Drzwi otwarte

Sza­nowni Państwo

                      Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na Dni Drzwi Otwar­tych zapla­no­wane w tym roku 26.03.2024 w godz. 14:00 – 18:00 wto­rek oraz
11.04.2024 w godz. 14:00 – 18:00 czwar­tek
. W pro­gra­mie: infor­ma­cje o szkole, naszym sys­te­mie naucza­nia, spo­so­bach roz­wi­ja­nia zdol­no­ści arty­stycz­nych uczniów, pla­nach muzycz­nych na przy­szłość, zwie­dza­nie budynku pod opieką wykwa­li­fi­ko­wa­nego prze­wod­nika, zapo­zna­nie z zaple­czem tech­nicz­nym i instru­men­ta­rium muzycz­nym. Odpo­wie­dzi na Pań­stwa pyta­nia, wąt­pli­wo­ści i wyka­za­nie, że Muzyka jest piękna :)

Do zoba­cze­nia w tych wyjąt­ko­wych dniach – Dyrek­cja szkoły.

Karta_Zgłoszenia_Dziecka_Poznańska_Szkoła_Chóralna_Jerzego_Kurczewskiego_arkusz_interaktywny

Zgoda_na_wykorzystanie_danych_osobowych_ucznia_Poznańska_Szkoła_Chóralna_arkusz_interaktywny