“Od kil­ku­na­stu dni oczy całego świata zwró­cone są w stronę Ukra­iny. Z nie­do­wie­rza­niem i prze­ra­że­niem obser­wu­jemy co czło­wiek może uczy­nić dru­giemu czło­wie­kowi… Nikt nie powi­nien pozo­stać obo­jętny wobec wyda­rzeń, doty­ka­ją­cych naszych wschod­nich sąsia­dów. My dziś szcze­gólną uwagę chcemy zwró­cić na cier­pie­nie i śmierć nie­win­nych dzieci (wszak na codzień pra­cu­jemy wła­śnie z dziećmi). W związku z tym zre­ali­zo­wa­li­śmy, wspól­nie z Chó­rem Dziew­czę­cym Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, występ, pod­czas któ­rego wyra­zi­li­śmy muzyczną soli­dar­ność z tymi naj­młod­szymi, pono­szą­cymi straszne kon­se­kwen­cje wojen­nego zła. W Kościele Fran­cisz­ka­nów na Wzgó­rzu Prze­my­sła w Pozna­niu, zaraz po jed­nej z nie­dziel­nych mszy świę­tych, zabrzmiała “Woka­liza” Jacka Sykul­skiego, wyko­nana przez młode chó­rzystki i chó­rzy­stów z obu zespo­łów. Na tle muzyki usły­sze­li­śmy także frag­ment wier­sza Jacka Kor­cza­kow­skiego pt. Dzieci wojny, który został napi­sany w odnie­sie­niu do II Wojny Świa­to­wej, lecz dziś stał się nie­stety ponow­nie bar­dzo aktu­alny. Na zakoń­cze­nie wyda­rze­nia dziew­częta i chłopcy z obu chó­rów zło­żyły przed ołta­rzem świece i misie, by w ten spo­sób upa­mięt­nić tych, któ­rzy w wyniku dzia­łań wojen­nych przed­wcze­śnie zakoń­czyli swoje życie…
Podzię­ko­wa­nia za współ­pracę przy reali­za­cji pro­jektu kie­ru­jemy do:
Chóru Dziew­czę­cego Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego i dyry­gentki Laury Stieler-Bilewicz. Dzię­ku­jemy rów­nież Pani Joan­nie Sza­bli, która przy­go­to­wała recy­ta­to­rów oraz calej spo­łecz­no­ści szkol­nej Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego w Poznaniu”
Fot. Wal­de­mar Wylegalski,
Laura Stieler-Bilewicz