stra­cję na podst. książki W. Widłaka “Syrop maga Abra­ka­da­bry”, prze­czy­ta­nej przez panią biblio­te­karkę. Po omó­wie­niu prac pla­stycz­nych odbyło się wrę­cze­nie pamiąt­ko­wych dyplo­mów oraz zakła­dek do książek.