Dane kon­tak­towe

Adres szkoły

Kon­takt

Sekre­ta­riat szkoły

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna
Jerzego Kurczewskiego

ul. Cegiel­skiego 1
61–862 Poznań

Tele­fony
61 852 41 76
61 853 22 58

Faks
61 853 00 19

Sekre­ta­riat znaj­duje się w pokoju nr 14 (I pię­tro, na wprost scho­dów) czynny jest od ponie­działku do piątku w godzi­nach 8.00 — 16.00.

For­mu­larz kontaktowy