Plan imprez i uro­czy­sto­ści 2018/2019

TERMIN TEMATYKA RODZAJ IMPREZY ORGANIZATORZY
WRZESIEŃ
03.09.2018 inau­gu­ra­cja roku szkolnego powi­ta­nie uczniów, rodzi­ców, nauczycieli Dyrek­cja PSChJK, wyzna­czeni nauczyciele
25.09.2018 wybory opie­kuna Samo­rządu Uczniowskiego gło­so­wa­nie Samo­rząd Uczniowski
26.09.2018 wybory do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego 2015/2016 gło­so­wa­nie p. R. Atras, Samo­rząd Uczniowski
28.09.2018 szkolne obchody Dnia Chłopca ple­bi­scyt wśród dziew­cząt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chłopca, przy­go­to­wa­nie przez uczen­nice życzeń dla swo­ich kolegów p. R. Atras, p. E. Kukla, Samo­rząd Uczniowski
Rok szkolny 2018/2019 orga­ni­za­cja dyskotek dys­ko­teki dla uczniów p. R. Atras, Rada Rodzi­ców, Samo­rząd Uczniowski
Rok szkolny 2018/2019 słodki ponie­dzia­łek, wolontariat Wybrana klasa raz w mie­siącu sprze­daje słod­kie wypieki, z któ­rych dochód prze­zna­czony jest na potrzeby wybra­nego domu dziecka. Lista domów i potrzeb znaj­duje się na stro­nie domydziecka.org p. M. Zerek, wycho­wawcy klas
PAŹDZIERNIK
01.10.2018 — 07.06.2019 kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs p. E. Zhyga, p. R. Atras, Samo­rząd Uczniowski
12.10.2018 Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej, paso­wa­nie pierw­szo­kla­si­stów na uczniów PSChJK przed­sta­wie­nie słowno-muzyczne w wyko­na­niu uczniów, zamiesz­cze­nie życzeń oko­licz­no­ścio­wych na gazetce szkolnej p. Z. Janus, p. S. Raczyń­ska, p. A. Gajew­ska, p. J. Sęk, Samo­rząd Uczniowski
31.10.2018 chwile zadumy nad gro­bami bli­skich, wspo­mnie­nie pole­głych żołnierzy porząd­ko­wa­nie grobów wycho­wawcy klas
LISTOPAD
05–21.11.2018 wolon­ta­riat, zbiórka rzeczy zbiórka nowych plu­sza­ków, arty­ku­łów szkol­nych i pla­stycz­nych w ramach DNIA PLUSZOWEGO MISIA. Akcję orga­ni­zuje Fun­da­cja Mam Marze­nie. Wszyst­kie rze­czy zostaną prze­ka­zane małym pacjen­tom poznań­skich szpitali. p. M. Zerek, p. M. Sta­nek, p. J. Macie­jew­ski, p. W. Gorze­lanny, Samo­rząd Uczniowski
09.11.2018 Święto Nie­pod­le­gło­ści uro­czy­sty apel p. K. Bździel, p. M. Tuszyń­ska, p. M. Bie­law­ska, p. M. Micha­łow­ska, p. Ł. Matu­sik, p. L. Stie­ler, p. G. Stachowiak-Michałowska
listo­pad 2018 Dzień Patrona Szkoły apel oko­licz­no­ściowy p. J. Leh­mann, p. J. Krenz, p. M. Grudzińska
listo­pad 2018 akcja „Grosz do grosza” zbiórka pie­nię­dzy dla pod­opiecz­nych Fun­da­cji Mam Marzenie p. K. Bździel, p. M. Tuszyń­ska, p. G. Stachowiak-Michałowska, Samo­rząd Uczniowski
GRUDZIEŃ
06.12.2018 miko­łajki spo­tka­nia klasowe wycho­wawcy klas i nauczy­ciele muzycy
10–17.12.2018 kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betlejemską kon­kurs na wyko­na­nie wień­ców adwen­to­wych i szo­pek betle­jem­skich oraz ich prezentacja p. R. Atras, p. E. Zhyga, p. A. Gajew­ska, p. A. Nowak-Łoś, Samo­rząd Uczniowski
STYCZEŃ
sty­czeń 2019 Dzień Babci, Dzień Dziadka uro­czy­sto­ści klasowe wycho­wawcy klas I-III i nauczy­ciele muzycy
LUTY
Luty 2019 walen­tynki przy­go­to­wa­nie skrzynki na kartki walen­tyn­kowe, dorę­cza­nie kore­spon­den­cji walen­tyn­ko­wej przez „szkol­nych listonoszy” Samo­rząd Uczniow­ski, p. M. Bie­law­ska, p. M. Tuszyńska
luty 2019 paso­wa­nie na czy­tel­nika uczniów klasy I przy­ję­cie pierw­szo­kla­si­stów do grona czy­tel­ni­ków biblio­teki szkolnej p. E. Jaskółka, p. Z. Janus, Samo­rząd Uczniowski
luty 2019 balik klas I-III balik wycho­wawcy klas I-III
MARZEC
08.03.2019 Dzień Kobiet wyko­na­nie gazetki, przy­go­to­wa­nie życzeń przez chłop­ców, apel okolicznościowy p. E. Miecz­kow­ska, p. J. Pod­lew­ska, p. R. Sikor­ska, Samo­rząd Uczniowski
18–22.03.2019 akcja „Wiel­ka­nocna radość” wolon­ta­riat, zbie­ra­nie darów p. R. Atras, p. J. Macie­jew­ski, p. W. Gorze­lanny, Samo­rząd Uczniowski
21.03.2019 Szkolny Dzień Wiosny pro­po­zy­cje do wyboru: szkolny pokaz mody, kon­kurs „Mam Talent”, tur­niej sportowy p. E. Zdań­ski, p. E. Stan­kow­ska, p. A. Galas, Samo­rząd Uczniow­ski, wycho­wawcy klas, Rada Rodziców
KWIECIEŃ
01–04.04.2019 kon­kurs na naj­cie­kaw­szą i naj­więk­szą kartkę świąteczną ogło­sze­nie kon­kursu, przed­sta­wie­nie regu­la­minu, roz­strzy­gnię­cie konkursu Samo­rząd Uczniow­ski, p. M. Bie­law­ska, p. M. Tuszyńska
30.04.2019 obchody rocz­ni­cy­Kon­sty­tu­cji 3 Maja uro­czy­sty apel p. J. Owczarz, p. J. Krenz, p. E. Jaskółka, p. A. Moskal, Samo­rząd Uczniowski
MAJ
31.05.2019 Dzień Dziecka roz­grywki spor­towe lub imprezy klasowe wycho­wawcy klas, Rada Rodziców
maj 2019 Dzień Matki i Ojca uro­czy­sto­ści klasowe wycho­wawcy klas I-III i nauczy­ciele muzycy
CZERWIEC
21.06.2019 zakoń­cze­nie zajęć dydaktyczno-wychowawczych apel, roz­da­nie świadectw kl. I-III p. M. Zerek, p. M. Sta­nek, p. S. Raczyń­ska, kl. IV-VI p. M. Bie­law­ska, ll. VII-IX p. E. Jaskółka, p. A. Moskal, Samo­rząd Uczniowski

Pro­gram imprez będzie przez cały rok szkolny wzbo­ga­cany pro­po­zy­cjami wycho­waw­ców klas, Samo­rządu Uczniow­skiego i Rady Rodzi­ców. Ter­miny uro­czy­sto­ści i wyda­rzeń szkol­nych mogą ulec zmianie.