Jedną z wyjąt­ko­wych cech Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego jest umoż­li­wie­nie jej uczniom udziału w licz­nych wyda­rze­niach arty­stycz­nych mają­cych miej­sce na pre­sti­żo­wych sce­nach w pro­fe­sjo­nal­nych teatrach – spek­ta­klach przy­go­to­wa­nych we współ­pracy z innymi insty­tu­cjami artystycznymi.

Rok szkolny 2017/2018 w zakre­sie dzia­łań arty­stycz­nych  zain­au­gu­ro­wał udział śpie­wa­ków naszej szkoły w przed­sta­wie­niach „Ali­cji w Kra­inie Cza­rów”, zre­ali­zo­wa­nych we współ­pracy ze Szkołą Bale­tową Anny Niedź­wiedź we wrze­śniu 2017 r. w Teatrze Wiel­kim w Poznaniu.

To kon­ty­nu­acja trwa­ją­cych od 2014 r. wspól­nych dzia­łań arty­stycz­nych pod­ję­tych z tą pla­cówką edu­ka­cyjną. W czte­rech spek­ta­klach, będą­cych wiel­kim wido­wi­skiem muzyczno– bale­to­wym, wzięli udział śpie­wacy PSCHJK, wyko­nu­jący par­tie solowe do muzyki Gabriela Kacz­marka: Józek Bie­gań­ski, uczeń kl. VIII, Jan Sydor oraz Ph. Szku­dlar­ski, ucznio­wie kl. VII.

Dwa spek­ta­kle „Ali­cji w Kra­inie Cza­rów”, zostały zapre­zen­to­wane także w Opera Nova          w Byd­gosz­czy w stycz­niu 2018 r., z udzia­łem soli­stów PSCHJK: J. Bie­gań­skiego oraz J. Sydora.

Kolejne dzia­ła­nia arty­styczne, we współ­pracy z Poznań­skim Chó­rem Chło­pię­cym, to pro­jekt teatralny, musi­cal „ Nine”, reali­zo­wany na sce­nie  Teatru Muzycz­nego w Pozna­niu do adap­ta­cji książki i sztuki teatral­nej autor­stwa Arthura Kopita.

Zapo­cząt­ko­wany we wrze­śniu udział śpie­wa­ków naszej szkoły w przed­sta­wie­niu pre­mie­ro­wym tego musi­calu, ma swoją kon­ty­nu­ację w całym sezo­nie arty­stycz­nym 2017/18 r. Soli­stami bio­rą­cymi udział w tych przed­sta­wie­niach są: Max Dinos, Mate­usz Gabriel­ski oraz Ryszard Przy­cho­dzeń, ucznio­wie klasy V. Warto zazna­czyć, iż ich występy zyskały ogromną sym­pa­tię publicz­no­ści oraz pozy­tywną kry­tykę prasy.

Sze­roko zakro­jona współ­praca ze Szkołą Bale­tową Anny Niedź­wiedź pozwo­liła kolejny raz uczniom naszej szkoły na udział w pro­jek­cie muzyczno– bale­to­wym „Cylia”, w listo­pa­dzie 2017 r.

Pro­jekt ten miał swoją reali­za­cję w nowo­pow­sta­łym Teatrze Cor­ti­que w Pozna­niu. Do udziału w przed­sta­wie­niach „Cylii” zostały zapro­szone dziew­czynki PSCHJK, reali­zu­jąc solowe par­tie wokalne w połą­cze­niu z ele­men­tami baletu, co pod­kre­śliło trud­ność   wyko­na­nia ich sce­nicz­nej par­tii. Zna­ko­mi­cie spro­stały temu zada­niu uczen­nice klasy V: Maria Pater­czyk         i Ana­sta­zja Sta­ro­sta, bio­rąc udział w 6 spek­ta­klach „Cylii”.

Koor­dy­na­to­rem dzia­łań arty­stycz­nych wszyst­kich trzech pro­jek­tów była pani Donata Hop­pel, nauczy­ciel emi­sji głosu PSCHJK. Doty­czyło to w szcze­gól­no­ści przy­go­to­wa­nia soli­stycz­nego uczniów szkoły, spra­wo­wa­nia nad nimi opieki pod­czas spek­ta­kli, nawią­za­nia współ­pracy z innymi nauczy­cie­lami emi­sji głosu a także pro­wa­dze­nia media­cji pomię­dzy szkołą, rodzi­cem     i pozo­sta­łymi placówkami.