Z wielu prac wybrano 10 naj­cie­kaw­szych pisa­nek i zostały one zgło­szone na III Ogól­no­pol­ski Kon­kursu Pla­styczny „Tra­dy­cje wiel­ka­nocne– PISANKA 2015”.
11 kwiet­nia 2015r. zostały ogło­szone wyniki i wrę­czone dyplomy wraz z nagro­dami.
W kate­go­rii wie­ko­wej 5–8 lat nasza uczen­nica z klasy I Ada Cheł­stow­ska zajęła I miej­sce. W kate­go­rii wie­ko­wej 13–16 lat uczen­nica klasy IX Klau­dia Gen­dera zajęła III miejsce.