W roku 2018 mię­dzy­na­ro­dowy kon­kurs „Kan­gur Mate­ma­tyczny” odbył się w czwar­tek, 15 marca o godzi­nie 900. W dniu 15 maja br. ogło­szone zostały wyniki tego­rocz­nej edy­cji. Nastę­pu­jący ucznio­wie PSChJK uzy­skali wyróżnienia:

NATASZA RYBICKA klasa II
EWA KROMUSZCZYNSKA klasa II
AGATA BARTKOWIAK klasa III
AMELIA PERZYŃSKA klasa VI
ZUZANNA PIETRAS klasa VIII

Gra­tu­lu­jemy!

Życzymy dal­szych suk­ce­sów w kolej­nych edycjach!