18.05. 2018r. w naszej szkole odbył się Kon­kurs Pio­senki Anglo­ję­zycz­nej We Can Sing.
Nikt nie miał wąt­pli­wo­ści, że nasi ucznio­wie potra­fią śpie­wać, ale to była świetna oka­zja, żeby się o tym jesz­cze raz prze­ko­nać. W kon­kur­sie wzięło udział 12 osób z klas IV-IX. Każdy występ był wspa­niały i nie­po­wta­rzalny, wszy­scy uczest­nicy zasłu­żyli na naj­wyż­szą pochwałę, ale jak to w kon­kur­sie, jury musiało wybrać zwy­cięz­ców. W młod­szej kate­go­rii wie­ko­wej (klasy IV-VI) 1 miej­sce zajęła Ame­lia Perzyń­ska, 2 miej­sce — Ali­cja Fech­ner i Maja Hentschel-Walszewska, 3 miej­sce — Ana­sta­zja Sta­ro­sta i Maria Szulc. W star­szej kate­go­rii wie­ko­wej (klasy VII-IX) pierw­sze miej­sce podzie­lili mię­dzy sobą Nata­lia Dylew­ska i Alek­san­der Konieczny, 2 miej­sce — Alek­san­der Napie­ral­ski, 3 miej­sce — Ali­cja Woź­nica. Wyróż­nie­nie zdo­byli: Mate­usz Rybicki, Nicole Rich­ter, Julia Prządka, Nadia Kuszew­ska.
Wiel­kie brawa dla wszyst­kich odważ­nych uczestników!