27 listo­pada b.r. nasz zespół wokalny AKRYWIMA pod dyrek­cją dr Doroty Woj­now­skiej powró­cił ze Szcze­cina z kon­kursu „Sedina Can­tat” doce­niony przez Jury i Publicz­ność i obsy­pany nagro­dami. Oczy­wi­ście naj­waż­niej­sze jest I miej­sce w kate­go­rii zespo­łów wokal­nych, a dodat­kowo zwy­cię­stwo naszych Dziew­cząt, wzmac­nia nagroda za naj­le­piej wyko­nany utwór sakralny”.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy wszyst­kim naszym Artyst­kom J