Przy­go­to­wa­li­śmy dla rodzi­ców i opie­ku­nów praw­nych dzieci, chęt­nych do wzię­cia udziału w prze­słu­cha­niach do PSChJK, wir­tu­alne pokoje w któ­rych można poroz­ma­wiać na temat funk­cjo­no­wa­nia szkoły, naucza­nych przed­mio­tów muzycz­nych, dzia­łal­no­ści chó­rów oraz prze­biegu rekru­ta­cji do szkoły w for­mie prze­słu­chań. Po klik­nię­ciu w link wystar­czy wybrać połą­cze­nie przez prze­glą­darkę i zosta­nie­cie Pań­stwo prze­kie­ro­wani do wybra­nego pokoju. 13 maja 2021 r. o godz. 18.30 dyżury pełnią:

Dyrek­cja PSChJK — Krzysz­tof Wój­cik i Euge­niusz Zdański