Tra­dy­cyj­nie w okre­sie przed­świą­tecz­nym prze­pro­wa­dzi­li­śmy w naszej szkole kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betle­jem­ską. Przy­nie­sione prace zostały oce­nione przez przed­sta­wi­cieli uczniów, nauczy­cieli oraz dyrek­cji.
Wszy­scy uczest­nicy otrzy­mali upo­minki a zwy­cięzcy dodat­kowo atrak­cyjne nagrody ufun­do­wane ze skła­dek Samo­rządu Uczniow­skiego.
Ser­decz­nie gratulujemy !