Kolejny wielki suk­ces Uli Bogac­kiej z kasy VII, uczen­nicy p. Marzeny Micha­łow­skiej. 10.03. pod­czas III Wiel­ko­pol­skiego Kon­kursu Pio­senki Dzie­cię­cej I Mło­dzie­żo­wej Ulka zdo­była Złoty Dyplom, a jej wyjąt­kowa, nie­zwy­kle inte­re­su­jąca i przej­mu­jąca pre­zen­ta­cja pio­senki “Czas nas uczy pogody” (muz.: Krze­si­mier Dęb­ski, słowa: Jacek Cygan) uzy­skała naj­wyż­sze uzna­nie jury, Grand Prix kon­kursu! Ulce towa­rzy­szył na sce­nie, gra­jąc na for­te­pia­nie p. Cze­sław Łynsza.
Gra­tu­lu­jemy!