Muzyczne ABC dla dzieci przedszkolnych

Sza­nowni Rodzice!!!!
Muzyczne ABC dla dzieci przed­szkol­nych roz­po­czyna kolejny rok swo­jej działalności !!!

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa dzieci w wieku 5 – 7 lat do uczest­nic­twa w popo­łu­dnio­wych
zaję­ciach muzyczno – rucho­wych pod nazwą „Muzyczne ABC

Okres przed­szkolny to dosko­nały czas na kształ­to­wa­nie uzdol­nień muzycz­nych dzieci i ich zain­te­re­so­wa­nia muzyką. To czas, kiedy kształ­tuje się u dziecka wraż­li­wość muzyczna. Dziecko od naro­dzin ma kon­takt z muzyką i łatwo zaob­ser­wo­wać, jak potrafi ona pobu­dzić je lub uspo­koić. Muzyka pozwala na osią­ga­nie wielu pożą­da­nych efek­tów , zarówno dydak­tycz­nych, jak i wychowawczych.

Zaję­cia roz­po­czy­namy w dniu 19 paź­dzier­nika (środa) 2022r.

W ramach zajęć proponujemy:

  • pozna­wa­nie piosenek
  • ćwi­cze­nia emi­syjne — uświa­da­mia­nie moż­li­wo­ści głosu i popra­wia­nie jego sprawności
  • praca nad dykcją
  • ćwi­cze­nia i zabawy ryt­miczne roz­wi­ja­jące eks­pre­sję ciała
  • zabawy w grupie
  • pozna­wa­nie nie­któ­rych instru­men­tów muzycznych
  • nauka gry na pro­stych instru­men­tach perkusyjnych

Zaję­cia będą się odby­wać w budynku Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego w każdą środę
w godz. 16:15 – 17:00

Odpłat­ność : 140 zł/miesiąc. Płat­ność z góry do 10 każ­dego mie­siąca
na konto 30 1020 4027 0000 1102 1263 6322, wpi­su­jąc w tytuł prze­lewu imię i nazwi­sko dziecka.

Zapisy w sekre­ta­ria­cie Szkoły Chó­ral­nej przy ul. Cegiel­skiego 1, codzien­nie w godz. 8:00 – 15:00 oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie
(pod nume­rem 61 852 41 76).

PRZYPROWADŹ SWOJE DZIECKO!
SPRAWDŹ JEGO MOŻLIWOŚCI MUZYCZNE!

Nauczy­cielka ryt­miki
mgr Anna Głowacka