23.11.2021 w Muzeum Arche­olo­gicz­nym odbyły się dwa kon­certy, pod­czas któ­rych wystąpili:
Chór Dzie­cięcy “Kuku­łeczki” pod dyrek­cją Łuka­sza Matu­sika (przy­go­to­wa­nie Anna Micha­lak oraz Łukasz Matu­sik), Chór Dziew­częcy, pod dyrek­cją Laury Stieler-Bilewicz (przy­go­to­wa­nie Laura Stieler-Bilewicz, opieka emi­syjna Eliza Szy­mań­ska) oraz Chór Absol­wen­tek “Alla Fine” pod dyrek­cją Laury Stieler-Bilewicz i Domi­niki Nakiel­nej. Przy for­te­pia­nie pod­czas obu kon­cer­tów, zasiadł Łukasz Matu­sik. Chó­rzy­ści przy­go­to­wy­wali się do tego kon­certu od początku roku szkol­nego, zarówno pod kie­run­kiem wymie­nio­nych dyry­gen­tów, jak i nauczy­cieli emi­sji głosu. Nie­stety z powodu rosną­cej liczby zacho­ro­wań na COVID, kon­cert odbył się bez udziału publicz­no­ści. Mamy nadzieję, że na wio­snę uda nam się zapre­zen­to­wać szer­szemu gronu nasz nowy repertuar.
1. Kon­cert Kukuleczki
2. Chór Dziewczęcy
3. Chór Absolwentek
4. Finał Koncertu