Rekru­ta­cja

Sza­nowni Pań­stwo,
Wycho­dząc naprze­ciw Pań­stwa ocze­ki­wa­niom,
Wpro­wa­dzamy jesz­cze jeden ter­min bada­nia uzdol­nień muzycz­nych
12 i 13 kwiet­nia 2023 r. od godz. 14:30.
Zain­te­re­so­wa­nych Rodzi­ców pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny lub mailowy.

Z roz­śpie­wa­nym pozdro­wie­niem
Dyrek­cja PSCHJK

szkola-muzyczna-poznan-kurczewski1-723x1024

Karta_Zgłoszenia_Dziecka_Poznańska_Szkoła_Chóralna_Jerzego_Kurczewskiego_arkusz_interaktywny

Zgoda_na_wykorzystanie_danych_osobowych_ucznia_Poznańska_Szkoła_Chóralna_arkusz_interaktywny