W ostatni czwar­tek przed feriami w auli naszej szkoły odbyła się dys­ko­teka karnawałowo-walentynkowa. Była to oka­zja dla uczniów, aby miło spę­dzić czas, zin­te­gro­wać się poprzez wspólną zabawę i poru­szać się w ryt­mie muzyki. Harce i pod­skoki na par­kie­cie pozwo­liły spa­lić zje­dzone wcze­śniej pączki, a roz­mowy kole­żeń­skie pod­su­mo­wać odcho­dzący semestr. Nie bra­ko­wało ser­du­szek, świet­nej muzyki oraz prze­ką­sek ser­wo­wa­nych przez Samo­rząd Uczniow­ski. Wszy­scy ucznio­wie bawili się wspaniale.