Śpiew i nauka w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego”

Cele:

 • roz­wi­ja­nie twór­czego myśle­nia i umie­jęt­no­ści multimedialnych;
 • zain­te­re­so­wa­nie uczniów wie­dzą doty­czącą szkoły i chóru;
 • kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści samo­dziel­nego zdo­by­wa­nia i roz­sze­rza­nia wie­dzy o histo­rii i współ­cze­sno­ści PSChJK;
 • stwo­rze­nie uczniom moż­li­wo­ści szla­chet­nego współ­za­wod­nic­twa w roz­wi­ja­niu swo­ich uzdolnień.

Regu­la­min

 1. Kon­kurs odbywa się w dwóch kate­go­riach wiekowych:
  • klasy 1 – 4 (album)
  • klasy 5 – 9 (prezentacja)
 2. Reali­za­cja pro­jektu polega na przy­go­to­wa­niu przez ucznia albumu lub pre­zen­ta­cji w pro­gra­mie do two­rze­nia pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych (np. Power Point) na temat „Śpiew i nauka w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego”.
 3. Pre­zen­ta­cja powinna zawie­rać, co naj­mniej 15 slajdów.
 4. Album for­matu A4 powi­nien zawie­rać 12–20 stron.
 5. Czas reali­za­cji pro­jektu 04.05.2015–29.05.2015 r.
 6. Prace należy prze­ka­zać opie­ku­nowi Samo­rządu Uczniow­skiego do 29.05.2015.
 7. Spo­śród prac kon­kur­so­wych zostaną wybrane i nagro­dzone trzy z każ­dej kate­go­rii wiekowej.
 8. Oce­nie podlega:
  • strona mery­to­ryczna prezentacji/albumu – treść, spo­sób przekazu,
  • strona tech­niczna — jakość prezentacji/albumu, atrak­cyj­ność prze­kazu, estetyka.
 9. Ter­min ogło­sze­nia wyni­ków i pre­zen­ta­cji naj­lep­szych prac zosta­nie ogło­szony po roz­strzy­gnię­ciu konkursu.
 10. Orga­ni­za­to­rem i koor­dy­na­to­rem pro­jektu jest Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK wraz z opie­ku­nem i nauczy­cielką języka polskiego.