Rekru­ta­cja

POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA
Ogła­sza nabór na rok szkolny 2024/2025 dla kan­dy­da­tów do klasy I i II.

Szkoła Chó­ralna reali­zuje pro­gram przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych, obo­wią­zu­jący we wszyst­kich szko­łach pod­sta­wo­wych, oraz przed­mioty arty­styczne (śpiew, ryt­mikę, grę na instru­men­tach, dyk­cję i recytację).

Szkoła jest bez­płatna, zin­for­ma­ty­zo­wana i bar­dzo przy­ja­zna dla uczniów.

Zain­te­re­so­wa­nych kan­dy­da­tów zapra­szamy w dniu 7 maja (wto­rek) od godziny 14.30. Przy­byłe w tym dniu uta­len­to­wane dzie­ciaki popro­simy o indy­wi­du­alne wyko­na­nie ich ulu­bio­nej pio­senki. Na każ­dego Małego Arty­stę czeka słodka nie­spo­dzianka :)

Pro­simy o wcze­śniej­sze skon­tak­to­wa­nie się z nami tele­fo­nicz­nie lub mailowo w celu usta­le­nia dokład­nej godziny występu kandydata.

Pozdra­wiamy ser­decz­nie i cze­kamy na roz­śpie­wane dzieciaki :)

Dyrek­cja Poznań­skiej Szkoły Chóralnej

Tel.: 61 852 41 76
E-mail: kurczewski@info.com.pl

Plakat_3ciemny

Plakat_3ciemny

Plakat_3ciemny

Plakat_3ciemny

Karta_Zgłoszenia_Dziecka_Poznańska_Szkoła_Chóralna_Jerzego_Kurczewskiego_arkusz_interaktywny

Zgoda_na_wykorzystanie_danych_osobowych_ucznia_Poznańska_Szkoła_Chóralna_arkusz_interaktywny