Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia Szkoły Chó­ral­nej i zapo­zna­nia się z naszą ofertą edu­ka­cyjną w ramach Drzwi Otwartych.

Pro­po­nu­jemy terminy:

  • 29 stycz­nia 2018 (ponie­dzia­łek) godz. 17.00
  • 26 marca 2018 (ponie­dzia­łek) godz. 17.00