Zespół Wokalny Akry­wima Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego pod kie­run­kiem Doroty Woj­now­skiej wyśpie­wał główną nagrodę — Grand Prix na XXVII Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Muzyki Reli­gij­nej im. ks. St. Ormiń­skiego w Rumi. Poza sta­tu­etką z brązu zespół otrzy­mał pre­sti­żową nagrodę Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w wyso­ko­ści 12 tys. zł., którą ode­brał z rąk prze­wod­ni­czą­cego jury prof. Euge­niu­sza Kusa.