Chór Dziew­częcy i Zespół Wokalny Akry­wima nagry­wają mate­riał na płytę z pol­skimi kolę­dami i pasto­rał­kami. Utwory zabrzmią z instru­men­tami. Z dziew­czę­tami nagry­wają instru­men­ta­li­ści: Renata Sikor­ska (for­te­pian), Emi­lia Miecz­kow­ska (flet), Nata­lia Tro­ja­now­ska (skrzypce), Sła­wo­mir Hein­ry­chow­ski (klar­net) i Leszek Ziółko (wio­lon­czela). O este­tykę dźwięku zadba zasia­da­jący za reży­ser­ską kon­so­letą Marek Lewan­dow­ski, a nad cało­ścią czuwa Dorota Woj­now­ska (dyry­gent i kie­row­nik arty­styczny zespołów).