Informacje

O rekru­ta­cji do naszej Szkoły słów kilka

Sza­nowni Pań­stwo – nabór uczniów do Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, na rok szkolny 2021/2022, wyło­nił  naj­bar­dziej roz­śpie­wane malu­chy – gra­tu­lu­jemy! Będą tu od wrze­śnia reali­zo­wać swoje arty­styczne pasje.  Po zapla­no­wa­niu wszyst­kich zajęć i przy­go­to­wa­niu pro­jek­tów muzycz­nych na naj­bliż­szą przy­szłość doszliśmy […]

Drzwi otwarte w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

Drzwi otwarte
w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego
13 maja 2021 r. o godz. 18.30

 Zachę­camy do obej­rze­nia:
siatki godzin w 8 kla­so­wej szkole muzyczne
losów absol­wen­tów
szkol­nego fan­page na fb
strony Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego
fan­page Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego
strony Dziew­czę­cego Chóru PSChJK na […]

Deklaracja dostępności

 
Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego w Pozna­niu zobo­wią­zuje się zapew­nić
dostęp­ność swo­jej strony inter­ne­to­wej www.szkolachoralna.pl zgod­nie z prze­pi­sami ustawy z
dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych
pod­mio­tów publicz­nych.
Data publi­ka­cji i aktu­ali­za­cji
Data […]

EGZAMINY PROMOCYJNE 2019

EGZAMINY PROMOCYJNECHÓR, ZESPOŁY WOKALNE TERMINY, SKŁADY KOMISJI ROK SZKOLNY 2018/2019
CHÓRY KLASOWEKLASY II, III, IV, V, VI
Wto­rek — 28.05.2019
CHÓRKL. III — godz. 10.00 — (20 osób) — Leh­mann Jan — […]

60-lecie Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

Sza­nowny Wycho­wanku, Absol­wen­cie, Absol­wentko
Droga Kole­żanko i Kolego !
Mijają kolejne lata dzia­łal­no­ści Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego.
To już 60 lat od czasu, kiedy nasz Dyry­gent, Wycho­wawca i Przy­ja­ciel prof. Jerzy Kur­czew­ski powo­łał do życia jedyną jak […]

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I 2017/2018

VII Warsztaty chóralne 28.IV

Z A P R A S Z A M Y !!!!
Dyry­gen­tów, nauczy­cieli, instruk­to­rów, stu­den­tów  i  wszyst­kich ‚  któ­rzy pra­gną dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w pracy  z  zespo­łem wokal­nym, chó­ral­nym.
na
VII   WARSZTATY  CHÓRALNECHÓRALNE   ABECADŁO”
POZNAŃSKA  SZKOŁA  CHÓRALNA  JERZEGO  […]

Drzwi otwarte w Szkole Chóralne

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­szamy w dniu 23 marca (środa) o godz. 17.00

Zapraszamy na warsztaty chóralne dla dyrygentów

Z A P R A S Z A M Y !!!!
Dyry­gen­tów, nauczy­cieli, instruk­to­rów, stu­den­tów i wszyst­kich , któ­rzy pra­gną dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w pracy z zespo­łem wokal­nym, chó­ral­nym.
na
VI WARSZTATY CHÓRALNECHÓRALNE ABECADŁO”
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO […]

Egzaminy promocyjne 2015/2016

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego
Sek­cja przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych rok szkolny 2015/2016
EGZAMINY PROMOCYJNE
CHÓR KLASOWY

1. Klasy II — VI

Klasa II — godz. 11:00 — 6 czerwca 2016 – ponie­dzia­łek
Klasa III — godz. 11:00 — 7 czerwca 2016 — […]

Serdecznie zapraszamy na koncerty

W przed­świą­tecz­nym cza­sie ser­decz­nie zapra­szamy na kon­certy w wyko­na­niu naszych uczniów:

Audy­cja w wyko­na­niu uczniów klasy II (for­te­pian) 15 grud­nia 2015 r. godz. 16.30 aula szkoły
Audy­cja w wyko­na­niu uczniów klasy III (for­te­pian) 17 grud­nia 2015 r. […]

Rozpoczynamy zajęcia z etyki

Zaję­cia z etyki dla uczniów klas I-III odby­wają się w czwartki, w godzi­nach 12.30–13.15.
Zaję­cia pro­wa­dzi mgr Janusz Maciejewski.

Testy E.E.Gordona

W dniach 6.10, 8.10, 13.10 oraz 15.10.2015 w PSChJK odbędą się testy E.E.Gordona (“Śred­nia miara słu­chu muzycz­nego”) dla klasy I. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące testów znajdą się na stro­nie sek­cji ogólnomuzycznej.”

Dyżur nauczycielski

Zapra­szamy Rodzi­ców na pierw­szy w tym roku szkol­nym dyżur nauczy­ciel­ski. który odbę­dzie się w środę, 30 wrze­śnia,  w godz. 17.00–18.00.

Informacja dla rodziców uczniów klasy VIII

Zebra­nie z rodzi­cami uczniów klasy VIII odbę­dzie się ponie­dzia­łek 7 wrze­śnia o godzi­nie 17.30 w sali nr 7 (ter­min zebra­nia doty­czy tylko tej klasy).

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uro­czy­stość roz­po­czę­cia roku szkol­nego 2015/2016 odbę­dzie się dnia 1 wrze­śnia 2015 r. (wto­rek) :
godz. 9.00 klasy I-III
godz. 10.00 klasy IV-IX

Ser­decz­nie zapra­szamy Rodziców!

Rada Pedagogiczna

Rada Peda­go­giczna odbę­dzie się dnia 27 sierp­nia 2015 r. (czwar­tek) o godz. 10.00

 

Wykaz podręczników na roku szkolnym 2015/2016

 
KLASA 1

Przed­miot
Tytuł pod­ręcz­nika
Autor podręcznika

Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna
Dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej — Nasz Ele­men­tarz
M. Lorek.

język angiel­ski
Dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej — Incre­di­ble English 1. 2nd edi­tion (pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia),
Oxford Uni­ver­sity Press
S. Phil­lips, K. Gra­in­ger, M. […]

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Uro­czy­stość zakoń­cze­nia roku szkol­nego 2014/2015 w PSChJK odbę­dzie się dnia 26 czerwca 2015 r. w godzinach:

klasy I –III godz. 8.30
klasy IVVI godz. 9.30
klasy VIIIX godz. 10.30

Ser­decz­nie zapraszamy!

EGZMINY PROMOCYJNEZMIANA TERMINÓW !!!

CHÓR, ZESPOŁY WOKALNE CZERWIEC 2015 R.
PONIEDZIAŁEK, 8 CZERWCA 2015 R.
GODZ. 11:00 — KLASA IVCHÓR ( 17 uczniów zda­ją­cych)
( Komi­sja : p. J.Lehmann, p. D.Wojnowska, p. J. Krenz )
GODZ. 13:00 — KLASA V — […]

Zastępstwo za panią Annę Gajewską

W dniach 19–22 maja 2015 r. nie­obecna będzie pani Anna Gajew­ska. W jej zastęp­stwie lek­cje w kla­sie II przeprowadzą:p. Aneta Nowak — Łoś, p. Woj­ciech Gorze­lanny i p. Janusz Maciejewski.

PESEL legitymacja

Pro­simy aby ucznio­wie zgła­szali się do sekre­ta­riatu z legi­ty­ma­cjami szkol­nymi, w któ­rych będą dopi­sane numery PESEL, zgod­nie z (Dz. U. z 2015 r. poz. 23).

Gra w ping-ponga w środy i piątki w godz. 14.30–15.30

Infor­mu­jemy, że ucznio­wie klas IV-IX mają moż­li­wość gry w ping-ponga w środy i piątki w godz. 14.30–15.30. Zaję­cia będą odby­wać się w przy­padku nie­sprzy­ja­ją­cej pogody w pomiesz­cze­niach VIII LO pod opieką nauczy­ciela świe­tlicy. Przy dobrej […]

Lekcje chóru klasowego zastępstwo

W dniach 14, 15 i 18 maja 2015 r. nie­obecna będzie p. Dorota Woj­now­ska. Lek­cje chóru kla­so­wego popro­wa­dzi w zastęp­stwie p. Jaro­sław Krenz.
Zaję­cia popo­łu­dniowe w tych dniach są odwołane.

W dniach 12 –22 maja 2015 r. nieobecny jest p. Adam Galas

W dniach 12 –22 maja 2015 r. nie­obecny jest p. Adam Galas. Zaję­cia wycho­wa­nia fizycz­nego popro­wa­dzi w zastęp­stwie p. Marta Banach.

Egzminy promocyjne chór, zespoły wokalne, czerwiec 2015 r.

Dyżur nauczycieli w dniu 13 maja 2015 r. (środa) godz. 17.00–18.00

Zapra­szamy Rodzi­ców na dyżur nauczy­cieli w dniu 13 maja 2015 r. (środa).

Jeste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji w godz. 17.00–18.00.

Zajęcia 6 maja 2015 r. z etyki nie odbędą się

Infor­mu­jemy, że w dniu 6 maja 2015 r. zaję­cia z etyki nie odbędą się z powodu nie­obec­no­ści nauczyciela.

Informacja w sprawie nauki etyki

Zaję­cia z etyki dla zain­te­re­so­wa­nych uczniów z klas I-III odby­wają się w środy, w godz. 13.45–14.30 w sali nr 16. Zaję­cia pro­wa­dzi p. Janusz Maciejewski.

Zapraszamy na warsztaty chóralne

Zarządzenie dyrektora PSChJK z dnia 25.03.2015 r. w sprawie uczniów niezgłoszonych do świetlicy szkolnej