MATEUSZ WOJTCZAK, uczeń klasy 8 Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, został lau­re­atem Ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej. Uro­czy­stość wrę­cze­nia zaświad­czeń i nagród lau­re­atom kon­kur­sów przed­mio­to­wych w roku szkol­nym 2017/2018 odbyła się 16.04.2018 r. w auli Szkoły Muzycz­nej przy ul. Sol­nej w Pozna­niu. Ucznia przy­go­to­wała do kon­kursu p. Marta Krajewska.
Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy Mate­uszowi i życzymy dal­szych suk­ce­sów w nauce.
Na zdję­ciach: Mate­usz Wojt­czak w cza­sie uro­czy­sto­ści w towa­rzy­stwie Wiel­ko­pol­skiej Kura­tor Oświaty p. Elż­biety Lesz­czyń­skiej, która tego­rocz­nym lau­re­atom wrę­czała zaświad­cze­nia i nagrody.