W dniu 25.09.2018r. wśród uczniów kl. IV-IX zostało prze­pro­wa­dzone gło­so­wa­nie na Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego.
Łącz­nie zgło­szono 9 kan­dy­da­tów.
Ważny głos oddało 137 osób.

Wyniki:

 1. Rado­sław Atras 97 gło­sów (71%)
 2. Piotr Kusz 15 gło­sów (11%)
 3. Adam Galas 11 gło­sów (8%)

Pozo­stali kan­dy­daci uzy­skali łącz­nie 14 gło­sów (10%)

Komi­sja prze­pro­wa­dza­jąca gło­so­wa­nie oraz licząca głosy:

 • Julia Hele­niak
 • Iga Spy­chała
 • Paweł Wój­cik
 • Józef Bie­gań­ski

Opie­ku­nem Samo­rządu Uczniow­skiego został ponow­nie wybrany Rado­sław Atras roz­po­czy­na­jąc kolejną kaden­cję na tym stanowisku.

 Wybory do Rady Samo­rządu Uczniowskiego

W dniu 26.09.2018r. odbyły się wybory do nowej Rady Samo­rządu Uczniow­skiego w roku szkol­nym 2018/2019.
Repre­zen­tanci poszcze­gól­nych klas otrzy­mali nastę­pu­jącą ilość głosów:

Klasa IV

 • Alek­san­dra Szy­mura 84 głosy
 • Krzysz­tof Michal­ski 51 głosów
 • Gabriela Adam­czyk 49 głosy
 • Iga Jur­dziń­ska 28 głosów

Klasa V

 • Jakub Nowicki 76 głosów
 • Jan Konieczny 66 głosów
 • Wero­nika Wyrwas 54 głosy
 • Ada Cheł­stow­ska 20 głosów

Klasa VI

 • Iga Spy­chała 74 głosy
 • Ryszard Przy­cho­dzeń 56 głosów
 • Emi­lia Błasz­czyk 52 głosy
 • Fran­ci­szek Stę­sik 41 głosów

Klasa VII

 • Jan Szy­mura 78 głosów
 • Zuzanna Rybacka 55 głosów
 • Maria Pater­czyk 54 głosy
 • Tymo­te­usz Jabłoń­ski 41 głosów

Klasa VIII

 • Paweł Wój­cik 75 głosów
 • Phi­lippe Szku­dlar­ski 55 głosów
 • Wik­to­ria Riab­kow 52 głosy
 • Alek­san­der Napie­ral­ski 40 głosów

Klasa IX

 • Józef Bie­gań­ski 81 głosów
 • Wik­to­ria Wal­kow­ska 65 głosów
 • Zuzanna Pie­tras 50 głosów
 • Mate­usz Mala­now­ski 31 głosów

Do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego 2018/2019 zostali wybrani:

 •  Alek­san­dra Szymura
 • Krzysz­tof Michalski
 • Jakub Nowicki
 • Jan Konieczny
 • Iga Spy­chała
 • Ryszard Przy­cho­dzeń
 • Jan Szy­mura
 • Zuzanna Rybacka
 • Paweł Wój­cik
 • Phi­lippe Szkudlarski
 • Józef Bie­gań­ski
 • Wik­to­ria Walkowska

Ser­decz­nie gratulujemy !!!