Kalen­darz dzia­łań arty­stycz­nych 2018/2019

ZADANIE TERMIN/MIEJSCE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Kon­cert Chóru Dziew­czę­cego PSCHJK &ndash „Pyr­lan­dia po południu” 2 wrze­śnia 2018 Poznań, Łęgi Dębińskie p. L. Stie­ler, dyrek­cja PSCHJK
Uro­czy­sta Miej­ska Inau­gu­ra­cja Roku Szkol­nego &ndash Chór Dziew­częcy PSCHJK 3 wrze­śnia 2018 Zespół Szkół Szkolno &ndash Przed­szkol­nych nr 9 Umul­towo, Poznań p. L. Stie­ler, dyrek­cja PSCHJK
Kon­cert dla Wydziału Stu­diów Edu­ka­cyj­nych &ndash Chór Dziew­częcy PSCHJK 17 wrze­śnia 2018 Aula UAM p. L. Stie­ler, dyrek­cja PSCHJK
TRILLME FESTIWAL &ndash III Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Chó­rów Dziew­czę­cych – Chór Dziew­częcy PSCHJK 20 wrze­śnia 2018 II LO w Poznaniu p. L. Stie­ler, kie­row­nicy sek­cji, nauczy­ciele, dyrek­cja PSCHJK
TRILLME FESTIWAL &ndash III Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Chó­rów Dziew­czę­cych – Chór Dziew­częcy PSCHJK 21 wrze­śnia 2018 CK Zamek p. L. Stie­ler, kie­row­nicy sek­cji, nauczy­ciele, dyrek­cja PSCHJK
TRILLME FESTIWAL &ndash III Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Chó­rów Dziew­czę­cych &ndash Chór Dziew­częcy PSCHJK 22 wrze­śnia 2018 Aula UAM p. L. Stie­ler, kie­row­nicy sek­cji, nauczy­ciele, dyrek­cja PSCHJK
TRILLME FESTIWAL &ndash III Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Chó­rów Dziew­czę­cych &ndash Chór Dziew­częcy PSCHJK 23 wrze­śnia 2018 Kościół pw. Maryi Kró­lo­wej, Rynek Wildecki p. L. Stie­ler, kie­row­nicy sek­cji, nauczy­ciele, dyrek­cja PSCHJK
Kon­cert Chóru Dzie­cię­cego &bdquoKukułeczki&rdquo PSCHJK 25 wrze­śnia 2018 Wiel­ko­pol­skie Cen­trum Onko­lo­gii Poznań p. S. Raczyń­ska, p. H. Pie­traszko &ndash Ber­lin, Dyrek­cja PSCHJK, nauczyciele
Kon­cert Chóru Dziew­czę­cego PSCHJK oraz Zespołu &bdquoSoundshine&rdquo 28 wrze­śnia 2018 Sala Lubrań­skiego UAM p. L. Stie­ler, p. J. Sykul­ski, dyrek­cja PSCHJK, dyrek­cja PCHCH
Kon­cert PCHCH 30 wrze­śnia 2018 Jarocin p. J. Sykul­ski, dyrek­cja PCHCH
ZADANIE TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Kon­cert z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Muzyki 30 wrze­śnia 2018 Rynek Sta­rego Miasta Dyrek­cja POSM I i II st. w Pozna­niu, dyrek­cja PSCHJK, dyry­genci chó­rów PSCHJK
Tour­nee arty­styczne PCHCH 8 paź­dzier­nika &ndash 6 listo­pada 2018 Chiny Dyrek­cja PCHCH
VII Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pie­śni Maryj­nej &bdqu­oMa­ryi Matce&rdquo — zespół wokalny klas VIIIIX &bdqu­oALLA FINE&rdquo 13 paź­dzier­nika 2018 Fara Poznańska p. L. Stie­ler, p. Ł. Matusik
Kon­cert PCHCH 12 listo­pada 2018 Katowice Dyrek­cja PCHCH
Obchody Dnia Patrona 16 listo­pada 2018 Aula PSChJK p. J. Leh­mann, p. M. Gru­dziń­ska, nauczy­ciele zespo­łów wokalnych
Łódzki Festi­wal Chó­ralny &bdqu­oCAN­TIO LODZIENSIS&rdquo Chór Dziewczęcy 17–18 listo­pada 2018 Łódź p. L. Stie­ler, p. Ł Matu­sik, p. E. Kie­repka, yrek­cja PSCHJK
Tour­nee arty­styczne PCHCH 5 — 9 grud­nia 2018Francja Dyrek­cja PCHCH
Kon­cert chó­rów oraz zespo­łów PSCHJKw ramach obcho­dów 100-lecia odzy­ska­nia niepodległości 16 grud­nia 2018 Aula UAM Dyrek­cja PSCHJK, nauczy­ciele PSCHJK
Kon­kurs Pio­senki Dzie­cię­cej &bdqu­oMi­kro­fon dla najmłodszych&rdquo– Izbica Kujawska gru­dzień 2018 p. M. Michałowska
Jasełka gru­dzień 2018 p. J. Sza­bla, p. L. Stie­ler, p. Ł. Matu­sik, p. S.Raczyńska, p. H. Pie­traszko &ndash Ber­lin, nauczy­ciele zespo­łów wokal­nych, wycho­wawcy klas
Kon­cert &ndash prze­gląd zespo­łów wokal­nych PSCHJK Marzec 2019 Aula im. J. Kur­czew­skiego PSCHJK p. J. Leh­mann, nauczy­ciele zespo­łów wokalnych
Poznań­skie kolę­do­wa­nie Chór Dziew­częcy, PCHCH gru­dzień 2018/styczeń 2019 p. L. Stie­ler, dyrek­cja PCHCH, dyrek­cja PSCHJK
„Poezja śpie­wana” – pro­jekt klas VII, VIIIIX gru­dzień 2018 p. J. Szabla
Kon­kurs Pio­senki Dzie­cię­cej „Lubimy śpiewać” Sty­czeń 2019 Poznań p. M. Michałowska
„ Kon­cert wio­senny” w wyko­na­niu chó­rów, zespo­łów i soli­stów PSChJK 23 marca 2019 Aula im. S. Stu­li­gro­sza AM Poznań p. S. Raczyń­ska, p. L. Stie­ler, p. Ł. Matusik
VIII Warsz­taty chó­ralne „ Chó­ralne abecadło” maj 2018 p. J. Leh­mann, dyrek­cja PSCHJK
Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pio­senki Dzie­cię­cej „Wygraj Sukces” maj 2019 p. M. Michałowska
Poże­gna­nie absol­wen­tów PSCHJK Czer­wiec 2019 Sala Lubrań­skiego UAM p. E. Jaskółka, p. A. Moskal, kie­row­nicy sekcji
Uro­czy­sty kon­cert z oka­zji zakoń­cze­nia sezonu arty­stycz­nego Szkoły Chó­ral­nej i Poznań­skiego Chóru Chłopięcego 13 czerwca 2019 Aula UAM dyrek­cja PSCHJK, kie­row­nicy sek­cji, nauczy­ciele emi­sji głosu, dyry­genci chó­rów, Rada Rodzi­ców, dyrek­cja PCHCH