W ponie­dzia­łek 1 czerwca 2015 roku w War­sza­wie, na Sta­dio­nie Naro­do­wym, odbył się Festi­wal Mistrzów Kodo­wa­nia. Ogól­no­pol­ska impreza pod­su­mo­wu­jąca II edy­cje pro­gramu Mistrzo­wie Kodo­wa­nia. Nasza szkołę repre­zen­to­wali: Ame­lia Zda­no­wicz, Józef Bie­gań­ski oraz Mate­usz Mala­now­ski, ucznio­wie klasy V. Prace, któ­rymi chwa­li­li­śmy się można zna­leźć na szkol­nym kon­cie scratch pod adre­sem: https://scratch.mit.edu/studios/722806

Poni­żej kilka zdjęć ilu­stru­ją­cych udział w festi­walu, uro­czy­sto­ści otwar­cia i spo­tka­niu z zapro­szo­nymi gośćmi, dzie­le­nie się wła­snymi doświad­cze­niami, podej­mo­wa­nie aktyw­no­ści w róż­nych obszarach.

Wię­cej rela­cji można obej­rzeć na stro­nie http://mistrzowiekodowania.pl w zakładce aktu­al­no­ści oraz w mobil­nej  apli­ka­cji na Festi­wal Mistrzo­wie Kodo­wa­nia do pobra­nia na smart­fony i tablety z tej samej strony.