o 2 latach prze­rwy wró­ciło nasze cykliczne wyda­rze­nie — 22 marca 2022 odbył się Kon­cert Wio­senny Chóru Dziew­czę­cego i Alla Fine. Wie­czór upły­nął w rytm muzyki roz­ryw­ko­wej i jaz­zo­wej, choć nie zabra­kło chó­ral­nych kla­sy­ków m.in. Boba Chil­cotta. Finał kon­certu, a zara­zem jego prze­sła­nie, wybrzmiał utwo­rem “Do życia mnie budzi muzyka”.

Pre­zen­tu­jemy kon­cert w cało­ści, dokład­nie taki jaki był — spon­ta­niczny, rado­sny, ener­ge­tyczny. Bez popra­wek, bez auto-tuna, bez korekty i przy­ci­na­nia. Zachę­camy — tak jak pod­czas kon­certu — do rado­snego i gło­śnego śpie­wa­nia wraz z nami!
Dyry­gują — Laura Stie­ler oraz Domi­nika Nakielna
Przy for­te­pia­nie Cze­sław Łynsza