“Peda­go­dzy, absol­wenci i ich chóry”, to kon­cert, który odbył się 19 lutego 2023 roku w Auli Nova w Aka­de­mia Muzyczna im. Igna­cego Jana Pade­rew­skiego w Pozna­niu. Kon­cert odbył się w ramach cyklicz­nego wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­nego przez Kate­drę Dyry­gen­tury Chó­ral­nej w Poznaniu.
Wystą­pili:
Alla Fine
Laura Stie­ler, Domi­nika Nakielna – dyry­gentki
Olga Klu­ziak – flet
Łukasz Matu­sik – fortepian

Chór Dziew­częcy SKOWRONKI
Solistki: Ana­sta­zja Łyn­sza, Maya Hentschel-Walszewska, Anna Pakuła, Anna Kurasz
Zespół Instru­men­tów Histo­rycz­nych:
Kata­rzyna Cen­dlak, Debora Kra­ma­rek – skrzypce baro­kowe
Ewa Pilarska-Banaszak – altówka baro­kowa
Maciej Koń­czak – teo­rba
Dag­mara Tyr­cha – pozy­tyw
Ali­cja Sze­luga – dyrygentka

W pro­gra­mie m.in.: Linda Spe­va­cek, Joe Hisa­ishi, Anto­nio Vivaldi, Dome­nico Zipoli, Henry Purcell
Sła­wo­mira Raczyń­ska – słowo o muzyce