W pią­tek 22 marca spo­łecz­ność naszej szkoły zebrała  się w Auli Jerzego Kur­czew­skiego na uro­czy­stym apelu, w cza­sie któ­rego doko­nano prze­ka­za­nia sztan­daru szkoły przez naj­star­szych uczniów kole­żan­kom i kole­gom z klasy VIII. W czerwcu poże­gnamy dwa rocz­niki absol­wen­tów – uczniów klasy IX i klasy VIII. Do końca roku szkol­nego opiekę nad sztan­da­rem spra­wo­wać będą ucznio­wie klasy VIII wraz z wycho­waw­czy­nią p. Agatą Moskal.

W dru­giej, mniej ofi­cjal­nej czę­ści apelu, w przeded­niu jubi­le­uszo­wego kon­certu, pan dyrek­tor przy­po­mniał początki dzia­łal­no­ści Chóru Dziew­czę­cego oraz suk­cesy, jakie zespół odniósł pod kie­run­kiem Doroty Woj­now­skiej – pierw­szej dyry­gentki zespołu, a także osią­gnię­cia chóru pod kie­run­kiem aktu­al­nie pro­wa­dzą­cej zespół Laury Stie­ler. W rado­snej, przed­kon­cer­to­wej atmos­fe­rze cie­szy­li­śmy się sma­kiem oko­licz­no­ścio­wego tortu, ufun­do­wa­nego na oko­licz­ność jubi­le­uszu przez dyrek­tora Krzysz­tofa Wój­cika. Naszą uro­czy­stość swoim udzia­łem zaszczy­cili zna­ko­mici goście – pani Alina Kur­czew­ska, pre­zes fun­da­cji Szkoła Chó­ralna Kur­czew­skiego oraz dyrek­tor Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego – pan Jacek Sykulski.