Prze­glądy dla kandydatów

Sza­nowni Państwo

Prze­gląd arty­styczny dla kan­dy­da­tów do Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego jest pro­wa­dzony przez nauczy­cieli kształ­ce­nia słu­chu, przed­mio­tów teo­rii muzyki, chór­mi­strzów i nauczy­cieli śpiewu. Rodzice, towa­rzy­szący naszym przy­szłym arty­stom, mogą być obecni pod­czas prze­glądu i kibi­co­wać swoim pocie­chom. W trak­cie trwa­nia takiego występu pro­simy Kan­dy­da­tów o wyko­na­nie dowol­nej pio­senki, powtó­rze­nia zakla­ska­nego rytmu, zaśpie­wa­nia dźwię­ków poda­nych na for­te­pia­nie lub gło­sem kogoś z nauczy­cieli, odgad­nię­cia ile dźwię­ków jed­no­cze­śnie zostało zagra­nych na kla­wia­tu­rze. Wszyst­kie te dzia­ła­nia prze­bie­gają w bar­dzo przy­ja­znej, można powie­dzieć rodzin­nej atmos­fe­rze, a dla każ­dego wystę­pu­ją­cego w tym dniu Malu­cha mamy przy­go­to­wany słodki upominek :)

Fil­mik instruk­ta­żowy, który pozwoli una­ocz­nić wszyst­kim, jak w prak­tyce odbywa się taki przegląd.

Uwaga – wia­do­mość dla wszyst­kich Małych Arty­stek i Arty­stów, któ­rzy chcą roz­wi­jać swoje talenty w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej: prze­glądy arty­styczne zapla­no­wane są dla Was w dniach 8 i 9 marca oraz 29 i 30 maja od godziny 15.00 (wybierz­cie dla sie­bie naj­bar­dziej pasu­jący ter­min). Wystar­czy zadzwo­nić do naszej szkoły i zgło­sić swój udział  w wystę­pie, albo pobrać ze strony szkoły kartę zgło­sze­nia i prze­słać ja do nas na adres mailowy szkoły. Dosta­nie­cie od nas wia­do­mość o godzi­nie Waszego arty­stycz­nego popisu. Żabka Nutka i Kro­ko­dyl Bemol cze­kają na Was i pomogą Wam pod­czas występów :)

Cze­kamy na Was i trzy­mamy za Was kciuki :)
Dyrek­cja Poznań­skiej Szkoły Chóralnej

 

Karta_Zgłoszenia_Dziecka_Poznańska_Szkoła_Chóralna_Jerzego_Kurczewskiego_arkusz_interaktywny

Zgoda_na_wykorzystanie_danych_osobowych_ucznia_Poznańska_Szkoła_Chóralna_arkusz_interaktywny