Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że Hubert Mrocz­kie­wicz, uczeń klasy 9, został fina­li­stą Ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej. W trak­cie eli­mi­na­cji szkol­nych, rejo­no­wych i ponadwo­je­wódz­kich musiał odpo­wie­dzieć w trzech trud­nych testach na 140 pytań doty­czą­cych wie­dzy oby­wa­tel­skiej i eko­no­micz­nej oraz wyka­zać się dosko­nałą zna­jo­mo­ścią współ­cze­snych wyda­rzeń w Pol­sce i na świe­cie. Ponadto na etap rejo­nowy zba­dał i opi­sał wybrany przez sie­bie pro­blem doty­czący śro­do­wi­ska szkol­nego, a w finale kon­kursu w czte­ro­oso­bo­wym zespole opra­co­wał plan przed­się­wzię­cia (star­tup) odpo­wia­da­ją­cego na potrzeby miesz­kań­ców pew­nej fik­cyj­nej gminy i przy­no­szący jego twór­com zysk.
Jeste­śmy bar­dzo dumni z suk­cesu naszego ucznia. Huberta do kon­kursu przy­go­to­wała p. Marta Krajewska.