W Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego nie tylko się uczymy, śpie­wamy i gramy ale też świet­nie bawimy. Ide­alną oka­zją do zabawy była dla nas zor­ga­ni­zo­wana przez Samo­rząd Uczniow­ski dys­ko­teka andrzej­kowa.
Wspól­nie z nami bawili się zapro­szeni ucznio­wie z Ogól­no­kształ­cą­cej Szkoły Bale­to­wej im. Olgi Sław­skiej – Lip­czyń­skiej w Pozna­niu. Humory wszyst­kim dopi­sy­wały. Gdy ktoś poczuł chęć na prze­ką­ski lub coś słod­kiego po sza­leń­czych tań­cach, cze­kał na niego słodki poczę­stu­nek zor­ga­ni­zo­wany przez Samo­rząd Uczniow­ski i Radę Rodzi­ców.
Dys­ko­teka skoń­czyła się około godziny 20.15. Wytań­czeni i zmę­czeni ucznio­wie wró­cili do domu w dosko­na­łych humo­rach.
Wszyst­kim bar­dzo się podobało. ;)