Pierw­szy ze stycz­nio­wych kon­cer­tów kolęd za nami! Zespół Alla Fine pod ręką naszej asy­stentki Domi­niki Nakiel­nej, wystą­pił pod­czas wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­nego przez Stu­denc­kie Koło Artystyczno-Naukowe Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu. Dzię­ku­jemy za tak cie­płe przy­ję­cie naszego zespołu!

81034597_3409794495759015_1058719909594267648_n