Przed­sta­wiamy foto­re­la­cję Doroty Siu­dow­skiej z kon­certu z oka­zji 10-cio lecia Chóru Dziew­czę­cego. Oprócz jubi­la­tek na sce­nie poja­wili się także:
– Chór Dzie­cięcy “Kuku­łeczki” pod dyr. Hanny Pietraszko-Berlin i Sła­wo­miry Raczyń­skiej,
– zespół wokalny “Alla Fine” pod dyr. Laury Stie­ler i Łuka­sza Matu­sika,
– Chór Absol­wen­tek pod dyr. Doroty Woj­now­skiej, Domi­nika Nakielna
Chó­rom towa­rzy­szyli instru­men­ta­li­ści: Renata Sikor­ska, Cze­sław Łyn­sza, Łukasz Matu­sik (for­te­pian) Nata­lia Tro­ja­now­ska (skrzypce) oraz Andrzej Kow­nacki (perkusja)